Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

19 เมษายน 2556 กทค.ตีกลับสัญญาการให้บริการ 3G(ทั้ง3ค่าย)เร่งร่างการใช้โครงข่ายร่วมด่วน//แถมยังหาที่สรุปไม่ได้!! ทั้งเรื่องการ้องเรียน SMSขยะ การระงับบริการ // 29 เม.ย.นี้ประชุมใหม่

ประเด็นหลักการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เมื่อวันที่ 18 เม.ย. ยังไม่มีมติอนุมัติสัญญาการให้บริการ 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ของบริษัทที่ได้รับใบอนุญาต 3 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค และบริษัท เรียล ฟิวเจอร์

ทั้งนี้ ที่ประชุม กทค.ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1.การพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคจะแล้วเสร็จภายในกี่วัน 2.ข้อความ (เอสเอ็มเอส) ที่ส่งให้แก่ผู้บริโภค หากเกิดปัญหาจะให้ผู้บริโภคร้องเรียนกับใคร ระหว่างผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือตัวแทนผู้ให้บริการ และ 3.หากผู้บริโภคไม่ใช้งาน จะระงับการให้บริการภายใน 15 วัน หรือ 30 วัน

พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธาน กทค. กล่าวว่า ได้สั่งการให้นายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการ กทค.ที่ดูแลด้านกฎหมาย และนายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ กทค.ที่ดูแลด้าน|คุ้มครองผู้บริโภคไปหาข้อสรุปร่วมกัน ก่อนเสนอที่ประชุม กทค. วันที่ 29 เม.ย.นี้


นอกจากนี้ กทค.จะติดตามการลดค่าบริการ 3จี ลง 15% หลังเอกชนเปิดให้บริการ ว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ โดยจะเน้นค่าบริการที่ผู้บริโภคได้ประโยชน์มากที่สุด และ กทค.มีการกำหนดค่าบริการ 3จี ไว้เปรียบเทียบแล้วแต่เปิดเผยไม่ได้


นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช. เมื่อวันที่ 19 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบ 3 ร่างประกาศการใช้โครงข่ายร่วม ประกอบไปด้วย 1.ร่างประกาศ กสทช. เรื่องการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ พ.ศ.... 2.ร่างประกาศ กสทช. เรื่องการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ.... 3.ร่างประกาศ กสทช. เรื่องบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ....ซึ่งได้ผ่านมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว และในขณะนี้ได้ส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นเรื่องเร่งด่วน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า เพื่อให้ผู้ประกอบการ 3 G บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ จะได้เข้ามาใช้ และมีการดำเนินการได้อย่างทันท่วงที
    นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม โดยที่ประชุมเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขประกาศดังกล่าวเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายของผู้รับใบอนุญาต_____________________________________________

กทค.ตีกลับสัญญา3จีสั่งให้แก้ปมผู้บริโภค


กทค.สั่งเอกชน 3 ราย แก้สัญญาการให้บริการ 3จี ใหม่ ยันเปิดบริการเดือน พ.ค.นี้

การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เมื่อวันที่ 18 เม.ย. ยังไม่มีมติอนุมัติสัญญาการให้บริการ 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ของบริษัทที่ได้รับใบอนุญาต 3 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค และบริษัท เรียล ฟิวเจอร์

ทั้งนี้ ที่ประชุม กทค.ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1.การพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคจะแล้วเสร็จภายในกี่วัน 2.ข้อความ (เอสเอ็มเอส) ที่ส่งให้แก่ผู้บริโภค หากเกิดปัญหาจะให้ผู้บริโภคร้องเรียนกับใคร ระหว่างผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือตัวแทนผู้ให้บริการ และ 3.หากผู้บริโภคไม่ใช้งาน จะระงับการให้บริการภายใน 15 วัน หรือ 30 วัน

พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธาน กทค. กล่าวว่า ได้สั่งการให้นายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการ กทค.ที่ดูแลด้านกฎหมาย และนายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ กทค.ที่ดูแลด้าน|คุ้มครองผู้บริโภคไปหาข้อสรุปร่วมกัน ก่อนเสนอที่ประชุม กทค. วันที่ 29 เม.ย.นี้

ทั้งนี้ คาดว่าจะได้ข้อสรุปเรื่องสัญญาการให้บริการ 3จี ได้ภายในเดือน เม.ย.นี้ ทำให้เอกชนสามารถเปิดให้บริการ 3จี ได้ในเดือน พ.ค. ตามแผนงานที่วางไว้ แต่หากไม่ได้ข้อสรุป การเปิดให้บริการอาจจะล่าช้าไป แต่มีโอกาสเป็นไปได้น้อย

