Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

26 มิถุนายน 2556 โฆษก ศธ. ประกาศการจัดซื้อแท็บเล็ต ที่จะมี e-Auction ในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 โดยให้ทุกหน่วยงานช่วยกันตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใสและรัดกุมที่สุดประเด็นหลัก


6) การจัดซื้อแท็บเล็ต ที่จะมี e-Auction ในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 โดยให้ทุกหน่วยงานช่วยกันตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใสและรัดกุมที่สุด

______________________________________

โฆษก ศธ.ย้ำทุกหน่วยงานตรวจการซื้อแท็บเล็ตอย่างรัดกุม


ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผย 16 สาระสำคัญการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ...

วันที่ 26 มิ.ย. ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมี นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม มีสาระสำคัญในการประชุมดังนี้

1) แนวทางและหลักเกณฑ์การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 รัฐบาลขอให้ทุกกระทรวงเสนอคำขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้ แต่จะต้องเป็นรายจ่ายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล รวมทั้งเป็นรายจ่ายที่ส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและกระจายรายได้ หรือเป็นรายจ่ายลงทุนสำคัญที่ก่อให้เกิดผลในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาที่ยั่งยืน ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง โดยไม่เกิดเป็นภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปี

กระทรวงศึกษาธิการย้ำให้ทุกหน่วยงานพิจารณาโครงการที่จะของบเพิ่มต้องดำเนินการดังกล่าว รวมทั้งพิจารณางบประมาณเพิ่มเติมในส่วนของ AIT และงบประมาณมหาวิทยาลัยวิจัย

2) นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ยุทธศาสตร์ในจังหวัดยโสธรและมุกดาหาร โดยมีผู้แทน ศธ.ที่จะติดตามเดินทางร่วมกับคณะนายกรัฐมนตรี 2 ราย คือ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงเพราะนายกรัฐมนตรีจะตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด สอศ. และตรวจเยี่ยม Fix It Center รวมทั้งหารือประเด็นรับนักศึกษาจากประเทศลาวเข้ามาเรียนอาชีวะในไทย และการผลิตกำลังคนด้านการขนส่งรถไฟ

3) โรคระบาด ขอให้ สช.-สพฐ.-สอศ. สร้างความตื่นตัวแก่นักเรียนนักศึกษาในการป้องกันและระวังโรคไข้เลือดออกและมือเท้าปาก

4) การบริจาคเครื่องดนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แจ้งว่า ส.ส.ในพื้นที่ต่างๆ ต้องการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียน สพฐ. ตามที่โรงเรียนหลายแห่งขาดแคลน แต่อย่างไรก็ตามอยากให้มีหน่วยงานเชื่อม จึงขอให้ ศธ.ดำเนินการ MOU กับกระทรวงการท่องเที่ยวฯ โดยเร็ว

5) การสอบครูผู้ช่วย รมว.ศธ.ได้ขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องในการจัดสอบโดยไม่เกิดการทุจริตในการสอบเมื่อวันที่ 22-24 มิถุนายน ที่ผ่านมา

6) การจัดซื้อแท็บเล็ต ที่จะมี e-Auction ในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 โดยให้ทุกหน่วยงานช่วยกันตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใสและรัดกุมที่สุด

7) การปฏิรูปหลักสูตร ศ.ภาวิช ทองโรจน์ ที่ปรึกษา รมว.ศธ.ในฐานะผู้รับผิดชอบการปฏิรูปหลักสูตร รายงานความคืบหน้าว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 3 เดือนนี้ และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นในเรื่องนี้ด้วย

8) เป้าหมายอาชีวะยังมีสัดส่วนผู้เรียนอาชีวะในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนไม่ถึงเป้า ปวช.ยังขาดอีกประมาณ 17,000 คน ในขณะที่ภาคการผลิตมีความต้องการมาก จึงขอให้ สอ. สช. และ สพฐ. ร่วมมือกันวางแผนผลิตกำลังคนในสาขาวิชาให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ดูว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเด็กที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งสพฐ. ต้องเปิดโรงเรียนให้อาชีวะเข้าไปแนะแนวเด็กนักเรียนให้มากขึ้น

