Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

1 กรกฎาคม 2556 กสทช. จัดประกวดหนังสั้น "รู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ในยุคดิจิทัล” ให้นักศึกษา และประชาชนทั่วไป (ใบสมัครได้ที่ www.nbtc.go.th ซึ่งเปิดรับสมัครถึงวันที่ 19 ก.ค.56)ประเด็นหลักสำหรับหนังสั้นที่ได้รับรางวัล สำนักงาน กสทช. จะนำไปเผยแพร่สู่ประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักและตื่นตัวในเรื่องสิทธิของตนในฐานะพลเมืองและผู้บริโภคสื่อมีความเข้าใจ มีความเข้มแข็งและรู้เท่าทันอีกทางหนึ่งด้วย   นักเรียน นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nbtc.go.th ซึ่งเปิดรับสมัครถึงวันที่ 19 ก.ค.56______________________________________

กสทช.จัดประกวดหนังสั้นรองรับยุคดิจิทัล


กสทช. ดึงนักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมยุคทีวีดิจิทัล จัดโครงการประกวดหนังสั้น
วันนี้(1ก.ค.)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สำนักงาน กสทช.) น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กสทช.และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.)ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยว่า ได้จัดโครงการประกวดหนังสั้นรู้เท่าทันสื่อ ภายใต้แนวคิด "รู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ในยุคดิจิทัล” ให้นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตหนังสั้น นำแนวคิดหรือมุมมองด้านการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลมาถ่ายทอดผ่านหนังสั้น ซึ่งต้องการส่งเสริมให้คนในสังคมมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างให้ประชาชนในฐานะผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์มีความตื่นตัว มีความกระตือรือร้นในการเข้าถึงสื่อที่หลากหลายในยุคดิจิทัล รวมถึงการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อต่างๆให้ดีขึ้น

สำหรับหนังสั้นที่ได้รับรางวัล สำนักงาน กสทช. จะนำไปเผยแพร่สู่ประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักและตื่นตัวในเรื่องสิทธิของตนในฐานะพลเมืองและผู้บริโภคสื่อมีความเข้าใจ มีความเข้มแข็งและรู้เท่าทันอีกทางหนึ่งด้วย   นักเรียน นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nbtc.go.th ซึ่งเปิดรับสมัครถึงวันที่ 19 ก.ค.56


http://www.dailynews.co.th/technology/215992

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.