Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

01 มิถุนายน 2557 สำนักงาน กสทช. จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 4 ภูมิภาค ระหว่าง 4 - 10 ก.ค. กรณีคูปองสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล


ประเด็นหลัก

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า บอร์ด กสทช. มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ให้ สำนักงาน กสทช. จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

โดยกำหนดระยะเวลาเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน ดังนั้น สำนักงาน กสทช. จึงขอเรียนเชิญผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว โดยสามารถเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะได้ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557  ศูนย์การประชุมนานาชาติ ดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557  โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3 จัดขึ้นในวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557  โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งทั้ง 3 จังหวัด     จัดระหว่างเวลา 08.30-12.00 น.  และครั้งที่ 4 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา 08.30-16.30น.______________________________________

กสทช.จัดรับฟังความเห็น 4-10 ก.ค.นี้ แจกคูปองทีวีดิจิตอลสำนักงาน กสทช. จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 4 ภูมิภาค ระหว่าง 4 - 10 ก.ค. นี้ ตามโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล พร้อมเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศแสดงความคิดเห็นโดยตรงและส่งเป็นลายลักษณ์อักษร ปิดรับความคิดเห็นภายใน 18 ก.ค. นี้

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า บอร์ด กสทช. มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ให้ สำนักงาน กสทช. จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

โดยกำหนดระยะเวลาเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน ดังนั้น สำนักงาน กสทช. จึงขอเรียนเชิญผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว โดยสามารถเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะได้ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557  ศูนย์การประชุมนานาชาติ ดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557  โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3 จัดขึ้นในวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557  โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งทั้ง 3 จังหวัด     จัดระหว่างเวลา 08.30-12.00 น.  และครั้งที่ 4 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา 08.30-16.30น.

นอกจากนี้ประชาชนที่สนใจยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสำนักงาน กสทช. โดยสามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ประทับตรารับจดหมาย) หรือส่งด้วยตนเอง ที่สำนักงาน กสทช. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (hearing.dtv@nbtc.go.th) หรือ
ทางโทรสาร ๐-๒๒๗๘-๕๔๙๓ ได้ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยจะได้นำข้อคิดเห็นที่ได้รับมาประมวลเพื่อสรุปและพิจารณาปรับปรุงโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่สาธารณชนสูงสุดต่อไปสำหรับรายละเอียดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อโครงการฯ สามารถติดตามผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. (www.nbtc.go.th)

ทั้งนี้ การดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะดังกล่าวดำเนินการตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓


http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=237191:--4-10--&catid=176:2009-06-25-09-26-02&Itemid=524#.U7KhqxZAfM4

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.