Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

03 มิถุนายน 2556 ขู่ฟัน 233 ช่องเคเบิล-ดาวเทียมไร้ใบอนุญาต (แต่ใจดี!!) ให้โอกาสครั้งสุดท้ายเปิดให้ขอใบอนุญาติ จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.2556 ที่ขาดเอกสารแผนธุรกิจ เอกสารการเงิน และผังรายการประเด็นหลัก
เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กสท. ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติ การออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เพิ่มจำนวน 67 สถานี ตั้งแต่วันที่ 24-30 พ.ค. 2556 ประกอบด้วย ประเภทบริการธุรกิจ 36 สถานี บริการสาธารณะ 18 สถานี และบริการชุมชน 13 สถานี รวมที่ออกใบอนุญาตทั้งหมด 1,879 สถานีวันนี้(3มิ.ย.)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกสทช.และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.)เปิดเผยว่า กสท.มีมติให้สำนักงานกสทช.ขยายระยะเวลาในการพิจารณาผู้ที่เข้ามายื่นขอรับใบอนุญาตช่องรายการในกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ หรือ เคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียม ออกไป 30 วันจนถึงวันที่ 30 มิ.ย.2556  เนื่องจากต้องดำเนินการพิจารณาช่องรายการที่เหลือจำนวน 233 ช่องรายการ ที่ขาดเอกสารแผนธุรกิจ เอกสารการเงิน และผังรายการ  ในขณะเดียวกันยังให้สำนักงานกสทช.รวบรวมรายชื่อช่องรายการที่ได้รับใบอนุญาตช่องรายการจำนวน 506 ช่องรายการ แล้วดำเนินการส่งหนังสือไปยังผู้ประกอบการโครงข่ายจำนวนกว่า 410 โครงข่าย เพื่อให้สามารถนำไปออกอากาศในเคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียม ได้อย่างถูกกฎหมายรองประธาน กสทช. กล่าวต่อว่า บอร์ด กสท. อนุมัติการออกใบอนุญาตหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่าย ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก และให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ช่องรายการ) ประเภทเคเบิลและดาวเทียม จำนวน 45 ช่องรายการ จึงทำให้ขณะนี้มีจำนวนช่องรายการที่ได้รับใบอนุญาตปัจจุบันจำนวน 506 ช่องรายการ และอยู่ระหว่างกระบวนการรอรับใบอนุญาตจำนวน 200 ช่องรายการ ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้ขอขยายเวลาการพิจารณาเพิ่มอีก 1 เดือน จากเดิมที่ต้องแล้วเสร็จในวันที่ 30 พ.ค. เป็นวันที่ 30 มิ.ย. 2556 โดยสาเหตุที่ต้องขอขยายระยะเวลานั้น เนื่องจากมีเอกสาร และรายละเอียดให้พิจารณาจำนวนมาก ขณะที่ ยังมีใบอนุญาตที่ค้างการพิจารณามีจำนวน 233 ช่องรายการ______________________________________


กสทช. ขู่ฟัน 233 ช่องเคเบิล-ดาวเทียมไร้ใบอนุญาต


บอร์ด กสท. อนุมัติใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เพิ่ม 67 สถานี พร้อมยืดเวลาพิจารณาใบอนุญาตช่องรายการ 1 เดือน ขณะที่ ขู่ฟัน 233 ช่องรายการ ออกอากาศโดยไม่ขอใบอนุญาต...

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กสท. ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติ การออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เพิ่มจำนวน 67 สถานี ตั้งแต่วันที่ 24-30 พ.ค. 2556 ประกอบด้วย ประเภทบริการธุรกิจ 36 สถานี บริการสาธารณะ 18 สถานี และบริการชุมชน 13 สถานี รวมที่ออกใบอนุญาตทั้งหมด 1,879 สถานี


รองประธาน กสทช. กล่าวต่อว่า บอร์ด กสท. อนุมัติการออกใบอนุญาตหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่าย ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก และให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ช่องรายการ) ประเภทเคเบิลและดาวเทียม จำนวน 45 ช่องรายการ จึงทำให้ขณะนี้มีจำนวนช่องรายการที่ได้รับใบอนุญาตปัจจุบันจำนวน 506 ช่องรายการ และอยู่ระหว่างกระบวนการรอรับใบอนุญาตจำนวน 200 ช่องรายการ ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้ขอขยายเวลาการพิจารณาเพิ่มอีก 1 เดือน จากเดิมที่ต้องแล้วเสร็จในวันที่ 30 พ.ค. เป็นวันที่ 30 มิ.ย. 2556 โดยสาเหตุที่ต้องขอขยายระยะเวลานั้น เนื่องจากมีเอกสาร และรายละเอียดให้พิจารณาจำนวนมาก ขณะที่ ยังมีใบอนุญาตที่ค้างการพิจารณามีจำนวน 233 ช่องรายการ


