Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

22 เมษายน 2556 TOT ฟ้อง TRUE (ชั้นสุดท้าย++ ศาลปกครองสูงสุด) โต้ค่าเสียหาย9,175 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5%ที่ต้องต้องจ่ายให้TRUE (เหตุค่าเชื่อมโยงเลขหมายเบอร์บ้าน)

ประเด็นหลัก


น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ผู้บริหาร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT ไปจัดตั้งคณะทำงานด้านกฎหมายเพื่อเตรียมพร้อมสู้คดีกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในชั้นของศาลปกครองสูงสุด หลังจากก่อนหน้านี้ ศาลปกครองกลาง ได้มีคำสั่งเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ได้ตัดสินให้ ทีโอที เป็นผู้ชำระค่าเสียหายให้ทรู จากส่วนแบ่งรายได้ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายคิดเป็นเงิน 9,175 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อมาทางกลุ่มทรูได้ยื่นอุทธรณ์ไปยัง ศาลปกครองสูงสุด คาดว่าขณะนี้ใกล้เวลาที่จะมีการไต่สวนคดีดังกล่าวอีกครั้ง

ทั้งนี้ คดีดังกล่าวได้ฟ้องร้องมาตั้งแต่ปี 2546 โดยกลุ่มทรู ได้เรียกร้องขอส่วนแบ่งรายได้จากค่าเชื่อมโยงโครงข่ายทีโอที ที่ได้รับจากบมจ.กสท โทรคมนาคมในอัตรา 200 บาทต่อดือน รวม 1 ล้านเลขหมาย โดยระบุว่ามีการเชื่อมโยงโครงข่ายของกลุ่มทรู ที่เป็นโครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐานด้วย


ทั้งนี้คดีดังกล่าวได้มีการฟ้องร้องมาตั้งแต่ปี 2546 โดยกลุ่มทรูฯ(คู่สัญญาสัมปทานกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม )ได้เรียกร้องขอส่วนแบ่งรายได้จากค่าเชื่อมโยงโครงข่ายจาก ทีโอที ได้รับจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ในอัตรา 200 บาทต่อดือน รวม 1 ล้านเลขหมาย โดยระบุว่ามีการเชื่อมโยงโครงข่ายของกลุ่มทรู ที่เป็นโครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐานรวมอยู่ด้วย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทีโอที ก็ได้คัดค้านเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด

ขณะที่ ทีโอที ยืนยันว่า ไม่สามารถจ่ายส่วนแบ่งรายได้ตามข้อเรียกร้องของกลุ่มทรูได้ เพราะภายใต้สัญญาสัมปทานระหว่างทีโอทีกับกลุ่มทรูนั้น รายได้ที่เกิดขึ้น ถือเป็นรายได้ของทีโอที ไม่เกี่ยวกับทรู จนทำให้เกิดกรณีพิพาท และนำเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการและคณะอนุญาโตตุลาการก็ได้ชี้ขาดให้ทีโอทีชำระส่วนแบ่งดังกล่าวให้กับทรู แต่ทีโอที ไม่ยินยอม จึงนำเรื่องฟ้องศาลปกครอง และศาลปกครองก็มีคำชี้ขาดให้เพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ซึ่งเท่ากับว่าทีโอทีไม่ต้องชำระค่าส่วนแบ่งให้กับทรู
____________________________________ทีโอทีตั้งทีมก.ม.สู้คดีค่าเชื่อมโครงข่ายทรู

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์


"อนุดิษฐ์" สั่ง"ทีโอที" ตั้งวอร์รูมกฎหมายสู้ศึกคดีค่าเชื่อมโยงโครงข่าย 9,100 ล้านบาท หลังกลุ่มทรูเดินหน้าอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดน.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่ากาากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้บมจ. ทีโอที ไปตั้งคณะทำงานด้านกฎหมาย (วอร์รูม) เพื่อเตรียมพร้อมสู้คดีกับบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น อีกครั้งในชั้นของศาลปกครองสูงสุด

หลังศาลปกครองกลาง มีคำสั่งเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ตัดสินให้ ทีโอที เป็นผู้ชำระค่าเสียหายให้ทรู จากส่วนแบ่งรายได้ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (แอ็คเซ็ส ชาร์จ หรือเอซี) คิดเป็นเงิน 9,175 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5%นั้น ทางกลุ่มทรู ได้ยื่นอุทธรณ์ไปยังศาลปกครองสูงสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าขณะนี้ใกล้เวลาที่จะมีการไต่สวนคดีดังกล่าวอีกครั้ง

ทั้งนี้ คดีดังกล่าวได้ฟ้องร้องมาตั้งแต่ปี 2546 โดยกลุ่มทรู ได้เรียกร้องขอส่วนแบ่งรายได้จากค่าเชื่อมโยงโครงข่ายทีโอที ที่ได้รับจากบมจ.กสท โทรคมนาคมในอัตรา 200 บาทต่อดือน รวม 1 ล้านเลขหมาย โดยระบุว่ามีการเชื่อมโยงโครงข่ายของกลุ่มทรู ที่เป็นโครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐานด้วย

