Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

6 พฤษภาคม 2556 (เกาะติดประมูลDigital TV) กสท. ร่างประมูลช่องธุรกิจ-ศึกษา 7พ.ค. สุภิญญาร้องขอโดยเฉพาะช่องสาธารณะต้องเปิดให้รรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะ


ประเด็นหลักนางสาวสุภิญญา กล่าวอีกว่า เนื่องในวันสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนโลกเมื่อวันที่ 3 พ.ค. ที่ผ่านมา องค์กร Freedom House ได้ลดอันดับเสรีภาพสื่อในประเทศไทยอยู่ในขั้นไม่เสรี ซึ่งในห้วงที่ กสทช. กำลังจะจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ ทำอย่างไรที่จะทำให้สอดคล้องกับแนวมาตรฐานสากล ที่ทำให้โครงสร้างสื่อวิทยุและโทรทัศน์เป็นอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การครอบงำอำนาจรัฐและทุน ซึ่งการเสนอแนวคิดการจัดทำ (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับนี้ก็เพื่อสร้างหลักประกันในการเปิดโอกาสให้ภาคสาธารณะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตั้งแต่เริ่มต้น ร่างฯ เป็นตุ๊กตาที่พยายามรวบรวมข้อคิดเห็นต่างๆ จากภาคส่วนต่างๆ และยังเปิดให้สามารถถกเถียงในรายประเด็นต่างๆ ที่สำคัญได้อีก เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เหตุของความสำคัญที่ต้องจัดทำเป็นร่างประกาศฯ ก็เพราะว่าในการประชุม กสท.ครั้งนี้ จะมีการพิจารณา (ร่าง) ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ...แม้จะเป็นเกณฑ์สาธารณะที่ไม่ต้องประมูล แต่นี่เป็นการจัดสรรคลื่นความถี่ที่จะต้องมีประกาศอย่างเป็นทางการต่อสาธารณะเช่นกัน ทั้งนี้หากมติผ่านร่างเกณฑ์ฉบับนี้แล้ว จะต้องเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะต่อไป” กรรมการ กสทช. กล่าว

นางสาวสุภิญญา กล่าวด้วยว่า ในวันที่ 7 พ.ค.นี้ คณะกรรมการ (บอร์ด) กสท. จะมีการพิจารณา รายงานผลการศึกษาการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่สำหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และ (ร่าง) ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ...ด้วย


______________________________________


จับตา! บอร์ด กสท. ร่างประมูลช่องธุรกิจ-ศึกษามูลค่าคลื่นดิจิตอล 7พ.ค.


7 พ.ค. จับตาบอร์ด กสท. วาระร่างฯ บิวตี้คอนเทสต์ 2 เสียงข้างน้อย เสนอตั้งผู้เชี่ยวชาญเข้ามามีส่วนร่วมคัดเลือก ควบร่างประมูลคลื่นธุรกิจ และผลการศึกษาการประเมินมูลค่าคลื่นดิจิตอล...

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า หลังจากที่ตน และนายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ กสท. ซึ่งเป็น 2 เสียงข้างน้อยลงมติไม่เห็นชอบกับคณะกรรมการฯ ที่ไม่ดำเนินการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์คัดเลือก (บิวตี้ คอนเทสต์) ผู้ได้รับใบอนุญาต โทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทสาธารณะนั้น ขณะนี้ได้เสนอวาระเพื่อพิจารณาต่อการจัดสรรทีวีดิจิตอล ประเภทสาธารณะ 3 ข้อ ดังนี้

1. เสนอ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรทัศน์ สำหรับการประกอบกิจการบริการสาธารณะ พ.ศ...โดยขอให้ กสท.มอบหมายให้ 4 คณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง (คณะอนุกรรมการจัดทำแผนการปรับเปลี่ยนระบบการรับส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล คณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับใช้กฎหมายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและกำกับการแข่งขันในกิจการการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการสาธารณะ) ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ก่อนนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามมาตรา 28 ใน พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2555 ต่อไป

2.เสนอให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้เหมาะสมให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทกิจการบริการสาธารณะ โดยมีองค์ประกอบของนักวิชาการ วิชาชีพ และประชาสังคมในสัดส่วนที่เหมาะสม มีหน้าที่ในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามมาตรฐานสากลในการให้ใบอนุญาตทีวีสาธารณะ กลั่นกรองความเหมาะสมของผู้ขอรับใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ และเสนอ กสท.เพื่อประกอบการพิจารณา และ 3.ขอให้สำนักงาน กสทช. จัดทำบันทึกสรุปผลการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทบริการสาธารณะ ที่ประกอบด้วยความคิดเห็นของ กสทช. และเผยแพร่บันทึกดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของสำนักงาน กสทช.

กรรมการ กสทช. กล่าวต่อว่า สาระสำคัญของ (ร่าง) เกณฑ์ดังกล่าว ที่ได้จากการระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการด้านกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 30 เม.ย. ที่ผ่านมา มีประเด็นสำคัญเพื่อนำไปสู่เกณฑ์การพิจารณา 5 ข้อ ดังต่อไปนี้ 1.โครงสร้างและการจัดการองค์กร 2.คุณภาพรายการและความหลากหลายของเนื้อหา 3.ที่มาของรายได้ 4.ธรรมาภิบาล และ 5.ศักยภาพของเทคโนโลยีด้านดิจิตอล

นางสาวสุภิญญา กล่าวอีกว่า เนื่องในวันสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนโลกเมื่อวันที่ 3 พ.ค. ที่ผ่านมา องค์กร Freedom House ได้ลดอันดับเสรีภาพสื่อในประเทศไทยอยู่ในขั้นไม่เสรี ซึ่งในห้วงที่ กสทช. กำลังจะจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ ทำอย่างไรที่จะทำให้สอดคล้องกับแนวมาตรฐานสากล ที่ทำให้โครงสร้างสื่อวิทยุและโทรทัศน์เป็นอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การครอบงำอำนาจรัฐและทุน ซึ่งการเสนอแนวคิดการจัดทำ (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับนี้ก็เพื่อสร้างหลักประกันในการเปิดโอกาสให้ภาคสาธารณะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตั้งแต่เริ่มต้น ร่างฯ เป็นตุ๊กตาที่พยายามรวบรวมข้อคิดเห็นต่างๆ จากภาคส่วนต่างๆ และยังเปิดให้สามารถถกเถียงในรายประเด็นต่างๆ ที่สำคัญได้อีก เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เหตุของความสำคัญที่ต้องจัดทำเป็นร่างประกาศฯ ก็เพราะว่าในการประชุม กสท.ครั้งนี้ จะมีการพิจารณา (ร่าง) ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ...แม้จะเป็นเกณฑ์สาธารณะที่ไม่ต้องประมูล แต่นี่เป็นการจัดสรรคลื่นความถี่ที่จะต้องมีประกาศอย่างเป็นทางการต่อสาธารณะเช่นกัน ทั้งนี้หากมติผ่านร่างเกณฑ์ฉบับนี้แล้ว จะต้องเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะต่อไป” กรรมการ กสทช. กล่าว

นางสาวสุภิญญา กล่าวด้วยว่า ในวันที่ 7 พ.ค.นี้ คณะกรรมการ (บอร์ด) กสท. จะมีการพิจารณา รายงานผลการศึกษาการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่สำหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และ (ร่าง) ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ...ด้วย

โดย: ไทยรัฐออนไลน์
http://m.thairath.co.th/content/tech/342950

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.