Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

18 มิถุนายน 2556 TOT เสริมทัพช่วย 1669 พัฒนา TOT Help Call Center ข้อมูลประวัติผู้สูงอายุ ประวัติรักษาพยาบาล และ ระบุบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุบนแผนที่ดาวเทียมประเด็นหลัก


นายยงยุทธ  วัฒนสินธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที (จำกัด) มหาชน กล่าวว่า  ทีโอที ได้พัฒนานวัตกรรมทีโอทีเฮลท์เซ็นเตอร์(  TOT Help Call Center)  ด้วยการเพิ่มศักยภาพระบบโทรศัพท์พื้นฐาน พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีมาตรฐานและระบบแสดงผลอัตโนมัติเกี่ยวกับข้อมูลประวัติผู้สูงอายุ  ประวัติรักษาพยาบาล และ สำคัญที่สุดคือตำแหน่งของบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุบนแผนที่ดาวเทียม เชื่อมโยงกับระบบรับแจ้งเหตุของสายด่วน 1669 ประจำจังหวัดนั้นๆ  ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการแจ้งเหตุ และการรับรู้สถานที่เกิดเหตุของผู้ป่วยที่ถูกต้องและรวดเร็ว เพิ่มโอกาสการให้บริการกับผู้ป่วยฉุกเฉินได้ อย่างทันท่วงทีมากยิ่งขึ้น สำหรับโครงการนี้นอกจากจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับบริการโทรศัพท์ประจำที่ ยังเป็นการช่วยเหลือสังคมในด้านสถาบันครอบครัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ  เบื้องต้นการเปิดนำร่องทั้ง 7 จังหวัด ผู้ใช้สามารถใช้บริการได้ฟรี ส่วนในอนาคตจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเดือนละ 30 บาท

______________________________________


เอ็มโอยูระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินผู้สูงอายุ-ผู้พิการ นำร่อง 7 จ. ใช้งานฟรี


สพฉ. จับมือมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ กสทช. และทีโอที เอ็มโอยูพัฒนาระบบการแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุและผู้บกพร่องทางการได้ยิน นำร่องทดสอบ 7 จังหวัด พร้อมจัดหาล่ามและจัดทำฐานข้อมูลคนพิการ หวังให้เข้าถึงบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินทันท่วงที...


เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. นพ.โสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า  การบันทึกความร่วมมือลงนามบันทึกความร่วมมือ (เอ็มโอยู) การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุ และผู้บกพร่องทางการได้ยินและการพูด ครั้งนี้เป็นการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่สอดคล้องกับยุคปัจจุบันที่ผู้สูงอายุจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และพัฒนาระบบในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส คนพิการทางการได้ยิน  โดยจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติมีทั้งสิ้นกว่า 1,374,133 คน  เป็นคนพิการทางการได้ยินและสื่อความหมายจำนวน 221,199 คน โดยจะได้รับประโยชน์และเข้าถึงการบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินมากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เกิดความร่วมมือในการบูรณาการดูแลตั้งแต่การเริ่มแจ้งเหตุ ไปจนกระทั่งการเข้าถึงผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว และจะเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยฉุกเฉิน


นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่า บทบาทหน้าที่ สพฉ. คือจะต้องดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินให้สามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และเป็นไปตามนโยบาย 5 ค. ได้แก่ ครอบคลุมคนทุกคน คล่องแคล่วและให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ ครบพร้อม 24 ชั่วโมง และคุ้มครอง ทั้งนี้ การลงนามครั้งนี้จะทำให้ตอบโจทย์ผู้สูงอายุ คนพิการทางการได้ยินและการพูด ในเบื้องต้นจะนำร่องทดสอบระบบก่อนใน 7 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี ระยอง ขอนแก่น หนองบัวลำภู อุดรธานี กาฬสินธุ์  และอุบลราชธานี และจะพัฒนาระบบต่างๆ สำหรับคนพิการทางการเห็น และคนพิการทางร่างกาย และคนพิการอื่นๆ ด้วย เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน และที่สำคัญเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

นายยงยุทธ  วัฒนสินธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที (จำกัด) มหาชน กล่าวว่า  ทีโอที ได้พัฒนานวัตกรรมทีโอทีเฮลท์เซ็นเตอร์(  TOT Help Call Center)  ด้วยการเพิ่มศักยภาพระบบโทรศัพท์พื้นฐาน พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีมาตรฐานและระบบแสดงผลอัตโนมัติเกี่ยวกับข้อมูลประวัติผู้สูงอายุ  ประวัติรักษาพยาบาล และ สำคัญที่สุดคือตำแหน่งของบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุบนแผนที่ดาวเทียม เชื่อมโยงกับระบบรับแจ้งเหตุของสายด่วน 1669 ประจำจังหวัดนั้นๆ  ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการแจ้งเหตุ และการรับรู้สถานที่เกิดเหตุของผู้ป่วยที่ถูกต้องและรวดเร็ว เพิ่มโอกาสการให้บริการกับผู้ป่วยฉุกเฉินได้ อย่างทันท่วงทีมากยิ่งขึ้น สำหรับโครงการนี้นอกจากจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับบริการโทรศัพท์ประจำที่ ยังเป็นการช่วยเหลือสังคมในด้านสถาบันครอบครัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ  เบื้องต้นการเปิดนำร่องทั้ง 7 จังหวัด ผู้ใช้สามารถใช้บริการได้ฟรี ส่วนในอนาคตจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเดือนละ 30 บาท

นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์  ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ กล่าวว่า มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการมีวัตถุประสงค์สนับสนุนให้คนพิการได้รับความช่วยเหลือทุกด้านจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมทั้งดำเนินกิจกรรมให้คนพิการได้มีสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป  ในด้านการสนับสนุนให้คนพิการทางการได้ยินได้มีโอกาสใช้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง มูลนิธิฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (สำนักงาน กสทช.)  ในการจัดตั้งศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยเพื่อให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแก่คนพิการทางการได้ยินและการพูดกับคนอื่นๆในสังคม  ในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่มั่นคงในการช่วยเหลือคนพิการทางการได้ยินได้มีโอกาสเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ในอนาคตยังจะมีการพัฒนาระบบทุกรูปแบบเพื่อที่จะช่วยให้คนพิการทุกคนสามารถเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินด้วย ซึ่งถือเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์อย่างมาก


สำหรับการปฏิบัติงานตามการลงบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในครั้งนี้นั้น จะเกิดการจัดทำระบบฐานข้อมูลของผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน เช่น โรคประจำตัว ประวัติการแพ้ยา พิกัดของสถานที่บ้านพัก หมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานหรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และข้อมูลอื่นๆ ที่คนพิการทางการได้ยินได้ลงทะเบียนไว้กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และจะนำไปเชื่อมโยงต่อกับระบบการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 1669 ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ อีกทั้ง จะจัดหาล่ามภาษามือให้เป็นบุคคลกลางในการติดต่อสื่อสารขอความช่วยเหลือระหว่าง สพฉ.กับคนพิการทางการได้ยินด้วย พร้อมกันนี้จะมีการติดตั้งชุดคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบการแพทย์ฉุกเฉินให้เชื่อมโยงกับระบบการรับแจ้งเหตุการช่วยเหลืออีกด้วย.

โดย: ไทยรัฐออนไลน์
http://m.thairath.co.th/content/tech/352017

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.