Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

29 เมษายน 2556 กสทช. มีมติก่อนเปิดบริการ 3G 1 พฤษภาคม 2556 ++ ชี้ ต้องมีค่าบริการลดลงไม่น้อยกว่า 15% ทุกค่าย // การเพิ่มวงเงินการใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้ขอ // 9้องรับผิดชอบSMSขยะ

ประเด็นหลัก


 พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. และประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค. กล่าวว่า ที่ประชุม กทค.มีมติเห็นชอบอนุมัติสัญญาให้บริการโทรคมนาคม บนคลื่นย่านความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ชั่วคราว ให้กับทั้ง 3 ผู้ประกอบการ คือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด และบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด ตามประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ.2547 ได้เปิดให้บริการในเดือน พ.ค.56 นี้ เพื่อให้ผู้บริการสามารถเปิดให้บริการ 3G บนคลื่น 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ส่วนกรณีเงื่อนไขในการระงับบริการชั่วคราวของผู้ใช้บริการนั้นยึดตามมติ กสทช.เดิม พร้อมทั้งจะส่งหนังสือกลับไปยังผู้ประกอบการเพื่อเตรียมปรึกษาหารือกันอีกครั้งในเร็วๆ นี้
    นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ กทค.ได้มีมติเห็นชอบในเรื่องของแผนคุ้มครองผู้บริโภค 3 เรื่อง ดังนี้ 1.การรับผิดชอบร่วมกันของผู้ให้บริการและผู้ให้บริการเสริม 2.เรื่องอัตราค่าบริการต้องเป็นไปตามประกาศ กสทช.ที่จะต้องมีค่าบริการลดลงไม่น้อยกว่า 15% ทุกค่าย และ 3.การเพิ่มวงเงินการใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้ขอเพิ่มวงเงิน ซึ่งจากเดิมผู้ให้บริการจะเป็นผู้เพิ่มให้ ส่วนอัตราค่าธรรมเนียมในการขอเอกสารนั้นต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมที่เป็นไปตามประกาศของ กสทช.ที่ประชุมฯ มีมติ 3 ข้อ คือ 1.เห็นชอบสัญญามาตรฐานตามที่มีข้อสังเกตุร่วมกัน โดยมีการปรับปรุงประเด็นเรื่องการระงับการให้บริการชั่วคราว โดยให้ยึดแนวทางตาม กทช.เดิมบอกไว้ว่า กรณีที่ผู้ประกอบการทั้ง 3 ราย จะยุติการให้บริการจะต้องแจ้งล่วงหน้าแก่ผู้บริโภค 1 เดือน หรือไม่เกิน 6 เดือน โดยไม่มีสิทธิ์เรียกเก็บเงินแก่ผู้บริโภค 2.เร่งรัดให้จัดทำสัญญามาตรฐานกลางโดยเร็ว 3.ให้เชิญผู้ประกอบการให้มารายงานการให้บริการ 3G ในเรื่องของแผนการคุ้มครองผู้บริโภค และการทำ CSR ซึ่งคาดว่าจะเชิญผู้ให้บริการทั้ง 3 บริษัทมาพบภายในสัปดาห์นี้
   นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังมีมติให้ผู้ให้บริการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาการระงับใช้บริการชั่วคราว โดยให้แนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคว่า "กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยให้ผู้ใช้บริการขอระงับการใช้บริการชั่วคราวได้จนกว่าเหตุสุดวิสัยนั้นจะยุติลง"_______________________________________