รายงานข่าวแจ้งว่า ตลอดการฟ้องร้องที่ผ่านมา ทีโอทีคัดค้านเรื่องดังกล่าวมาตลอด โดยทีโอที ระบุว่า ไม่สามารถจ่ายส่วนแบ่งรายได้ตามข้อเรียกร้องของกลุ่มทรูได้ เพราะภายใต้สัญญาสัมปทานระหว่างทีโอทีกับกลุ่มทรูนั้น รายได้ที่เกิดขึ้น ถือเป็นรายได้ของทีโอทีไม่เกี่ยวกับทรู จนทำให้เกิดกรณีพิพาทและนำเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ และในชั้นแรกคณะอนุญาโตตุลาการได้ชี้ขาดให้ทีโอทีชำระส่วนแบ่งดังกล่าวให้ทรู แต่ทีโอที ไม่ยินยอม จึงนำเรื่องฟ้องศาลปกครอง และศาลปกครองก็มีคำชี้ขาดให้เพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ซึ่งเท่ากับว่าทีโอทีไม่ต้องชำระค่าส่วนแบ่งให้กับทรู

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า คณะผู้บริหารและพนักงานทีโอที ต่างให้ความสำคัญต่อคดีดังกล่าวเป็นอย่างมาก เพราะหากทีโอทีแพ้คดี นอกจากต้องชำระค่าส่วนแบ่งรายได้ให้ทรู วงเงิน 9,175 ล้านบาท พร้อมอัตราดอกเบี้ย 7.5% แล้ว ทีโอที อาจต้องชำระส่วนแบ่งรายได้ให้กับบมจ.ทีทีแอนด์ที ในกรณีเดียวกันด้วยอีกกว่า 20,000 ล้านบาท และหากทีโอที ต้องชำระเงินค่าส่วนแบ่งรายได้ทั้งหมดวงเงินกว่า 30,000 ล้านบาท ทีโอทีจะประสบปัญหาขาดทุนทันที และอาจถึงขั้นไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนพนักงาน ดังนั้นพนักงานทุกคนจึงเฝ้าเกาะติดคดีดังกล่าวนี้อย่างใกล้ชิด เพราะมีความสำคัญอย่างมากต่อฐานะการเงินของทีโอที

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20130422/501480/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B
8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%
E0%B8%A1%E0%B8%81.%E0%B8%A1.%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B
8%B5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%
E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8
%A2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B9.html


_______________________________________

อนุดิษฐ์สั่งผู้บริหารTOT เรียกค่าเสียหาย9.1พันล้าน สู้คดีทรูฟ้อง

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ผู้บริหาร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT ไปจัดตั้งคณะทำงานด้านกฎหมายเพื่อเตรียมพร้อมสู้คดีกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในชั้นของศาลปกครองสูงสุด หลังจากก่อนหน้านี้ ศาลปกครองกลาง ได้มีคำสั่งเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ได้ตัดสินให้ ทีโอที เป็นผู้ชำระค่าเสียหายให้ทรู จากส่วนแบ่งรายได้ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายคิดเป็นเงิน 9,175 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อมาทางกลุ่มทรูได้ยื่นอุทธรณ์ไปยัง ศาลปกครองสูงสุด คาดว่าขณะนี้ใกล้เวลาที่จะมีการไต่สวนคดีดังกล่าวอีกครั้ง

ทั้งนี้คดีดังกล่าวได้มีการฟ้องร้องมาตั้งแต่ปี 2546 โดยกลุ่มทรูฯ(คู่สัญญาสัมปทานกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม )ได้เรียกร้องขอส่วนแบ่งรายได้จากค่าเชื่อมโยงโครงข่ายจาก ทีโอที ได้รับจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ในอัตรา 200 บาทต่อดือน รวม 1 ล้านเลขหมาย โดยระบุว่ามีการเชื่อมโยงโครงข่ายของกลุ่มทรู ที่เป็นโครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐานรวมอยู่ด้วย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทีโอที ก็ได้คัดค้านเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด

ขณะที่ ทีโอที ยืนยันว่า ไม่สามารถจ่ายส่วนแบ่งรายได้ตามข้อเรียกร้องของกลุ่มทรูได้ เพราะภายใต้สัญญาสัมปทานระหว่างทีโอทีกับกลุ่มทรูนั้น รายได้ที่เกิดขึ้น ถือเป็นรายได้ของทีโอที ไม่เกี่ยวกับทรู จนทำให้เกิดกรณีพิพาท และนำเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการและคณะอนุญาโตตุลาการก็ได้ชี้ขาดให้ทีโอทีชำระส่วนแบ่งดังกล่าวให้กับทรู แต่ทีโอที ไม่ยินยอม จึงนำเรื่องฟ้องศาลปกครอง และศาลปกครองก็มีคำชี้ขาดให้เพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ซึ่งเท่ากับว่าทีโอทีไม่ต้องชำระค่าส่วนแบ่งให้กับทรู

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า คณะผู้บริหาร และพนักงานทีโอที ต่างให้ความสำคัญต่อคดีดังกล่าวเป็นอย่างมาก เพราะหาก ทีโอที แพ้คดี นอกจากจะต้องชำระค่าส่วนแบ่งรายได้ให้กับทรู วงเงิน 9,175 ล้านบาท พร้อมอัตราดอกเบี้ย 7.5% แล้ว ทีโอที อาจต้องชำระส่วนแบ่งรายได้ให้กับบริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) อีกกว่า 20,000 ล้านบาท และหากทีโอที ต้องชำระเงินค่าส่วนแบ่งรายได้ทั้งหมดวงเงินกว่า 30,000 ล้านบาท ทาง

 http://www.naewna.com/business/49137

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.