Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

8 พฤษภาคม 2556 กสทช.ส่งหนังสือ++ PR รายวัน++ ขู่ค่ายมือถือ ถ้าไม่ได้ลด15%ตามที่ตกลงไว้จะตักเตือน สั่งปรับทางปกครอง พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป


ประเด็นหลัก1.แนวทางการกำกับดูแลค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT ย่าน 2.1 GHz
1.1 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz ที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 นำรายการส่งเสริมการขายที่ปรากฏในตลาดในปัจจุบัน ไปใช้ในการให้บริการบนโครงข่ายย่าน 2.1 GHz นั้น ผู้ให้บริการจะต้องปรับลดอัตราค่าบริการลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ในแต่ละรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว ทั้งนี้ จนกว่า กทค. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

1.2 สำหรับรายการส่งเสริมการขายใหม่ของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz ที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 จะต้องกำหนดรายการส่งเสริมการขายให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการอนุญาต กล่าวคือ ต้องกำหนดอัตราค่าบริการที่ลดลงโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการประเภทเสียง (voice) และบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง (non-voice) ที่มีการให้บริการอยู่ในตลาด ณ วันที่ได้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ จนกว่า กทค. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

2. สำนักงาน กสทช. จะใช้อัตราค่าบริการเฉลี่ยของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คำนวณได้ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2555 ของทุกรายการส่งเสริมการขายในตลาด มาคำนวณเป็นอัตราอ้างอิงเพื่อใช้ในการกำกับค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนความถี่ย่าน 2.1 GHz เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เอาเปรียบผู้บริโภค

3. เร่งรัดให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการตามกระบวนการเพื่อกำหนดอัตราขั้นสูงของค่าบริการให้ครอบคลุมบริการประเภทเสียงและบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง

ทั้งนี้ หากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ทั้ง 3 รายไม่ปฏิบัติตามย่อมเป็นการกระทำที่ฝ่านฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา 15 แห่งพ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2556สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการบังคับทางปกครองตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยเริ่มจากการตักเตือน สั่งปรับทางปกครอง พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป


______________________________________
สำนักงาน กสทช. ส่งหนังสือถึงบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ใหม่บนคลื่น 2.1 GHz ยืนยันการลดอัตราค่าบริการลง 15% ทั้งแพ็คเกจเดิมและแพ็คเกจใหม่

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือเรื่อง ขอให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาต สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications — IMT) ย่าน 2.1 GHz ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ถึงผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz หรือ 3G ใหม่ ทั้ง 3 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด และบริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด ขอให้ทั้ง 3 บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมและเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 ตลอดจนมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 16/2556 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ที่กำหนดแนวทางการตรวจสอบและกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาต ไว้อย่างเคร่งครัด ดังนี้


1.แนวทางการกำกับดูแลค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT ย่าน 2.1 GHz
1.1 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz ที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 นำรายการส่งเสริมการขายที่ปรากฏในตลาดในปัจจุบัน ไปใช้ในการให้บริการบนโครงข่ายย่าน 2.1 GHz นั้น ผู้ให้บริการจะต้องปรับลดอัตราค่าบริการลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ในแต่ละรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว ทั้งนี้ จนกว่า กทค. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

1.2 สำหรับรายการส่งเสริมการขายใหม่ของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz ที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 จะต้องกำหนดรายการส่งเสริมการขายให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการอนุญาต กล่าวคือ ต้องกำหนดอัตราค่าบริการที่ลดลงโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการประเภทเสียง (voice) และบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง (non-voice) ที่มีการให้บริการอยู่ในตลาด ณ วันที่ได้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ จนกว่า กทค. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

2. สำนักงาน กสทช. จะใช้อัตราค่าบริการเฉลี่ยของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คำนวณได้ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2555 ของทุกรายการส่งเสริมการขายในตลาด มาคำนวณเป็นอัตราอ้างอิงเพื่อใช้ในการกำกับค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนความถี่ย่าน 2.1 GHz เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เอาเปรียบผู้บริโภค

3. เร่งรัดให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการตามกระบวนการเพื่อกำหนดอัตราขั้นสูงของค่าบริการให้ครอบคลุมบริการประเภทเสียงและบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง

ทั้งนี้ หากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ทั้ง 3 รายไม่ปฏิบัติตามย่อมเป็นการกระทำที่ฝ่านฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา 15 แห่งพ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2556สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการบังคับทางปกครองตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยเริ่มจากการตักเตือน สั่งปรับทางปกครอง พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

โทรศัพท์ : 0-2271-0151 ต่อ 315 - 317 โทรสาร : 0-2290-5241


http://www.ryt9.com/s/prg/1646166

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.