Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

20 พฤษภาคม 2556 SUPER กสทช. เตรียมเรียก กสทช. ให้ข้อมูล 23 พ.ค.นี้ // ชี้พบว่ามีสถิติที่ค้างอยู่ในระบบร้องเรียนของ กสทช.จำนวนมาก และหลายเรื่องไม่ได้รับการแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนด


ประเด็นหลักในส่วนของงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ที่อยู่ในความดูแลของตนนั้น นายประเสริฐ กล่าวว่า ขณะนี้กำลังตรวจสอบสถิติการร้องเรียนอยู่ เนื่องจากเบื้องต้นพบว่ามีสถิติที่ค้างอยู่ในระบบร้องเรียนของ กสทช.จำนวนมาก และหลายเรื่องไม่ได้รับการแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะเข้าไปตรวจสอบว่าเกิดปัญหาอุปสรรคอย่างไร ต้องปรับปรุงส่วนไหน อย่างไรบ้าง
        ส่วนกรณีที่มีการฟ้องร้องกันในศาลปกครอง กรณีการแต่งตั้งซูเปอร์บอร์ด กสทช.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคนั้น นายประเสริฐ กล่าวว่า ไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน ตนยังปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่ได้มีความกังวลแต่อย่างใด เพราะถือว่าปฏิบัติตามระเบียบวิธีการราชการอย่างถูกต้องแล้ว


______________________________________'ซูเปอร์บอร์ด กสทช.' เชิญหน่วยงานให้ข้อมูล 23 พ.ค.นี้       นายประเสริฐ อภิปุญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ ซูเปอร์บอร์ด กสทช.ด้านคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวถึงการทำงานของซูเปอร์บอร์ด กสทช.ว่า ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคมนี้ จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลในเรื่องที่ซูเปอร์บอร์ดให้ความสนใจอยู่ ซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ว่ามีเรื่องอะไรบ้าง แต่เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนแน่นอน
        ทั้งนี้ คาดว่าจะมีความชัดเจนหลังจากเรียกหน่วยงานต่างๆ มาพบแล้วไม่เกินวันศุกร์นี้
        ในส่วนของงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ที่อยู่ในความดูแลของตนนั้น นายประเสริฐ กล่าวว่า ขณะนี้กำลังตรวจสอบสถิติการร้องเรียนอยู่ เนื่องจากเบื้องต้นพบว่ามีสถิติที่ค้างอยู่ในระบบร้องเรียนของ กสทช.จำนวนมาก และหลายเรื่องไม่ได้รับการแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะเข้าไปตรวจสอบว่าเกิดปัญหาอุปสรรคอย่างไร ต้องปรับปรุงส่วนไหน อย่างไรบ้าง
        ส่วนกรณีที่มีการฟ้องร้องกันในศาลปกครอง กรณีการแต่งตั้งซูเปอร์บอร์ด กสทช.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคนั้น นายประเสริฐ กล่าวว่า ไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน ตนยังปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่ได้มีความกังวลแต่อย่างใด เพราะถือว่าปฏิบัติตามระเบียบวิธีการราชการอย่างถูกต้องแล้ว


http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9560000060391&Keyword=%a1%ca%b7

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.