Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

30 เมษายน 2556 CAT (หัวใส เซ็นเงียบ เจรจา TRUE เรื่องส่งถึงคลัง 1 มีนาคมแล้ว) ดึงTRUEทำกิจการทาวเวอร์CATด้วย (หลังประสบปัญหาไม่คืนเสาแถมเป้าปรับลดค่าเช่าอุปกรณ์ของ BKFT ผู้ติดอุปกรณ์3G 850 ของTRUE H )


ประเด็นหลัก


CAT Telecom has quietly signed a memorandum of understanding with private mobile operator True Move to share cellular tower infrastructure, says the information and communication technology (ICT) minister.

The state telecom enterprise last month submitted the agreement proposal to the Finance Ministry for acknowledgement, bypassing the formal standard procedure of channelling it through the ICT Ministry.


ตามหนังสือที่กสทส่งไปยังกระทรวงการคลัง กสทสรุปสถานการณ์ล่าสุดที่ดำเนินการเสร็จแล้วคือ 1.กสท ได้เจรจาเรื่องทาวเวอร์โคกับทรูมูฟ เรียบร้อยไปแล้ว โดยกสทจะดำเนินการจัดตั้งบริษัทในเครือของ กสท เพื่อรับโอนกรรมสิทธิเสาสูงโทรคมนาคมและตู้คอนเทนเนอร์จากทรูมูฟโดยในขั้นแรก กสท จะเป็นผู้ถือหุ้น 100% ในบริษัทนี้ หลังจากนั้น ทรูมูฟ หรือบริษัทในเครือ จะเข้าไปถือหุ้นไม่เกิน 49% และ กสท ไม่น้อยกว่า 51% ทรูมูฟเข้าถือหุ้นด้วยวิธีการโอนกรรมสิทธิ์เสาโทรคมนาคมที่อยู่ในข้อพิพาทและอยู่ระหว่างอนุญาโตตุลาการพิจารณาโดยการตีมูลค่าแทนการชำระค่าหุ้นหรือจะใช้วิธีชำระเงินสด
   
       2. กสทกับทรูมูฟได้ร่างข้อตกลงสัญญาประณีประนอมยอมความกันเพื่อยุติข้อพิพาท (ในเรื่องการปรับลดค่าเช่าอุปกรณ์ของ BKFT, การโอนกรรมสิทธิ์ เสาสูงโทรคมนาคมและตู้คอนเทนเนอร์,การตั้งบริษัททาวเวอร์โค) โดยจะลงนามระหว่าง กสท-ทรู-BFKT ซึ่งการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน เพื่อให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดตามสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยทั้งสองฝ่ายตกลงว่าคำชี้ขาดเป็นที่สุดและสละการใช้สิทธิ์ทางศาลพร้อมกันนั้น
   
       ทั้งนี้กสทได้ขอหารือข้อกฎหมายกับกระทรวงการคลัง 3 ข้อประกอบด้วย 1.การตกลงให้ทรูมูฟ ซึ่งเป็นคู่สัญญาภาคเอกชนเข้าถือหุ้นบริษัทในเครือของกสท ที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจและมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม เช่น ให้เช่าเสาสูงโทรคมนาคม อยู่ภายใต้บังคับที่ต้องปฎิบัติตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 หรือไม่ ประการใด
   
       2.ในกรณีทรูมูฟ ตกลงจะโอนกรรมสิทธิในเสาสูงโทรคมนาคมและตู้คอนเทนเนอร์ให้แก่บริษัทในเครือของกสท จะต้องดำเนินการตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเดิมหรือไม่ อย่างไร
   
       3.ในกรณีที่กสท ได้รับโอนกรรมสิทธิในเสาสูงโทรคมนาคมและตู้คอนเทนเนอร์ ตามเงื่อนไขของสัญญาแล้ว ต่อมาภายหลังกสทประสงค์ที่จะดำเนินการจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อรับโอนกรรมสิทธิในเสาสูงโทรคมนาคมและตู้คอนเทนเนอร์ไปยังบริษัทดังกล่าว โดยใช้วีการโอนกรรมสิทธิเสาสูงโทรคมนาคมและตู้คอนเทนเนอร์แทนการชำระค่าหุ้น จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ และมีขั้นตอนอย่างไร
   
       น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า สำหรับข้อพิพาทตามสัญญาสัมปทานระหว่างกสทกับทรูมูฟนั้น เนื่องจากทรูมูฟเห็นว่าเสาสูงโทรคมนาคมและตู้คอนเทนเนอร์ ไม่ถือเป็นทรัพย์สินที่ต้องส่งมอบให้กสทก่อนที่ทรูมูฟจะได้สิทธินำไปบริหารจัดการเพื่อให้บริการลูกค้า ตามสัญญาบีทีโอ ในขณะที่กสทเห็นว่าเสาสูงโทรคมนาคมและตู้คอนเทนเนอร์ ถือเป็นทรัพย์สินอุปกรณ์โครงข่ายที่ต้องส่งมอบให้กสททั้งหมด ทำให้เกิดข้อพิพาทจนต้องนำเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการเพื่อตัดสินชี้ขาด

