Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

01 สิงหาคม 2557 Samsung ไทย ชูความสำเร็จโมเดลห้องเรียนแห่งอนาคต ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 25 แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียนนำร่อง ปีที่ 1 จำนวน 10 แห่ง และโรงเรียนต้นแบบในปีที่ 2 จำนวน 15 แห่ง และตั้งเป้าที่จะขยายสู่โรงเรียน 40 แห่ง ภายในปี 2558

ประเด็นหลัก


 นางสาวศศิธร กู้พัฒนากุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากดำเนินโครงการซัมซุง สมาร์ท  เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์  (Samsung Smart Learning Center)  ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้แห่งอนาคต  ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็กไทย มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 โดยจัดสร้าง ซัมซุง สมาร์ท  เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์  ที่นำนวัตกรรมของซัมซุงและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ในโรงเรียน  ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยความสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 25 แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียนนำร่อง ปีที่ 1 จำนวน 10 แห่ง และโรงเรียนต้นแบบในปีที่ 2  จำนวน 15 แห่ง และตั้งเป้าที่จะขยายสู่โรงเรียน 40 แห่ง ภายในปี 2558


______________________________
?ซัมซุงชูความสำเร็จโมเดลห้องเรียนแห่งอนาคต?
ซัมซุงชูความสำเร็จโมเดลห้องเรียนแห่งอนาคต โชว์ต้นแบบการจัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ในไทย พร้อมตั้งเป้าขยายสู่ 40 โรงเรียนในปี 2558


 นางสาวศศิธร กู้พัฒนากุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากดำเนินโครงการซัมซุง สมาร์ท  เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์  (Samsung Smart Learning Center)  ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้แห่งอนาคต  ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็กไทย มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 โดยจัดสร้าง ซัมซุง สมาร์ท  เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์  ที่นำนวัตกรรมของซัมซุงและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ในโรงเรียน  ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยความสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 25 แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียนนำร่อง ปีที่ 1 จำนวน 10 แห่ง และโรงเรียนต้นแบบในปีที่ 2  จำนวน 15 แห่ง และตั้งเป้าที่จะขยายสู่โรงเรียน 40 แห่ง ภายในปี 2558

สำหรับ ซัมซุง สมาร์ท  เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์   ห้องเรียนแห่งอนาคตของซัมซุง จะเป็นห้องเรียนที่ก้าวข้ามข้อจำกัดในการเรียนแบบเดิมที่เด็กเป็นผู้รับ (Passive Learner) ครูเป็นผู้บรรยาย สู่กระบวนทัศน์ในการจัดการศึกษาใหม่ที่เด็กมีส่วนร่วม (Active Learner) และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Self Learner) ที่เด็กจะสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ สร้างสรรค์ผลงานจากการศึกษาค้นคว้าของตัวเองในสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ผ่านการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม  และการทำงานเป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการทำงาน และทักษะด้านข้อมูลสื่อและเทคโนโลยี

 “เทคโนโลยีใหม่เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถสร้างการเรียนรู้แบบที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้ ถ้ายังเรียนด้วยวิธีเรียนและวิธีการสอนแบบเดิม ในการดำเนินโครงการจึงให้ความสำคัญการสร้างต้นแบบห้องเรียนแห่งอนาคต โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบสนับสนุนและการจัดการศึกษารอบด้าน โดยให้เหมาะสมกับโรงเรียนในประเทศไทย และถือเป็นครั้งแรกที่มีการสร้างต้นแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน” นางสาวศศิธรกล่าว

ทั้งนี้จากการดำเนินการดังกล่าวทำให้เกิดโมเดลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ในแบบที่เหมาะสมและพึ่งพาตนเองได้ อาทิ ต้นแบบจากโรงเรียนบ้าน-หมี่วิทยาคม จ.ลพบุรี ที่นำไปบูรณาการในวิชาวิทยาศาสตร์, โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย จ.ขอนแก่น ที่นำกระบวนการและสื่อดิจิตอล ไปพัฒนาต้นแบบการเรียนรู้ในเด็กคละชั้นเรียน ซึ่งเป็นเด็กที่มีการเรียนรู้ช้ากว่าปกติ และโรงเรียนอนุบาลบ้านบางละมุง จ.ชลบุรี นำไปใช้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่สามารถช่วยให้เด็กที่มีทักษะการอ่านออกเขียนได้ต่ำกลับมาสนใจการเรียนรู้ เป็นต้น

อย่างไรก็ดี พบว่าการดำเนินโครงการสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เด็ก โดยเด็กได้รับทักษะสำคัญ 3 อันดับแรก คือ การคิดริเริ่มและสานงานต่อ  ทักษะสังคม  และการบริหารเวลาและความรับผิดชอบในงาน  ส่วนผลที่เกิดขึ้นกับครู จากการติดตามผลพบว่ามีความเข้าใจกับการเรียนการสอนในกระบวนทัศน์ใหม่ในฐานะที่ปรึกษาและเชื่อมั่นในศักยภาพของเด็กมากกว่าที่เคยเป็น

สำหรับการดำเนินโครงการในปีที่ 1 มีเด็กที่ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการไปแล้วกว่า 13,761 คน และคาดว่าในปีที่ 2 จะมีเพิ่มขึ้นอีก 25,877 คน โดยโครงการนี้ตั้งเป้าจะสร้างประโยชน์ให้เด็กจากการใช้ห้องเรียนแห่งอนาคต ให้ได้ถึง 50,000 คน ภายใน 3 ปี

http://www.dailynews.co.th/Content/IT/256493/ซัมซุงชูความสำเร็จโมเดลห้องเรียนแห่งอนาคต

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.