Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

17 มิถุนายน 2556 กสท. ประกาศให้ช่อง 5 9 THAIpbs ยุติการออกอากศระบบเดิมและให้ใบอนุญาติผู้ให้บริการโครงข่าย ส่วน 3 7 ยังให้บริการตามสัมปทานต่อไปประเด็นหลัก17มิ.ย. 2556 พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. และประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. เปิดเผยว่า มีมติให้ผู้ประกอบการรายเดิมในส่วนของทีวีอนาล็อกประกอบด้วย สถานีโทรทัศน์กองทัพบก หรือ ช่อง5, บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) หรือ ช่อง9, สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ หรือช่อง 11 และองค์การแพร่ภาพและกระจายเสียงแห่งประเทศไทย หรือ ไทยพีบีเอส ยุติการออกอากาศโทรทัศน์ระบบอนาล็อกภายใน  5  ปี นับตั้งแต่วันที่บอร์ด กสทช. อนุมติในการประชุมบอร์ด กสทช. ครั้งหน้าในเดือน กรกฎาคม พร้อมทั้งให้นำเสนอแผนการยุติการออกอากาศภายใน  1 ปี และให้ออกอากาศคู่ขนานในระบบทีวีดิจิตอลคู่กับระบบอนาล็อกในระบบความคมชัดสูง หรือเอชดี

    นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติให้ผู้ประกอบการรายเดิมในระบบอนาล็อกทั้ง 4 ราย ประกอบด้วย ช่อง5, ช่อง9 ,ช่อง11 และ ไทยพีบีเอส เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์สำหรับการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
   
       ประเภทใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จำนวนรายละ 1 ช่องสัญญาณโครงข่าย (มัลติเพลกเซอร์) ซึ่งจากนี้ผู้ให้บริการแต่ละราย จะต้องนำเสนอในส่วนของค่าบริการโครงข่ายของตนเองมายัง กสท. โดยเร็วที่สุด เพื่อให้ทันก่อนในบริการทีวีดิจิตอล และการประมูลทีวีดิจิตอลทั้งนี้ระยะเวลาการออกอากาศภายใน  5  ปี ทาง กสท. ได้พิจารณาตามที่ผู้ประกอบการทั้ง  4  รายนำเสนอมา แต่ในรายของช่อง 5 และช่อง 11 จะต้องส่งแผนการปรับการประกอบธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นผู้ประกอบการ ประเภททีวีสาธารณะใน  1  ปี และดำเนินการให้แล้วเสร็จใน  5 ปีทั้งนี้ในรายช่อง 3 และ ช่อง 7 ที่เป็นคู่สัญญาสัมปทานกับผู้ประกอบการรายเดิมที่ถือครองคลื่นความถี่ที่ให้บริการทีวีในระบบอนาล็อก จะได้รับการพิจารณาในส่วนของเหตุแห่งความจำเป็นในการถือครองคลื่น เพื่อออกอากาศคู่ขนานทั้งในระบบทีวีดิจิตอล และทีวีอนาล็อก ส่วนระยะเวลาของสัญญาสัมปทานที่มากกว่า 5 ปี ให้เป็นตามข้อตกลงระหว่างกันของคู่สัญญาสัมปทาน


______________________________________


กสท.มีมติให้ช่อง 3, 5, 7, 9, 11, ไทยพีบีเอส หยุดออกอากาศระบบอนาล็อกภายใน 5 ปี


17มิ.ย. 2556 พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. และประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. เปิดเผยว่า มีมติให้ผู้ประกอบการรายเดิมในส่วนของทีวีอนาล็อกประกอบด้วย สถานีโทรทัศน์กองทัพบก หรือ ช่อง5, บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) หรือ ช่อง9, สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ หรือช่อง 11 และองค์การแพร่ภาพและกระจายเสียงแห่งประเทศไทย หรือ ไทยพีบีเอส ยุติการออกอากาศโทรทัศน์ระบบอนาล็อกภายใน  5  ปี นับตั้งแต่วันที่บอร์ด กสทช. อนุมติในการประชุมบอร์ด กสทช. ครั้งหน้าในเดือน กรกฎาคม พร้อมทั้งให้นำเสนอแผนการยุติการออกอากาศภายใน  1 ปี และให้ออกอากาศคู่ขนานในระบบทีวีดิจิตอลคู่กับระบบอนาล็อกในระบบความคมชัดสูง หรือเอชดี