พ.อ.นที กล่าวอีกว่า ผู้ประกอบการช่องรายการที่ไม่ได้มาขอรับใบอนุญาตแล้วนำไปออกอากาศ จะมีโทษตาม พ.ร.บ.ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 2551 มาตรา 66 จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับวันละไม่เกิน 5 หมื่นบาท ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืน  ส่วนผู้ประกอบการโครงข่ายฯ จะมีความผิดตามมาตรา 50 ขณะที่วันนี้บอร์ดไม่มีการพิจารณาเรื่องทีวีดิจิตอล.


โดย: ไทยรัฐออนไลน์
http://m.thairath.co.th/content/tech/348864

__________________________________กสท.เตือนโครงข่ายออกอากาศช่องรายการที่มีใบอนุญาตเท่านั้น


กสท.ใจป้ำขยายเวลาอนุญาตช่องรายการถึง 30 มิ.ย. นี้ เบรก 233 ช่อง ห้ามออกอากาศบนเคเบิลทีวี – ทีวีดาวเทียม จนกว่ารับใบอนุญาต โยนสำนักงานกสทช.นำรายชื่อ 506 รายการถูกกฎหมายส่งให้ผู้ประกอบการโครงข่าย


วันนี้(3มิ.ย.)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกสทช.และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.)เปิดเผยว่า กสท.มีมติให้สำนักงานกสทช.ขยายระยะเวลาในการพิจารณาผู้ที่เข้ามายื่นขอรับใบอนุญาตช่องรายการในกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ หรือ เคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียม ออกไป 30 วันจนถึงวันที่ 30 มิ.ย.2556  เนื่องจากต้องดำเนินการพิจารณาช่องรายการที่เหลือจำนวน 233 ช่องรายการ ที่ขาดเอกสารแผนธุรกิจ เอกสารการเงิน และผังรายการ  ในขณะเดียวกันยังให้สำนักงานกสทช.รวบรวมรายชื่อช่องรายการที่ได้รับใบอนุญาตช่องรายการจำนวน 506 ช่องรายการ แล้วดำเนินการส่งหนังสือไปยังผู้ประกอบการโครงข่ายจำนวนกว่า 410 โครงข่าย เพื่อให้สามารถนำไปออกอากาศในเคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียม ได้อย่างถูกกฎหมาย


สำหรับช่องรายการจำนวน 233 ช่องที่ยังตกค้างนั้น สำนักงานจะเร่งตรวจสอบ และพิจารณาอย่างเร็วที่สุด แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้นำส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อได้รับใบอนุญาตช่องรายการ กสท.จะนำรายชื่อเพิ่มเติมให้กับผู้ประกอบการโครงข่ายอีกครั้ง


“ในขณะนี้ยังไม่ได้ส่งหนังสือไปยังผู้ประกอบการโครงข่าย แต่เมื่อหนังสือส่งไปแล้วผู้ประกอบการโครงข่ายต้องปฏิบัติตามสามารถนำช่องรายการไปออกอากาศได้เพียง 506 ช่องเท่านั้น ส่วนอีก 233 ช่องก็ต้องระงับไปก่อนเนื่องจากยังไม่ชัดเจนว่าช่องดังกล่าวมีอยู่จริงหรือไม่ แต่ทั้งนี้ต้องเร่งตรวจสอบเพื่อนำเข้าสู่กรอบการกำกับดูแล”พ.อ.ดร.นที กล่าว


อย่างไรก็หากผู้ประกอบการโครงข่ายนำช่องรายการที่ไม่ได้รับอนุญาตช่องรายการไปออกอากาศมีความผิดตั้งแต่เตือน ปรับ พักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต ส่วนช่องรายการที่ไม่มาขอรับใบอนุญาตแต่ยังประกอบกิจการต้องรับโทษอาญา จำคุก 5 ปี ปรับไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  และปรับวันละ 50,000 บาท ตลาดระยะเวลาที่ฝ่าฝืน

http://www.dailynews.co.th/technology/209074

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.