Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

2 เมษายน 2556 SUPER กสทช.วุ่นโจมตีเพื่อยื้อเวลาคัดเลือกโดยหยิบยกคุณสมบัติตีกัน


ประเด็นหลักรายงานข่าว ระบุว่า กรณีนี้ถือเป็นการโจมตีเพื่อยื้อเวลาคัดเลือกซูเปอร์บอร์ด โดยตามประวัติของผู้ได้รับคัดเลือก นายพันธ์ศักดิ์ ซึ่งเป็นตัวเต็งมีแรงหนุนภายในเนื่องจากได้รับคะแนนเสียงจากสมาชิวุฒิสภา และนายพันธ์ศักดิ์ยังมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษารมว.กระทรวงยุติธรรม ที่ปรึกษารมว.กระทรวงวัฒนธรรม ในสมัยที่นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานวุฒิสภาผู้แทนราษฏร์เป็นรัฐมนตรี

ขณะเดียวกัน การตั้งกรรมการสอบ นายประเสริฐ ยังถูกตั้งกรรมการสอบ กรณีที่ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำปี 2553 ให้แก่พนักงาน กสทช.โดยมิชอบ

อย่างไรก็ดี 9 เม.ย.นี้ วุฒิสภาได้นัดลงมติเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งซูเปอร์บอร์ด กสทช. 5 คน จากจำนวน 10 คน ประกอบด้วย 1.ด้านกิจการกระจายเสียง ประกอบด้วย พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร,น.ส.ลักษมี ศรีสมเพ็ชร, 2.ด้านกิจการโทรทัศน์ ประกอบด้วย นายพิชัย อุตมาพินันท์ และ พล.อ.จิรเดช คชรัตน์3.ด้านกิจการโทรคมนาคม ประกอบด้วย นายอนันต์ วรธิติพงศ์ ,นายอมรเทพ จิรัฐิติเจริญ 4.ด้านกิจการส่งเสริมสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน พล.อ.บุญยวัจน์ เครือหงส์ ,นายจเด็จ อินสว่าง 5.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค นายประเสิรฐ อภิปุญญา ,นายพันธ์ศักดิ์ จันทรปัญญา

_____________________________________________


ซูเปอร์บอร์ดกสทช.วุ่นโจมตีคุณสมบัติไม่ผ่าน

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ซูเปอร์บอร์ดกสทช.ส่อวุ่นรายชื่อไม่ลงตัว โจมตีกันวุ่นสาขาคุ้มครองผู้บริโภค ยกคุณสมบัติกรรมการไม่ผ่าน


แหล่งข่าวระดับสูงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) เปิดเผยกรณีการคัดเลือกซูเปอร์บอร์ด กสทช.ที่วุฒิสภาจะพิจารณาคุณสมบัติของนายพันธ์ศักดิ์ จันทรปัญญา อนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริหารธุรกิจ และนายประเสริฐ อภิปุญญญา รองเลขาธิการกสทช.ที่ผ่านเข้ารอบ เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการติดตาม และประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือซูเปอร์บอร์ด ด้านกิจการคุ้มครองผู้บริโภค

ทั้งนี้ มีกระแสข่าวโจมตีของผู้เข้ารับคัดเลือก โดยหยิบยกคุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือก มาเป็นประเด็นโจมตี ตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ กำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 มาตรา 71 ที่ระบุว่ากรรมการต้องไม่เป็นกรรมการกสทช. กสท.และกทค.รวมถึงอนุกรรมการเลขาธิการ พนักงานหรือลูกจ้าง ของสำนักงาน กสทช.

โดยตามระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกบุคคล ผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการติดตาม และประเมินผลปฏิบัติงาน ตามพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรข้อ18 ในกรณีที่มีผู้ได้รับคัดเลือกตามข้อ16 มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ.กสทช. มาตรา 71 วรรค 2 ระบุว่า ผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการได้ต่อเมื่อผู้นั้นลาออกจากบุคคลผู้ดำรงตำแหน่ง หรือได้แสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อถือได้ว่า ได้เลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพแล้ว ซึ่งจะต้องกระทำภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคัดเลือก

รายงานข่าว ระบุว่า กรณีนี้ถือเป็นการโจมตีเพื่อยื้อเวลาคัดเลือกซูเปอร์บอร์ด โดยตามประวัติของผู้ได้รับคัดเลือก นายพันธ์ศักดิ์ ซึ่งเป็นตัวเต็งมีแรงหนุนภายในเนื่องจากได้รับคะแนนเสียงจากสมาชิวุฒิสภา และนายพันธ์ศักดิ์ยังมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษารมว.กระทรวงยุติธรรม ที่ปรึกษารมว.กระทรวงวัฒนธรรม ในสมัยที่นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานวุฒิสภาผู้แทนราษฏร์เป็นรัฐมนตรี

ขณะเดียวกัน การตั้งกรรมการสอบ นายประเสริฐ ยังถูกตั้งกรรมการสอบ กรณีที่ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำปี 2553 ให้แก่พนักงาน กสทช.โดยมิชอบ

อย่างไรก็ดี 9 เม.ย.นี้ วุฒิสภาได้นัดลงมติเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งซูเปอร์บอร์ด กสทช. 5 คน จากจำนวน 10 คน ประกอบด้วย 1.ด้านกิจการกระจายเสียง ประกอบด้วย พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร,น.ส.ลักษมี ศรีสมเพ็ชร, 2.ด้านกิจการโทรทัศน์ ประกอบด้วย นายพิชัย อุตมาพินันท์ และ พล.อ.จิรเดช คชรัตน์3.ด้านกิจการโทรคมนาคม ประกอบด้วย นายอนันต์ วรธิติพงศ์ ,นายอมรเทพ จิรัฐิติเจริญ 4.ด้านกิจการส่งเสริมสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน พล.อ.บุญยวัจน์ เครือหงส์ ,นายจเด็จ อินสว่าง 5.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค นายประเสิรฐ อภิปุญญา ,นายพันธ์ศักดิ์ จันทรปัญญา


http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20130402/498230/%AB%D9%E0%BB%CD%C3%EC%BA%CD%
C3%EC%B4%A1%CA%B7%AA.%C7%D8%E8%B9%E2%A8%C1%B5%D5%A4%D8%B3%CA%C1%BA%D1%B5%
D4%E4%C1%E8%BC%E8%D2%B9.html

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.