นอกจากนี้ กทค.จะติดตามการลดค่าบริการ 3จี ลง 15% หลังเอกชนเปิดให้บริการ ว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ โดยจะเน้นค่าบริการที่ผู้บริโภคได้ประโยชน์มากที่สุด และ กทค.มีการกำหนดค่าบริการ 3จี ไว้เปรียบเทียบแล้วแต่เปิดเผยไม่ได้

ขณะเดียวกัน กทค.กำลังทำสัญญามาตรฐานการให้บริการกลางของโทรศัพท์เคลื่อนที่ คาดว่าจะประกาศได้ใน 2 เดือนนับจากนี้ เพื่อเป็นร่างมาตรฐานเดียวที่ทุกบริษัทจะใช้ต่อไปในอนาคต จากเดิมเอกชนจะร่างสัญญาตามกฎหมายที่ กทค. กำหนดไว้

http://www.posttoday.com/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%
B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C/216980/%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%84-
%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%
B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B23%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%
87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0
%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84เข็นโครงข่ายร่วมดัน3Gเกิด กสทช.ใจดีลดเงินนำส่งUSO กสทช.ไฟเขียว 3 ร่างประกาศโครงข่ายร่วม หวังหนุนเปิดบริการ 3 จี คลื่น 2.1 กิกะเฮิรตซ์ คาดมีผลบังคับใช้ได้ภายในเดือนนี้ พร้อมปรับเกณฑ์ USO ปรับลดเงินนำส่ง
    นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช. เมื่อวันที่ 19 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบ 3 ร่างประกาศการใช้โครงข่ายร่วม ประกอบไปด้วย 1.ร่างประกาศ กสทช. เรื่องการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ พ.ศ.... 2.ร่างประกาศ กสทช. เรื่องการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ.... 3.ร่างประกาศ กสทช. เรื่องบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ....ซึ่งได้ผ่านมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว และในขณะนี้ได้ส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นเรื่องเร่งด่วน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า เพื่อให้ผู้ประกอบการ 3 G บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ จะได้เข้ามาใช้ และมีการดำเนินการได้อย่างทันท่วงที
    นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม โดยที่ประชุมเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขประกาศดังกล่าวเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายของผู้รับใบอนุญาต
    ทั้งนี้ ก็เพื่อให้มีการจัดเก็บรายได้เข้า กสทช.น้อยลง คือกรณีรายได้สุทธิของผู้รับใบอนุญาตไม่เกิน 40 ล้านบาท ให้ได้รับการยกเว้นทั้งจำนวน ส่วนผู้รับใบอนุญาตที่มีรายได้เกิน 40 ล้านบาท ให้เก็บเฉพาะในส่วนที่เกิน คิดเป็น 3.75% ของรายได้เพื่อนำเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือกองทุน USO ต่อไป
    ส่วนกรณีการยกเลิกประกาศการเปิดเสรีการให้บริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศทั้งภาคพื้นดินและภาคพื้นน้ำที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง โดยประกาศดังกล่าวเป็นประกาศเก่าของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. โดยที่ประชุมบอร์ด กสทช.มีมติให้ยกเลิกประกาศดังกล่าว เนื่องจากขัดแย้งและไม่สอดคล้องกับที่ กทค.บังคับใช้ในปัจจุบัน อีกทั้งยังทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติ.________________________________________________________________

กสทช.เห็นชอบ3ร่างประกาศรองรับเปิดให้บริการ3Gบนคลื่นความถี่ 2.1 GHz

นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. แถลงผลการประชุม กสทช. ครั้งที่ 4/2556 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 ว่า ที่ประชุม กสทช. ได้มีการพิจารณาร่างประกาศ กสทช. และการพิจารณาเรื่องอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

    1. ที่ประชุม กสทช. มีเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. .... ซึ่งขั้นตอนต่อไปก็จะนำไปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป ร่างประกาศดังกล่าวนี้เป็นประกาศที่สำคัญสำหรับการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ประเภทบริการทางธุรกิจ
    2. ที่ประชุม กสทช. มีเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้โครงข่ายร่วม 3 ประกาศ ได้แก่ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. .... ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ พ.ศ. .... และร่างประกาศ     กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. .... ซึ่งขั้นตอนต่อไปก็จะนำไปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป โดยร่างประกาศทั้ง 3 ฉบับนี้ จะทำให้การเปิดให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ดำเนินการได้ทันท่วงที
    3. ที่ประชุม กสทช. มีเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการวิทยุคมนาคมเพื่อความมั่นคงของรัฐ พ.ศ. ซึ่งขั้นตอนต่อไปก็จะนำไปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป และได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม
    4. ที่ประชุม กสทช. มีมติให้ยกเลิกประกาศ กทช. เรื่อง การเปิดเสรีการให้บริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (International Private Leased Circuit : IPLC) ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ที่ได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552
      