กสทช.อนุมัติเปิดบริการ3Gพ.ค.56

  กสทช.อนุมัติเปิดให้บริการ 3G ต้น พ.ค. ย้ำค่าบริการต้องลด 15% ทุกค่าย จี้อาร์เอส ส่งหนังสือชี้แจง กรณีถ่ายทอดสดบอลโลก หวั่นจอดำ
    พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. และประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค. กล่าวว่า ที่ประชุม กทค.มีมติเห็นชอบอนุมัติสัญญาให้บริการโทรคมนาคม บนคลื่นย่านความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ชั่วคราว ให้กับทั้ง 3 ผู้ประกอบการ คือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด และบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด ตามประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ.2547 ได้เปิดให้บริการในเดือน พ.ค.56 นี้ เพื่อให้ผู้บริการสามารถเปิดให้บริการ 3G บนคลื่น 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ส่วนกรณีเงื่อนไขในการระงับบริการชั่วคราวของผู้ใช้บริการนั้นยึดตามมติ กสทช.เดิม พร้อมทั้งจะส่งหนังสือกลับไปยังผู้ประกอบการเพื่อเตรียมปรึกษาหารือกันอีกครั้งในเร็วๆ นี้
    นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ กทค.ได้มีมติเห็นชอบในเรื่องของแผนคุ้มครองผู้บริโภค 3 เรื่อง ดังนี้ 1.การรับผิดชอบร่วมกันของผู้ให้บริการและผู้ให้บริการเสริม 2.เรื่องอัตราค่าบริการต้องเป็นไปตามประกาศ กสทช.ที่จะต้องมีค่าบริการลดลงไม่น้อยกว่า 15% ทุกค่าย และ 3.การเพิ่มวงเงินการใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้ขอเพิ่มวงเงิน ซึ่งจากเดิมผู้ให้บริการจะเป็นผู้เพิ่มให้ ส่วนอัตราค่าธรรมเนียมในการขอเอกสารนั้นต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมที่เป็นไปตามประกาศของ กสทช.
    ด้าน พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. กล่าวว่า ต้องการให้บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด์สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จำกัด ชี้แจงเหตุผลมาว่า เพราะเหตุใดบริษัทต้องการให้มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกล่องซันบ็อกซ์เพียงรายเดียว แต่ไม่ยอมปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญ ที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ.2555 หรือ มัสต์แฮฟ.

http://www.thaipost.net/news/300413/72857

___________________________________ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ 3ค่ายมือถือต้องให้บริการระบบ3G ควบคู่กับการรับผิดชอบต่อสังคม


ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์ทั้ง 3 ราย อันประกอบด้วย บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด บริษัทดีแทค เนทเวิร์ค จำกัด และ บริษัทเรียลฟิวเจอร์ จำกัด ได้ส่งสัญญาณทางการตลาดมาแล้วว่า พร้อมจะเปิดให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 2.1 MHz ไม่เกินกลางเดือนพฤษภาคม 2556 นี้

ล่าสุด บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)หรือ dtac ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทดีแทค เนทเวิร์ค จำกัด แถลงข่าว “The new era of dtac” ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2556 พร้อมประกาศการเปิดให้บริการ 3G อย่างเป็นทางการแล้ว

ขณะที่ บริษัทแอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)หรือ AIS บริษัทแม่ของ บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัดที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ว่าได้พัฒนาเครือข่าย “AIS 3G ใหม่” เพื่อให้บริการ 20 จังหวัดก่อนในเดือนหน้า แต่ภายในสิ้นปีถึงจะเปิดครบ 77 จังหวัด

ขณะที่ทางฝั่ง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ก็มั่นใจเช่นกันว่า ขั้นตอนต่างๆ จะดำเนินการทันในกลางเดือนพฤษภาคม 2556 ซึ่ง กสทช. จะเข้าไปกำกับดูแลผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบแล้ว ยังกำชับให้ทั้ง 3 ค่ายมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ กสทช.ด้านกฎหมาย ย้ำว่า ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz นั้น ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์มือถือ 3G ทั้ง 3 ค่าย ก่อนจะเปิดให้บริการ 3G จะต้องส่งแผนความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility-CSR) มาให้บอร์ด คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม(กทค.) พิจารณา

“แผนนี้จะต้องครอบคลุมถึงเรื่องการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้แก่ซากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือที่ใช้แล้ว ประกอบไปด้วยสารเคมีที่มีพิษตกค้างยาวนานและสะสมในสิ่งมีชีวิต รวมทั้งยังมีโลหะหนักต่างๆ เช่น ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท โครเมียม สารหน่วงการติดไฟ และสารเคมีอันตรายอื่นๆ ซึ่งสารเหล่านี้
ถือว่าเป็นสารอันตราย ถ้าหากไม่มีระบบการจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการก็จะมีการปนเปื้อนลงสู่ดิน แหล่งน้ำ
น้ำใต้ดินและในบางกรณีแพร่กระจายขึ้นสู่อากาศ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์โดยตรง”