_______________________________________
แผนทาวเวอร์โคกสท ดึงกลุ่มทรูถือหุ้น 49%


       กสทหารือข้อกฎหมายคลัง กรณีดึงกลุ่มทรูเข้าถือหุ้น 49% ในบริษัททาวเวอร์โค ต้องดำเนินการตามพ.ร.บ.ร่วมทุนฯ ปี 2535 หรือไม่ หลังจูบปากทรูประณีประนอมยอมความการโอนเสาโทรคมนาคม ด้าน 'อนุดิษฐ์' ลั่นอะไรที่คาอยู่ในอนุญาโตตุลาการ ควรรอผลตัดสินและไม่ควรดำเนินการใดๆทั้งสิ้น
     
       น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยรสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่าได้รับรู้เรื่องที่บริษัท กสท โทรคมนาคม ทำหนังสือขอหารือข้อกฎหมายกรณีจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อรับโอนกรรมสิทธิในเสาสูงโทรคมนาคม (ทาวเวอร์โค) ที่ส่งไปยังปลัดกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว ถึงแม้กสทจะไม่ได้หารือกับกระทรวงไอซีทีก่อนหน้านั้นก็ตาม
     
       ทั้งนี้สาเหตุที่กสทต้องหารือข้อกฎหมายกับกระทรวงการคลังเนื่องจากสัญญาการให้บริการโทรศัพท์มือถือระหว่างกสทกับบริษัท ทรูมูฟ จะสิ้นสุดลงในวันที่ 15 ก.ย. 2556 และปัจจุบันกสทและทรูมูฟมีข้อพิพาทอันเกิดจากการดำเนินการตามสัญญาที่อยู่ในระหว่างกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ โดยมีข้อพิพาทที่สำคัญคือการโอนกรรมสิทธิในเสาสูงโทรคมนาคมและตู้คอนเทนเนอร์
     
       ตามหนังสือที่กสทส่งไปยังกระทรวงการคลัง กสทสรุปสถานการณ์ล่าสุดที่ดำเนินการเสร็จแล้วคือ 1.กสท ได้เจรจาเรื่องทาวเวอร์โคกับทรูมูฟ เรียบร้อยไปแล้ว โดยกสทจะดำเนินการจัดตั้งบริษัทในเครือของ กสท เพื่อรับโอนกรรมสิทธิเสาสูงโทรคมนาคมและตู้คอนเทนเนอร์จากทรูมูฟโดยในขั้นแรก กสท จะเป็นผู้ถือหุ้น 100% ในบริษัทนี้ หลังจากนั้น ทรูมูฟ หรือบริษัทในเครือ จะเข้าไปถือหุ้นไม่เกิน 49% และ กสท ไม่น้อยกว่า 51% ทรูมูฟเข้าถือหุ้นด้วยวิธีการโอนกรรมสิทธิ์เสาโทรคมนาคมที่อยู่ในข้อพิพาทและอยู่ระหว่างอนุญาโตตุลาการพิจารณาโดยการตีมูลค่าแทนการชำระค่าหุ้นหรือจะใช้วิธีชำระเงินสด
     
       2. กสทกับทรูมูฟได้ร่างข้อตกลงสัญญาประณีประนอมยอมความกันเพื่อยุติข้อพิพาท (ในเรื่องการปรับลดค่าเช่าอุปกรณ์ของ BKFT, การโอนกรรมสิทธิ์ เสาสูงโทรคมนาคมและตู้คอนเทนเนอร์,การตั้งบริษัททาวเวอร์โค) โดยจะลงนามระหว่าง กสท-ทรู-BFKT ซึ่งการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน เพื่อให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดตามสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยทั้งสองฝ่ายตกลงว่าคำชี้ขาดเป็นที่สุดและสละการใช้สิทธิ์ทางศาลพร้อมกันนั้น
     
       ทั้งนี้กสทได้ขอหารือข้อกฎหมายกับกระทรวงการคลัง 3 ข้อประกอบด้วย 1.การตกลงให้ทรูมูฟ ซึ่งเป็นคู่สัญญาภาคเอกชนเข้าถือหุ้นบริษัทในเครือของกสท ที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจและมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม เช่น ให้เช่าเสาสูงโทรคมนาคม อยู่ภายใต้บังคับที่ต้องปฎิบัติตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 หรือไม่ ประการใด
     