ทั้งนี้ การยกเลิกประกาศดังกล่าวซึ่งเป็นประกาศที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันนั้น เนื่องจากประกาศดังกล่าวมีความไม่สอดคล้องกับลักษณะของการประกอบกิจการโทรคมนาคมในการให้บริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศภาคพื้นดิน (Land Cable) และ/หรือทางภาคพื้นน้ำ (Submarine Cable) ต้องได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. และยังทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ จึงเห็นควรยกเลิกประกาศดังกล่าว และโดยที่การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อให้บริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (International Private Leased Circuit : IPLC) ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งสามมารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายดังกล่าวได้อยู่แล้ว
        5.   
ที่ประชุม กสทช. มีเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (ฉบับที่ 2) ไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเป็นระยะเวลา 30 วัน โดยวิธีการยื่นเอกสารแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. และการจัดประชุมหารือเฉพาะกลุ่มผู้รับใบอนุญาต (Focus Group)
      
ทั้งนี้ ร่างประกาศดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ก่อนที่จะมีการปรับปรุงทบทวนหลักเกณฑ์ระยะยาวต่อไป โดยสาระสำคัญของร่างประกาศฉบับนี้ ได้แก่ แก้ไขรายได้ขั้นต่ำที่ไม่ต้องชำระค่า USO จากไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี เป็น 40 ล้านบาทต่อปี โดยหากรายได้สุทธิของผู้รับใบอนุญาตไม่เกิน 40 ล้านบาทต่อปีได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่า USO หากรายได้สุทธิของผู้รับใบอนุญาตเกิน 40 ล้านบาทต่อปี ให้ได้รับยกเว้นในส่วนของ 40 ล้านบาท ส่วนที่เกิน 40 ล้านบาทต้องชำระในอัตราร้อยละ 3.75


___________________________________________

กสทช.เข็น 3 ร่างประกาศลงราชกิจจาฯ เอื้อ 3จี 2.1GHz


บอร์ด กสทช. ลงมติหนุน 3 ร่างประกาศเกี่ยวกับการเปิดบริการ 3จี คลื่น 2.1 กิกะเฮิรตซ์ คาดมีผลบังคับใช้ได้ภายในเดือนนี้...

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช. ได้มีมติเห็นชอบ 3 (ร่าง) ประกาศ ได้แก่ 1. ร่างประกาศ กสทช.เรื่องการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ พ.ศ. ... 2. ร่างประกาศ กสทช.เรื่องการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ... 3. ร่างประกาศ กสทช.เรื่องบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. ... เพื่อนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคาดว่าจะแล้วเส็จภายในสัปดาห์หน้า และจะทำให้การเปิดให้บริการ 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ สามารถดำเนินการได้ทันท่วงที

นอกจากนี้ ที่ประชุมบอร์ด กสทช.ยังมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐ ในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม พร้อมเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช.เรื่องแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการวิทยุคมนาคมเพื่อความมั่นคงของรัฐ (พ.ศ. ...) ขณะเดียวกัน ที่ประชุมบอร์ด กสทช.ยังมีมติยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เรื่องการเปิดเสรีการให้บริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ที่ได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 เนื่องจากมีความไม่สอดคล้องกับลักษณะของการประกอบกิจการโทรคมนาคม ในการให้บริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศทางภาคพื้นดิน และ/หรือทางภาคพื้นน้ำ ทั้งยังทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ จึงเห็นควรยกเลิกประกาศดังกล่าว

ทั้งยังมีการเห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) จำนวน 3.75% ต่อปีของรายได้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่มีรายได้สุทธิต่อปีเกิน 40 ล้านบาท ให้ได้รับการยกเว้นในจำนวน 40 ล้านบาท ส่วนที่เกิน 40 ล้านบาท ต้องชำระในอัตรา 3.75% ส่วนผู้ประกอบการที่มีรายได้สุทธิไม่เกิน 40 ล้านบาทต่อปีจะถูกละเว้นทั้งจำนวน จากเดิมที่เรียกเก็บผู้ประกอบการที่มีรายได้สุทธิขั้นต่ำไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท ซึ่งขั้นตอนต่อไปจะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเป็นระยะเวลา 30 วัน โดยวิธีการยื่นเอกสารแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. พร้อมทั้งจัดประชุมหารือเฉพาะกลุ่มผู้รับใบอนุญาต

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมบอร์ด กสทช.ยังมีเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. .... ซึ่งขั้นตอนต่อไปก็จะนำไปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป ร่างประกาศดังกล่าวนี้เป็นประกาศที่สำคัญสำหรับการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ประเภทบริการทางธุรกิจอีกด้วย.

