Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

04 มีนาคม 2557 สพธอ.หรือ เอ็ทด้า ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เล็ง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอันเกิดจากการซื้อขายออนไลน์ หวังว่าจะช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ซื้อสินค้าและบริการออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมสำหรับประเทศไทย


ประเด็นหลัก


วันนี้ (4 มี.ค.) ที่โรงแรมเอส31 สุขุมวิท นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สพธอ. หรือ เอ็ทด้า กล่าวว่า เอ็ทด้า ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง "ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอันเกิดจากการซื้อขายออนไลน์" เพื่อเตรียมจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอันเกิดจากการซื้อขายออนไลน์ขึ้น โดยหวังว่าจะช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ซื้อสินค้าและบริการออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมสำหรับประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ศูนย์ดังกล่าวจะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ที่เป็นคู่ค้าสำคัญของไทย และรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 ด้วย ดังนั้น การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค จะเป็นกำลังสำสัญที่จะทำให้ตลาด อี-คอมเมิร์ซ ที่ประเทศไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยกว่า 25 ล้านราย จากจำนวนประชากรกว่า 60 ล้านคน ถือว่ายังมีการเติบโตอีกมาก จะเห็นได้จากมูลค่าซื้อขายออนไลน์ปี2555 อยู่ที่ 783,000 ล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่าศูนย์ดังกล่าวจะเปิดตัวได้ในเดือน ก.ค.57 นี้ โดยใช้งบประมาณเบื้องต้น10 ล้านบาท


______________________________________
?'เอ็ทด้า' เล็งตั้งศูนย์ร้องเรียนซื้อขายออนไลน์?


เอ็ทด้า ผนึก ม.ธรรมศาสตร์ เล็งตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอันเกิดจากการซื้อขายออนไลน์ เบื้องต้นใช้งบ 10 ล้านบาท หวังให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคมั่นใจในบริการเบ็ดเสร็จในศูนย์เดียว คาดพร้อมให้บริการเดือน ก.ค.นี้


วันนี้ (4 มี.ค.) ที่โรงแรมเอส31 สุขุมวิท นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สพธอ. หรือ เอ็ทด้า กล่าวว่า เอ็ทด้า ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง "ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอันเกิดจากการซื้อขายออนไลน์" เพื่อเตรียมจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอันเกิดจากการซื้อขายออนไลน์ขึ้น โดยหวังว่าจะช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ซื้อสินค้าและบริการออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมสำหรับประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ศูนย์ดังกล่าวจะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ที่เป็นคู่ค้าสำคัญของไทย และรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 ด้วย ดังนั้น การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค จะเป็นกำลังสำสัญที่จะทำให้ตลาด อี-คอมเมิร์ซ ที่ประเทศไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยกว่า 25 ล้านราย จากจำนวนประชากรกว่า 60 ล้านคน ถือว่ายังมีการเติบโตอีกมาก จะเห็นได้จากมูลค่าซื้อขายออนไลน์ปี2555 อยู่ที่ 783,000 ล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่าศูนย์ดังกล่าวจะเปิดตัวได้ในเดือน ก.ค.57 นี้ โดยใช้งบประมาณเบื้องต้น10 ล้านบาท

ด้าน ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ประเทศไทยควรมีศูนย์ร้องเรียนที่สามารถจัดการกับปัญหาเรื่องรอ้งเรียนได้อย่างเบ็ดเสร็จ โดยผู้บริโภคไม่ต้องไปดำเนินการโดยตรงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายๆ หน่วยงาน ทั้งนี้ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว จะสามารถบริหารจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียนได้ในที่เดียว ทั้งการรับเรื่องร้องเรียนและจัดการกับข้อพิพาทในกรณีต่างๆ เป็นต้น

http://www.dailynews.co.th/Content/IT/220372/_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2_+%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.