9) โรงเรียนนานาชาติ ซึ่งขณะนี้มีการขยายตัวมากขึ้น ศธ.ควรจะหาแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนให้แก่โรงเรียนนานาชาติมากขึ้น


10) โรงเรียนวังไกลกังวล 2 ซึ่งกำลังจะก่อสร้างแห่งใหม่ ขอให้ สพฐ. ช่วยติดตามในเรื่องนี้

11) ให้นำเนื้อหาสาระของ DLTV-OBEC Channel-ETV มารวมกัน รมว.ศธ. ต้องการให้สถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม ของ ร.ร.วังไกลกังวล และสถานี OBEC Channel ของ สพฐ. รวมทั้ง ETV ของ กศน.นำเนื้อหาสาระของแต่ละระบบ ไปเชื่อมโยงอีกระบบซึ่งจะเป็นการเกื้อกูลขยายเครือข่ายซึ่งกันและกัน

12) ภาษาอังกฤษ รัฐบาลต้องการให้คนไทยใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 จึงขอให้ทุกหน่วยงานใน ศธ.ร่วมมือกันดำเนินการ โดย 5 กระทรวงที่เกี่ยวข้องจะร่วมมือกันขับเคลื่อนในเรื่องนี้อย่างจริงจัง

13) นำแบบอย่างที่ดีมาเผยแพร่ ขอให้ช่วยกันเผยแพร่ตัวอย่าง/แบบอย่างที่ดีมาให้นักเรียนและเยาวชนได้รับรู้มากยิ่งขึ้น เพราะที่ผ่านมาเราอาจจะรับรู้กันในวงแคบ โดยอาจนำกรณีตัวอย่างมาเผยแพร่ เช่น เรื่องน้ำใจนักกีฬา ลูกเสือ ฯลฯ และควรมีโล่หรือประกาศเกียรติคุณที่จะมอบให้บุคคลเหล่านี้

14) Fix It Center ขอให้ สกศ.เปิดตัว Kick-off ใหญ่ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ช่วงเสาร์-อาทิตย์ เนื่องจากเป็นวันหยุดของประชาชนอาจปล่อยคาราวานไปตามชุมชน และขยายไปภาคต่างๆ ของประเทศเพื่อให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ประชาชนมากขึ้น

15) โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ จากการที่ ศธ.แต่งตั้ง ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด เป็นโฆษก ศธ.ฝ่ายการเมือง และ ดร.ศิริพร กิจเกื้อกูล รองปลัด ศธ.เป็นโฆษก ศธ.ฝ่ายข้าราชการประจำ จะมีการแถลงข่าวทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00 น.
และอาจจะมีทุกวันอังคารหลังการประชุม ครม. หากมีมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา รวมทั้งหลังการประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ รมว.ศธ.ย้ำว่า โฆษก ศธ.มีบทบาทมากในการบริหารงานยุคปัจจุบัน นอกจากจะแถลงผลงานของ ศธ.เป็นระยะๆ แล้ว ต้องสื่อสาร 2 ทาง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นประชาชน โดยเฉพาะ Social Media ที่จะช่วยเสริมสื่อกระแสหลักได้อย่างมาก แต่การชี้แจงผ่านช่องทางเหล่านี้ต้องอยู่บนพื้นฐานที่มีข้อมูล ความจริง มีน้ำหนัก ซึ่ง รมว.ศธ.ย้ำ "คำพูดสวยหรู ไม่สู้สาระ"

16) การโยกย้ายผู้บริหารสังกัด สป.ศธ. มอบหมายให้ปลัด ศธ.เป็นผู้ชี้แจงต่อสื่อมวลชนในประเด็นนี้

โดย: ไทยรัฐออนไลน์
http://m.thairath.co.th/content/edu/353630

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.