ทั้งนี้ระยะเวลาการออกอากาศภายใน  5  ปี ทาง กสท. ได้พิจารณาตามที่ผู้ประกอบการทั้ง  4  รายนำเสนอมา แต่ในรายของช่อง 5 และช่อง 11 จะต้องส่งแผนการปรับการประกอบธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นผู้ประกอบการ ประเภททีวีสาธารณะใน  1  ปี และดำเนินการให้แล้วเสร็จใน  5 ปีทั้งนี้ในรายช่อง 3 และ ช่อง 7 ที่เป็นคู่สัญญาสัมปทานกับผู้ประกอบการรายเดิมที่ถือครองคลื่นความถี่ที่ให้บริการทีวีในระบบอนาล็อก จะได้รับการพิจารณาในส่วนของเหตุแห่งความจำเป็นในการถือครองคลื่น เพื่อออกอากาศคู่ขนานทั้งในระบบทีวีดิจิตอล และทีวีอนาล็อก ส่วนระยะเวลาของสัญญาสัมปทานที่มากกว่า 5 ปี ให้เป็นตามข้อตกลงระหว่างกันของคู่สัญญาสัมปทาน

นอกจากนี้ บอร์ด กสท. ยังได้มีมติให้ผู้ประกอบการรายเดิมในระบบอนาล็อกทั้ง 4 ราย ประกอบด้วย ช่อง 5, ช่อง9 ,ช่อง11 และ ไทยพีบีเอส เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์สำหรับการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จำนวนรายละ 1 ช่องสัญญาณโครงข่าย(มัลติเพลกเซอร์) โดยจากนี้ผู้ให้บริการแต่ละราย จะต้องนำเสนอในส่วนของค่าบริการโครงข่ายของตนเองมายัง กสท. โดยเร็วที่สุด เพื่อให้ทันก่อนให้บริการทีวีดิจิตอล และการประมูลทีวีดิจิตอล โดยราคาให้บริการไม่จำเป็นต้องเท่ากัน แต่ทาง กสทช. เองจะมีการดำเนินการกำหนดเพดานราคาสูงสุดเพื่อควบคุมดูแล โดยในส่วนของมัลติเพลกเซอร์จำนวน 2 จาก 6 มัลติเพลกเซอร์ที่ยังคงเหลืออยู่ ทาง กสท. จะพิจารณาต่อไป คาดสามารถอนุมัติผู้ได้รับใบอนุญาตได้ก่อนการประมูลทีวีดิจิตอล ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือน กันยายน-ตุลาคมนี้


http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1371460775&grpid=&catid=05&subcatid=0504

___________________________________


ช่อง5, ช่อง9 ,ช่อง11 และไทยพีบีเอส รับไลเซนส์ผู้ให้บริการโครงข่ายกสท.มีมติให้ผู้ประกอบการรายเดิมในระบบอนาล็อกทั้ง 4 ราย "ช่อง5, ช่อง9 ,ช่อง11 และ ไทยพีบีเอส" เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์สำหรับการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ย้ำเป็นไลเซนส์ผู้ให้บริการโครงข่ายไม่ใช่ไลเซนส์ช่อง ล่าสุด กสท.กระตุ้นผู้ประกอบการทั้ง 4 ช่องรีบส่งแผนเสนอราคาค่าบริการโครงข่ายมายังกสท.โดยเร็ว ก่อนที่ กสท. จะยุติทีวีอนาล็อกในอีก 5 ปีข้างหน้า
     
       พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่าที่ประชุมบอร์ด กสท. วันที่ 17 มิ.ย. 56 มีมติให้ผู้ประกอบการรายเดิมในส่วนของทีวีอนาล็อกประกอบด้วย สถานีโทรทัศน์กองทัพบก หรือช่อง5, บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ ช่อง9, สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ หรือช่อง11 และองค์การแพร่ภาพและกระจายเสียงแห่งประเทศไทย หรือไทยพีบีเอส ยุติการออกอากาศโทรทัศน์ระบบอนาล็อกภายใน 5 ปีนับตั้งแต่วันที่บอร์ด กสทช. อนุมติซึ่งจะมีการประชุมบอร์ด กสทช. ครั้งหน้าในเดือน ก.ค. พร้อมทั้งให้นำเสนอแผนการยุติการออกอากาศภายใน 1 ปี และให้ออกอากาศคู่ขนานในระบบทีวีดิจิตอลคู่กับระบบอนาล็อกในระบบความคมชัดสูง (HD)
     
       ทั้งนี้ตามกรอบระยะเวลาการออกอากาศภายใน 5 ปี ทาง กสท. ได้พิจารณาตามที่ผู้ประกอบการทั้ง 4 รายนำเสนอมา แต่ทั้งนี้ในรายของช่อง5 และช่อง11 จะต้องส่งแผนการปรับการประกอบธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นผู้ประกอบการ ประเภททีวีสาธารณะใน 1 ปี และดำเนินการให้แล้วเสร็จใน 5 ปี
     
       ขณะที่ช่อง3 และ ช่อง7 ซึ่งเป็นคู่สัญญาสัมทานกับผู้ประกอบการรายเดิมที่ถือครองคลื่นความถี่ที่ให้บริการทีวีในระบบอนาล็อกอยู่ จะได้รับการพิจารณาในส่วนของเหตุแห่งความจำเป็นในการถือครองคลื่นต่อ เพื่อออกอากาศคู่ขนานทั้งในระบบทีวีดิจิตอล และทีวีอนาล็อก ส่วนระยะเวลาของสัญญาสัมปทานที่มากกว่า 5 ปี ให้เป็นตามข้อตกลงระหว่างกันของคู่สัญญาสัมปทาน
     
       นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติให้ผู้ประกอบการรายเดิมในระบบอนาล็อกทั้ง 4 ราย ประกอบด้วย ช่อง5, ช่อง9 ,ช่อง11 และ ไทยพีบีเอส เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์สำหรับการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
     
       ประเภทใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จำนวนรายละ 1 ช่องสัญญาณโครงข่าย (มัลติเพลกเซอร์) ซึ่งจากนี้ผู้ให้บริการแต่ละราย จะต้องนำเสนอในส่วนของค่าบริการโครงข่ายของตนเองมายัง กสท. โดยเร็วที่สุด เพื่อให้ทันก่อนในบริการทีวีดิจิตอล และการประมูลทีวีดิจิตอล
     
       “ในประเด็นเรื่องของราคาให้บริการนั้นกสท.มองว่าไม่จำเป็นต้องเท่ากัน แต่ทาง กสท. จะมีการกำหนดเพดานราคาสูงสุดเอาไว้เพื่อควบคุมดูแล”
     
       อย่างไรก็ดีในส่วนของใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายโทรทัศน์อีก 2 รายนั้น ขณะนี้ยังไม่มีการยื่นขอรับใบอนุญาต ซึ่งกสทช.จะต้องพิจารณาอย่างละเอียดว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใดระหว่างภาครัฐหรือภาคเอกชน แต่เชื่อว่าจะสามารถอนุมัติผู้ได้รับใบอนุญาตได้ก่อนการประมูลทีวีดิจิตอล ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือน ก.ย.-ต.ค.นี้

http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9560000073188

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.