       2.ในกรณีทรูมูฟ ตกลงจะโอนกรรมสิทธิในเสาสูงโทรคมนาคมและตู้คอนเทนเนอร์ให้แก่บริษัทในเครือของกสท จะต้องดำเนินการตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเดิมหรือไม่ อย่างไร
     
       3.ในกรณีที่กสท ได้รับโอนกรรมสิทธิในเสาสูงโทรคมนาคมและตู้คอนเทนเนอร์ ตามเงื่อนไขของสัญญาแล้ว ต่อมาภายหลังกสทประสงค์ที่จะดำเนินการจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อรับโอนกรรมสิทธิในเสาสูงโทรคมนาคมและตู้คอนเทนเนอร์ไปยังบริษัทดังกล่าว โดยใช้วีการโอนกรรมสิทธิเสาสูงโทรคมนาคมและตู้คอนเทนเนอร์แทนการชำระค่าหุ้น จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ และมีขั้นตอนอย่างไร
     
       น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า หนังสือที่กสทส่งถึงกระทรวงการคลังถือเป็นการหารือข้อกฎหมายว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ แต่ไม่ใช่เป็นการหารือเพื่อกำหนดเป็นนโยบาย ซึ่งถือว่าสามารถทำได้ แต่ไม่ว่ากระทรวงการคลังจะตอบข้อหารือกลับมาอย่างไร ก็ถือเป็นเพียงข้อเสนอแนะ ไม่ได้หมายความว่ากสทจะสามารถดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดได้ทันที เพราะต้องทำเรื่องเสนอตามสายบังคับบัญชาลำดับขั้น หรือ หมายถึงต้องผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงไอซีทีก่อน
     
       'ตามหลักการ หากยังมีข้อพิพาทในเรื่องสัญญาสัมปทาน ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ก็ไม่ควรจะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งสิ้น ควรรอให้มีการตัดสินชี้ขาดออกมาก่อน กรณีการขอประณีประนอมยอมความระหว่างกัน ก็อาจทำได้ หากสทพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่าจะเป็นผลประโยชน์กับกสทหรือรัฐมากกว่า และไม่ใช่เป็นการเอื้อประโยชน์เอกชน'
     
       สำหรับข้อพิพาทตามสัญญาสัมปทานระหว่างกสทกับทรูมูฟนั้น เนื่องจากทรูมูฟเห็นว่าเสาสูงโทรคมนาคมและตู้คอนเทนเนอร์ ไม่ถือเป็นทรัพย์สินที่ต้องส่งมอบให้กสทก่อนที่ทรูมูฟจะได้สิทธินำไปบริหารจัดการเพื่อให้บริการลูกค้า ตามสัญญาบีทีโอ ในขณะที่กสทเห็นว่าเสาสูงโทรคมนาคมและตู้คอนเทนเนอร์ ถือเป็นทรัพย์สินอุปกรณ์โครงข่ายที่ต้องส่งมอบให้กสททั้งหมด ทำให้เกิดข้อพิพาทจนต้องนำเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการเพื่อตัดสินชี้ขาด
     
http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9560000051535


_______________________________________TOTดึงAISร่วมทุน"ทาวเวอร์โค"
Prev1 of 1Next
updated: 30 เม.ย 2556 เวลา 10:53:17 น.
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

บอร์ดทีโอทีสุดทน 3G เฟสแรกสุดอืด จี้ทุกพื้นที่อัพเดตข้อมูลสถานีฐานภายใน 15 วัน พร้อมเดินหน้าหาโมเดลเลี่ยง พ.ร.บ.ร่วมทุน ดึงเอไอเอสร่วมหุ้น "เอซีที โมบาย" ทำทาวเวอร์โค

นายอุดม พัวสกุล ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ดล่าสุด (24 เม.ย.) ได้มีการเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบแต่ละภูมิภาครายงานสถานะการติดตั้งโครงข่าย TOT 3G เฟสแรก ให้บอร์ดทราบภายใน 15 วัน หลังจากล่าช้ามานาน ซึ่งกำหนดเดิมกลุ่มเอสแอล คอนซอเตียม ต้องติดตั้งสถานีฐาน 5,320 แห่ง ครอบคลุม 57 จังหวัด มูลค่าโครงการ 15,999.50 ล้านบาท ให้เสร็จสิ้นกลางปี 2555

ขณะที่การทำสัญญาเช่าใช้โครงข่ายเพื่อเป็นตัวแทนในการขายปลีกบริการ (MVNO) ยังไม่คืบหน้า เนื่องจากคณะกรรมการคัดสรรหาคู่สัญญาได้ลาออกไปบางส่วน แม้จะมี บมจ.สามารถ ไอ-โมบาย เสนอตัวเป็นคู่สัญญารายเดียวจึงมอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่คัดเลือกคณะกรรมการคัดสรร MVNO ชุดใหม่ ก่อนนำรายละเอียดมาเสนอให้พิจารณาในวันที่ 15 พ.ค.