โดย: ไทยรัฐออนไลน์

____________________________________


'สุทธิพล-น.พ.ประวิทย์' หาข้อสรุปมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค 3G ความถี่ 2.1 GHz       กทค.ให้ 'สุทธิพล กับ น.พ.ประวิทย์' หาข้อสรุปร่วมกันเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ยังไม่ได้ข้อยุติ ในสัญญาการให้บริการ 3G ความถี่ 2.1 GHz ของทั้ง 3 ค่าย ก่อนนำเข้าบอร์ดกทค.ถกอีกครั้ง 29 เม.ย.นี้ ยันต้องปรับลดค่าบริการลง 15% ตามเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา
       
       พ.อ. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) กล่าวว่าที่ประชุมบอร์ดกทค.เมื่อวันที่ 18 เม.ย.มีมติให้นายสุทธิพล ทวีชัยการ กสทช.ด้านกฏหมาย และน.พ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภค หารือในประเด็นเรื่องสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1GHz ในส่วนของการคุ้มครองผู้บริโภคที่ยังไม่ได้ข้อยุติ อาทิ 1.เรื่องจำนวนวันร้องเรียนของผู้บริโภคในการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G 2.การให้บริการสื่อสารข้อมูลรับส่งข้อความสั้น หรือ เอสเอ็มเอส และ3. การกำหนดระยะเวลาระงับการให้บริการหากผู้ใช้บริการไม่มีการใช้งานภายใน 30 วันจะต้องปิดการให้บริการ เป็นต้น
      
       ทั้งนี้ในประเด็นดังกล่าวบอร์ดกทค.จะมีการพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 29 เม.ย.นี้ เพื่อมีมติอนุมัติผ่านเรื่องมาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรคมนาคม เพื่อที่จะให้ผู้ให้บริการทั้ง3ค่ายได้แก่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ก จำกัด บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด และบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัดสามารถให้บริการ 3G ความถี่ 2.1 GHz อย่างเป็นทางการในเดือนพ.ค.2556 นี้
      
       'คาดว่าสิ้นเดือนเม.ย.นี้จะจบเรื่องการพิจารณาสัญญาการให้บริการของผู้ให้บริการทั้ง3ค่ายแน่นอน จากนั้นผู้ให้บริการก็สามารถให้บริการ3G บนความถี่ 2.1GHz ได้ทันที แต่ทั้ง3ค่ายจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตที่กทค.กำหนด ไว้ว่าจะต้องลดค่าบริการลงจากราคาแพกเกจปัจจุบัน15% ด้วย'
      
       ทั้งนี้ภายหลัง 3 ค่ายเปิดบริการ 3G ความถี่ 2.1 GHz สำนักงานกสทช.และบอร์ดกทค.จะติดตามและตรวจสอบเรื่องค่าบริการว่าถูกลง 15% ตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต 3G หรือไม่
      
       นอกจากนี้บอร์ดกทค.ยังมีมติร่างสัญญามาตรฐานกลางภายใน1-2 เดือนจากนี้เพื่อเป็นสัญญากลางสำหรับการให้บริการต่อไปในอนาคต ซึ่งสัญญาดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ.2549 ซึ่งจะมีรายละเอียดเดียวกันกับสัญญาการให้บริการ 3G ของทั้ง 3 ค่าย
      
       ขณะที่การประชุมบอร์ด กสทช.ในวันที่ 19 เม.ย.นี้จะมีมตินำ 3 ร่างประกาศไปประกาศในราชกิจานุเบกษาต่อไปประกอบด้วย ร่างประกาศ กสทช. การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ.... 2.ร่างประกาศ กสทช.เรื่องการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ พ.ศ.... 3.ร่างประกาศ กสทช.เรื่องการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ....
      
http://www.manager.co.th/CBiZReview/ViewNews.aspx?NewsID=9560000046770

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.