Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

30 พฤษภาคม 2556 อนุดิษฐ์ ส่ง++ให้ สรอ. ได้จัดทำคู่มือการปรับปรุงมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐฉบับสมบูรณ์ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการประชาชน ต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการให้เป็นรูปธรรม รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ทันสมัยและโปร่งใสประเด็นหลักรมว.ไอซีที กล่าวต่อว่า ขณะนี้ สรอ. ได้จัดทำคู่มือการปรับปรุงมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐฉบับสมบูรณ์ขึ้น โดยมีเนื้อหาตั้งแต่องค์ประกอบเนื้อหาเว็บไซต์ ที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ข้อมูล และบริการของหน่วยงาน อาทิ ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการบริการ เป็นต้น 2. การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ อาทิ การมีระบบสืบค้นข้อมูล มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ และ 3. ส่วนการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ อาทิ การลงทะเบียนออนไลน์ และระบบให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวอีกว่า คุณลักษณะของเว็บไซต์ภาครัฐที่ควรมี อาทิ ต้องมีการแสดงผลอย่างน้อย 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งสามารถเพิ่มหรือลดขนาดตัวอักษรได้ มีการใช้งานแบบ Really Simple Syndication (RSS) สำหรับนำเสนอข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน มีระบบ Navigation ที่ชัดเจน  ง่ายต่อการเข้าใจ รวมถึงเว็บไซต์ที่มีมาตรฐานควรสอดคล้องกับข้อกําหนดขององค์การมาตรฐาน เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web Consortium : W3C) เป็นต้น อีกทั้งยังมีแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ซึ่งได้รวบรวมและประมวลจากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อกำหนดองค์การสหประชาชาติ (UN) ในการจัดอันดับการพัฒนา e-Government ของกลุ่มสมาชิก ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับนานาชาติ โดยกระทรวงฯ ได้ผลักดัน 8 หน่วยงานภาครัฐ ให้ปรับปรุงเว็บไซต์ตามมาตรฐานฯ ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และเพื่อให้การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและบริการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ อย่างสมบูรณ์แบบและยั่งยืนยิ่งขึ้น


______________________________________


ไอซีที ผนึก สรอ.เปิด2เว็บ หนุนอี-กัฟเวอร์นเมนท์


ไอซีที จับมือ สรอ.เดินหน้ายกระดับเว็บไซต์ภาครัฐ พร้อมเปิด data.go.th เป็นศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ หวังใช้ค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและ apps.go.th ศูนย์กลางของแอพลิเคชั่นภาครัฐ เพื่อเข้าถึงข้อมูลและบริการ...

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวถึงความคืบหน้าของการจัดทำ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) ว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการนำไอซีที มาใช้ในภาครัฐ หรือ อี-กัฟเวอร์นเมนท์ (e-Government) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการประชาชน ต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการให้เป็นรูปธรรม รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ทันสมัยและโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสารสนเทศและการบริการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยที่ผ่านมากระทรวงไอซีที ได้มอบหมายให้สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. ดำเนินการพัฒนา มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐขึ้น เพื่อเป็นมาตรฐานให้หน่วยงานภาครัฐได้นําไปปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของภาครัฐ ช่วยยกระดับการพัฒนา e-Government ให้ก้าวหน้าสู่ระดับมาตรฐานสากลต่อไป

รมว.ไอซีที กล่าวต่อว่า ขณะนี้ สรอ. ได้จัดทำคู่มือการปรับปรุงมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐฉบับสมบูรณ์ขึ้น โดยมีเนื้อหาตั้งแต่องค์ประกอบเนื้อหาเว็บไซต์ ที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ข้อมูล และบริการของหน่วยงาน อาทิ ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการบริการ เป็นต้น 2. การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ อาทิ การมีระบบสืบค้นข้อมูล มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ และ 3. ส่วนการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ อาทิ การลงทะเบียนออนไลน์ และระบบให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวอีกว่า คุณลักษณะของเว็บไซต์ภาครัฐที่ควรมี อาทิ ต้องมีการแสดงผลอย่างน้อย 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งสามารถเพิ่มหรือลดขนาดตัวอักษรได้ มีการใช้งานแบบ Really Simple Syndication (RSS) สำหรับนำเสนอข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน มีระบบ Navigation ที่ชัดเจน  ง่ายต่อการเข้าใจ รวมถึงเว็บไซต์ที่มีมาตรฐานควรสอดคล้องกับข้อกําหนดขององค์การมาตรฐาน เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web Consortium : W3C) เป็นต้น อีกทั้งยังมีแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ซึ่งได้รวบรวมและประมวลจากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อกำหนดองค์การสหประชาชาติ (UN) ในการจัดอันดับการพัฒนา e-Government ของกลุ่มสมาชิก ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับนานาชาติ โดยกระทรวงฯ ได้ผลักดัน 8 หน่วยงานภาครัฐ ให้ปรับปรุงเว็บไซต์ตามมาตรฐานฯ ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และเพื่อให้การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและบริการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ อย่างสมบูรณ์แบบและยั่งยืนยิ่งขึ้น


รมว.ไอซีที กล่าวด้วยว่า กระทรวงไอซีทีจึงมีแนวทางให้ สรอ.เปิดให้บริการเว็บไซต์กลางภายใต้ชื่อ data.go.th สำหรับเป็นศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้ผู้ใช้บริการทั้งภาคประชาชน ธุรกิจเอกชน รวมถึงหน่วยงานของรัฐ สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพของภาครัฐได้ง่าย และ apps.go.th สำหรับเป็นศูนย์กลางของแอพพลิเคชั่นภาครัฐ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเข้าถึงข้อมูลและบริการ สำหรับนำไปใช้ต่อยอดในธุรกิจต่างๆ ต่อไป.


โดย: ไทยรัฐออนไลน์
http://m.thairath.co.th/content/tech/348068

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.