ส่วนความคืบหน้าของการจัดตั้งบริษัทเพื่อบริหารจัดการเสาส่งสัญญาณและอุปกรณ์โทรคมนาคม (ทาวเวอร์โค) เบื้องต้นบอร์ดเห็นควรให้บริษัท เอซีที โมบาย บริษัทลูกของทีโอทีและเคยเป็นผู้ให้บริการ "ไทยโมบาย" ดำเนินการธุรกิจทาวเวอร์โค โดยรับโอนและบริหารทรัพย์สินภายใต้สัมปทานที่ทีโอทีได้ทำกับ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส)

"เดือนหน้าควรต้องนำเสนอโมเดลทั้งหมดมาให้พิจารณา เบื้องต้นเอไอเอสยินดีโอนทรัพย์สินและคืนสิทธิการใช้งานโครงข่ายก่อนปี 2558 แต่ต้องแลกกับการได้สิทธิเป็นรายแรกที่จะได้เช่าใช้โครงข่ายทั้งหมด 3 ปีแรกที่ยังไม่หมดสัมปทานยังไม่ต้องจ่ายค่าเช่า รายได้ส่วนนี้เป็นคนละส่วนกับส่วนแบ่งรายได้สัมปทานที่เอไอเอสต้องจ่าย"

ทั้ง 2 ฝ่ายกำลังหาโมเดลเพื่อให้เอไอเอสเข้ามาถือหุ้นในเอซีที โมบาย โดยไม่ต้องเข้าเงื่อนไขตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 เพราะถ้าเข้ากระบวนการต้องใช้เวลานาน

สำหรับโครงข่ายของเอไอเอสปัจจุบันมีเสาโทรคมนาคมกว่า 15,000 แห่งได้โอนกรรมสิทธิ์ให้ทีโอทีตามเงื่อนไขสัมปทานแบบสร้าง-โอน-ใช้ (BTO) แล้ว 13,000 แห่ง ขณะที่ในเอซีที โมบาย ทีโอทีถือหุ้น 99% ทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท

"ทีโอทีต้องเร่งเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย นำทรัพย์สินที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งได้ให้ฝ่ายบริหารไปหาข้อมูลอ้างอิงตัวเลขการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได้ รวมถึงคาดการณ์ที่นำเสนอในแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี"

สำหรับรายได้หลักของแผน 5 ปี มาจากโทรศัพท์พื้นฐาน อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ ธุรกิจโมบาย และมัลติมีเดีย ส่วนรายได้ปี 2556 (ไม่รวมส่วนแบ่งรายได้) จะอยู่ราว 34,000 ล้านบาท กำไร 4,000 ล้านบาท

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1367293302&grpid=&catid=06&subcatid=0603


_________________________________CAT makes hushed deal with True Move, ICT says

CAT Telecom has quietly signed a memorandum of understanding with private mobile operator True Move to share cellular tower infrastructure, says the information and communication technology (ICT) minister.

The state telecom enterprise last month submitted the agreement proposal to the Finance Ministry for acknowledgement, bypassing the formal standard procedure of channelling it through the ICT Ministry.

Gp Capt Anudith Nakornthap, the ICT minister, warned CAT to avoid repeating the mistakes of the controversial 3G network agreement it signed two years ago with True Move's parent True Corporation.

CAT and True are still in an arbitration process over a dispute about the 2G network transfer.

Gp Capt Anudith said the two parties must end the dispute before entering a new agreement.

He said the state enterprise will set up a subsidiary to allow True to transfer the right to use towers to the newly established unit after its concession expires.

CAT will hold the entire shareholding in the new company before reducing its stake to 51%. True Move will then hold the remaining 49%.

Gp Capt Anudith said CAT is expected to sign the agreement soon.

However, he said CAT needs to receive approval from the ICT Ministry before entering into the contract.

The suggestions from the Finance Ministry do not represent a final process for both parties, he added.

True vice-chairman Athueck Asvanond previously said that, based on the company's interpretation, it does not need to transfer its network to its concession owner CAT under the build-transfer-operate concession terms.

The concessions of True Move and Digital Phone of mobile leader Advanced Info Service are due to expire in September.

True Move and Digital Phone hold 12.5 megahertz bandwidth each on the 1800-MHz frequency under concessions with CAT to provide 2G mobile services.

True Move and Digital Phone have 18 million customers on the networks, with an expected 10 million users to be left in the system after September.

Under the law, spectrum must revert to the National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) once concessions expire. The NBTC then has the right to reallocate the bandwidth for public use.

http://www.bangkokpost.com/business/telecom/347663/cat-makes-hushed-deal-with-true-move-ict-says

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.