Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

22 กรกฎาคม 2556 ผลสำรวจม.กรุงเทพ!!! พบวัยเรียนเล่นฟซบุ๊กกว่า 1 ชั่วโมง เสพสื่อผ่านโทรทัศน์ออนไลน์ผ่านมือถือเป็นอันดับแรก


ประเด็นหลัก

รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า แนวโน้มการบริโภคข่าวในทุกช่วงวัยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยวัยเรียนเป็นวัยที่มีแนวโน้มการเปิดรับ หรือบริโภคข่าวผ่านสื่อใหม่ทุกสื่อ โดยเฉพาะเฟซบุ๊กที่มีการใช้งานกว่า 1 ชั่วโมง เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการใช้งานได้ดี มีทั้งข้อความ ภาพ คลิปวิดีโอ และนิยมใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์พกพาสูงสุด เช่นเดียวกับวัยทำงานที่นิยมเปิดรับสื่อใหม่ทุกสื่อ แต่มีแนวโน้มการเปิดรับสื่อผ่านโทรทัศน์ออนไลน์สูงเป็นอันดับ 1 จากการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์พกพาและสมาร์ทโฟน ขณะที่วัยอาวุโสมีจำนวนไม่น้อยที่เปิดรับข่าวสารผ่านสื่อใหม่โดยอ่านผ่านคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ แต่ไม่นิยมบริโภคข่าวผ่านเฟซบุ๊ก อย่างไรก็ตาม ทุกกลุ่มมีแนวโน้มใช้อุปกรณ์ใหม่ๆ เพื่อเข้าถึงข่าวสาร และพร้อมเรียนรู้การใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์ใหม่และช่องทางต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมในการรับข่าวสารจากสื่อใหม่

ทั้งนี้ งานวิจัยดังกล่าวเป็นการจัดเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามจาก 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ วัยเรียน วัยทำงาน และวัยอาวุโส ใน 5 ภูมิภาค โดยสุ่มเลือกจังหวัดตัวแทนภาคละ 1 จังหวัด โดยภาคเหนือ จาก จ.นครสวรรค์, ภาคตะวันออก จาก จ.ชลบุรี, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาก จ.อุดรธานี, ภาคกลาง จากกรุงเทพฯ และภาคใต้ จาก จ.สงขลา ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถาม ภาคละ 350 คน รวมทั้งสิ้น 1,750 คน


______________________________________

เผยคนไทยสนใจกระแสสื่อใหม่ 'เฟซบุ๊ก'ที่หนึ่งครองใจวัยเรียน


ผลวิจัยชี้คนไทยยังนิยมเสพข่าวจากสื่อเดิม โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ได้รับความนิยมสูงสุด ขณะที่เฟซบุ๊กขึ้นอันดับ 1 สื่อใหม่ครองใจนักเรียนและวัยทำงาน ใช้งานเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง...

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 56 น.ส.บุบผา เมฆศรีทองคำ รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยว่า จากการจัดทำงานวิจัยเรื่องพฤติกรรมการบริโภคข่าวของคนต่างวัยในสังคมไทย พบว่าสื่อดั้งเดิมที่ยังคงได้รับความนิยมจากผู้บริโภค คือโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ โดยโทรทัศน์เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูงสุด ส่วนสื่อใหม่ที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือเฟซบุ๊ก

รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า แนวโน้มการบริโภคข่าวในทุกช่วงวัยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยวัยเรียนเป็นวัยที่มีแนวโน้มการเปิดรับ หรือบริโภคข่าวผ่านสื่อใหม่ทุกสื่อ โดยเฉพาะเฟซบุ๊กที่มีการใช้งานกว่า 1 ชั่วโมง เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการใช้งานได้ดี มีทั้งข้อความ ภาพ คลิปวิดีโอ และนิยมใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์พกพาสูงสุด เช่นเดียวกับวัยทำงานที่นิยมเปิดรับสื่อใหม่ทุกสื่อ แต่มีแนวโน้มการเปิดรับสื่อผ่านโทรทัศน์ออนไลน์สูงเป็นอันดับ 1 จากการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์พกพาและสมาร์ทโฟน ขณะที่วัยอาวุโสมีจำนวนไม่น้อยที่เปิดรับข่าวสารผ่านสื่อใหม่โดยอ่านผ่านคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ แต่ไม่นิยมบริโภคข่าวผ่านเฟซบุ๊ก อย่างไรก็ตาม ทุกกลุ่มมีแนวโน้มใช้อุปกรณ์ใหม่ๆ เพื่อเข้าถึงข่าวสาร และพร้อมเรียนรู้การใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์ใหม่และช่องทางต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมในการรับข่าวสารจากสื่อใหม่

ทั้งนี้ งานวิจัยดังกล่าวเป็นการจัดเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามจาก 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ วัยเรียน วัยทำงาน และวัยอาวุโส ใน 5 ภูมิภาค โดยสุ่มเลือกจังหวัดตัวแทนภาคละ 1 จังหวัด โดยภาคเหนือ จาก จ.นครสวรรค์, ภาคตะวันออก จาก จ.ชลบุรี, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาก จ.อุดรธานี, ภาคกลาง จากกรุงเทพฯ และภาคใต้ จาก จ.สงขลา ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถาม ภาคละ 350 คน รวมทั้งสิ้น 1,750 คน

นอกจากนี้ ในวันดังกล่าว สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และภาควิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ยังได้จัดการประชุมเครือข่ายนักวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ในประเด็นยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ 5 ตอน คนเปลี่ยน สื่อปรับ รุก-รับ อย่างไร ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต โดยมีนักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา และสื่อมวลชนจากองค์กรต่างๆ กว่า 100 คน เข้าร่วมงาน.

โดย: ไทยรัฐออนไลน์
http://m.thairath.co.th/content/tech/358192

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.