โดยสารเหล่านี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ และเกิดการสะสมในระดับที่มากเกินควรก็จะก่อให้เกิดภาวะโรคภัยที่เป็นอันตรายรุนแรงโดยการไปทำลายระบบต่างๆ ในร่างกายของมนุษย์ และอาจพัฒนาไปสู่การเป็นโรคมะเร็งในที่สุด

ทั้งนี้ในแผน CSR ยังจะต้องคำนึงถึงสุขภาพของผู้ใช้บริการ รวมไปถึงการจัดทำแผนความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อให้ความสำคัญในการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการกรณีมีการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี โดยต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้เพื่อให้เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีเดิมสามารถใช้งานร่วมกันได้

ขณะนี้ค่ายมือถือทั้ง 3 ค่ายส่งแผนดังกล่าวของแต่ละค่ายมาให้บอร์ด กทค.แล้วซึ่งจากการตรวจดู พบว่า แผนดังกล่าวมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน โดยบางบริษัทได้เสนอแผนที่ละเอียดชัดเจนและมีมาตรการที่เห็นเป็นรูปธรรม เช่น แผนการจัดเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการวางมาตรการลงลึกถึงขั้นการตั้งจุดรับหรือทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ต่างๆ และกำหนดวิธีการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ อย่างชัดเจน

“ขอความร่วมมือจากค่ายมือถือทั้ง 3 ค่าย ที่ได้รับใบอนุญาตให้บริการ 3G ให้ความสำคัญต่อการนำเสนอแผนความรับผิดชอบต่อสังคม และแผนคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างจริงจัง เพราะถ้าหากไม่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากอาจถูกมองว่า ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและมิได้คำนึงถึงผู้บริโภคที่ใช้บริการ 3G

“ผมเชื่อว่า หากค่ายมือถือที่ให้บริการ 3G ในเมืองไทยดำเนินธุรกิจเพื่อตอบแทนสังคมและคุ้มครองผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่ม จะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการก็จะง่ายขึ้น ส่งผลในการสร้างความสุขแก่สังคมไทยในภาพรวม ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ หากทุกค่ายมือถือให้ความสำคัญในการจัดทำและบังคับใช้แผนทั้งสองอย่างจริงจัง” ดร.สุทธิพล กล่าวทิ้งท้าย

http://www.naewna.com/business/49966


_______________________________________________กสทช.ถกบ.ลูก ADVANC-DTAC-TRUE สัญญา3G ก่อนบริการพ.ค.นี้

พ.อ.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ รองคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ในฐานะประธานกิจการโทรคมนาคม(กทค.) กล่าวว่า วันนี้ กทค.ได้พิจารณาเรื่องมาตรฐานแบบสัญญาโทรคมนาคม พ.ศ.2549 สัญญาให้บริการ 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ หรือ 3G

ของทั้ง 3 บริษัท คือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ในเครือบมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC), บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด ในเครือ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) และบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด ในเครือบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) ตามประกาศของ กทค.ที่จะต้องพิจารณาก่อนที่จะมีการเปิดให้บริการในวันที่ 1 พ.ค.56

ที่ประชุมฯ มีมติ 3 ข้อ คือ 1.เห็นชอบสัญญามาตรฐานตามที่มีข้อสังเกตุร่วมกัน โดยมีการปรับปรุงประเด็นเรื่องการระงับการให้บริการชั่วคราว โดยให้ยึดแนวทางตาม กทช.เดิมบอกไว้ว่า กรณีที่ผู้ประกอบการทั้ง 3 ราย จะยุติการให้บริการจะต้องแจ้งล่วงหน้าแก่ผู้บริโภค 1 เดือน หรือไม่เกิน 6 เดือน โดยไม่มีสิทธิ์เรียกเก็บเงินแก่ผู้บริโภค 2.เร่งรัดให้จัดทำสัญญามาตรฐานกลางโดยเร็ว 3.ให้เชิญผู้ประกอบการให้มารายงานการให้บริการ 3G ในเรื่องของแผนการคุ้มครองผู้บริโภค และการทำ CSR ซึ่งคาดว่าจะเชิญผู้ให้บริการทั้ง 3 บริษัทมาพบภายในสัปดาห์นี้
     
 นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังมีมติให้ผู้ให้บริการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาการระงับใช้บริการชั่วคราว โดยให้แนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคว่า "กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยให้ผู้ใช้บริการขอระงับการใช้บริการชั่วคราวได้จนกว่าเหตุสุดวิสัยนั้นจะยุติลง"
       
 อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการทั้ง 3 รายจะเริ่มให้บริการ 3G ได้ก็ต่อเมื่อเข้ามารับทราบการแก้ไขสัญญาการให้บริการ 3G อย่างเป็นทางการ รวมทั้งส่งสัญญาฉบับแก้ไขรายละเอียด โดยแนบท้ายแผน CSR มาให้คณะกรรมการ กทค.พิจารณาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=180840:-advanc-dtac-true-3g-&catid=176:2009-06-25-09-26-02&Itemid=524


______________________________กสทช.ถกบ.ลูก ADVANC-DTAC-TRUE สัญญามาตรฐาน 3G ก่อนให้บริการพ.ค.นี้


ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- จันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 18:40:00 น.
พ.อ.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ รองคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ในฐานะประธานกิจการโทรคมนาคม(กทค.) กล่าวว่า วันนี้ กทค.ได้พิจารณาเรื่องมาตรฐานแบบสัญญาโทรคมนาคม พ.ศ.2549 สัญญาให้บริการ 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ หรือ 3G ของทั้ง 3 บริษัท คือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ในเครือบมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC), บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด ในเครือ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) และบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด ในเครือบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) ตามประกาศของ กทค.ที่จะต้องพิจารณาก่อนที่จะมีการเปิดให้บริการในวันที่ 1 พ.ค.56โดยที่ประชุมฯ มีมติ 3 ข้อ คือ 1.เห็นชอบสัญญามาตรฐานตามที่มีข้อสังเกตุร่วมกัน โดยมีการปรับปรุงประเด็นเรื่องการระงับการให้บริการชั่วคราว โดยให้ยึดแนวทางตาม กทช.เดิมบอกไว้ว่า กรณีที่ผู้ประกอบการทั้ง 3 ราย จะยุติการให้บริการจะต้องแจ้งล่วงหน้าแก่ผู้บริโภค 1 เดือน หรือไม่เกิน 6 เดือน โดยไม่มีสิทธิ์เรียกเก็บเงินแก่ผู้บริโภค 2.เร่งรัดให้จัดทำสัญญามาตรฐานกลางโดยเร็ว 3.ให้เชิญผู้ประกอบการให้มารายงานการให้บริการ 3G ในเรื่องของแผนการคุ้มครองผู้บริโภค และการทำ CSR ซึ่งคาดว่าจะเชิญผู้ให้บริการทั้ง 3 บริษัทมาพบภายในสัปดาห์นี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังมีมติให้ผู้ให้บริการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาการระงับใช้บริการชั่วคราว โดยให้แนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคว่า "กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยให้ผู้ใช้บริการขอระงับการใช้บริการชั่วคราวได้จนกว่าเหตุสุดวิสัยนั้นจะยุติลง"

อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการทั้ง 3 รายจะเริ่มให้บริการ 3G ได้ก็ต่อเมื่อเข้ามารับทราบการแก้ไขสัญญาการให้บริการ 3G อย่างเป็นทางการ รวมทั้งส่งสัญญาฉบับแก้ไขรายละเอียด โดยแนบท้ายแผน CSR มาให้คณะกรรมการ กทค.พิจารณาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

อินโฟเควสท์
http://www.ryt9.com/s/iq03/1639728

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.