Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

20 สิงหาคม 2557 TOT ส่งมอบศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน นำเทคโนโลยีที่ใช้เป็นสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต เป็นแบบ IP Star ที่ระดับความเร็ว 10/2 Mbps เข้าไปยกระดับการสื่อสาร

ประเด็นหลัก       ทีโอที ส่งมอบศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนโรงเรียนรุจิรพัฒน์ จังหวัดราชบุรี เป็นแห่งแรกในโครงการกองทุนการศึกษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ก่อนดำเนินการขยายไปทั้งหมด 5 แห่ง ส่วนการติดตั้งตามโครงการ USO ในส่วนที่เหลือหรือเฟส 2 นั้น คาดว่า จะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปีนี้ เผยโรงเรียนรุจิรพัฒน์มีความพร้อมทั้งสถานที่และบุคลากรที่จะรองรับ โดยทีโอทีได้นำเทคโนโลยีที่ใช้เป็นสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต เป็นแบบ IP Star ที่ระดับความเร็ว 10/2 Mbps เข้าไปยกระดับการสื่อสาร
   
       นายวุฒิดนัย ฐิตะกสิกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริการสื่อสารไร้สายและบริการเพื่อสังคม บมจ. ทีโอที กล่าวว่า ได้ทำการส่งมอบศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน โรงเรียนรุจิรพัฒน์ จังหวัดราชบุรี ตามโครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และประธานคณะกรรมการบริหารโครงการกองทุนการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งทีโอทีคาดว่า จะสามารถส่งมอบศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตชุมชนที่กำลังดำเนินการอยู่ทั้งหมด (เฟส 2) เสร็จสิ้นภายในปีนี้


______________________________
ทีโอที ส่งมอบศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนเพิ่มก่อนปิดเฟส 2 ภายในปีนี้
       ทีโอที ส่งมอบศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนโรงเรียนรุจิรพัฒน์ จังหวัดราชบุรี เป็นแห่งแรกในโครงการกองทุนการศึกษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ก่อนดำเนินการขยายไปทั้งหมด 5 แห่ง ส่วนการติดตั้งตามโครงการ USO ในส่วนที่เหลือหรือเฟส 2 นั้น คาดว่า จะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปีนี้ เผยโรงเรียนรุจิรพัฒน์มีความพร้อมทั้งสถานที่และบุคลากรที่จะรองรับ โดยทีโอทีได้นำเทคโนโลยีที่ใช้เป็นสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต เป็นแบบ IP Star ที่ระดับความเร็ว 10/2 Mbps เข้าไปยกระดับการสื่อสาร
     
       นายวุฒิดนัย ฐิตะกสิกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริการสื่อสารไร้สายและบริการเพื่อสังคม บมจ. ทีโอที กล่าวว่า ได้ทำการส่งมอบศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน โรงเรียนรุจิรพัฒน์ จังหวัดราชบุรี ตามโครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และประธานคณะกรรมการบริหารโครงการกองทุนการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งทีโอทีคาดว่า จะสามารถส่งมอบศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตชุมชนที่กำลังดำเนินการอยู่ทั้งหมด (เฟส 2) เสร็จสิ้นภายในปีนี้

ทีโอที ส่งมอบศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนเพิ่มก่อนปิดเฟส 2 ภายในปีนี้

       โรงเรียนรุจิรพัฒน์ เป็นโครงการกองทุนการศึกษาซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้ประธานองคมนตรีและองคมนตรีจัดตั้งขึ้น เพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ให้แก่ เด็กนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล และมีความยากจน โดย กสทช.ได้ ได้มอบหมายให้ บมจ.ทีโอที ดำเนินการติดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน เพื่อสนับสนุนระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 5 แห่ง ในลักษณะรูปแบบของศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน

ทีโอที ส่งมอบศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนเพิ่มก่อนปิดเฟส 2 ภายในปีนี้

       โดยโรงเรียนในโครงการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่จะดำเนินการติดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนดังกล่าว ประกอบด้วย โรงเรียนรุจิรพัฒน์ จังหวัดราชบุรี โรงเรียนบ้านกองม่องทะ จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโรงเรียนซับม่วงวิทยา จังหวัดสระแก้ว
     
       “โรงเรียนรุจิรพัฒน์มีความพร้อมด้านต่างๆ ทั้งพื้นที่รองรับ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ต ซึ่งทีโอทีได้ดำเนินการนำเทคโนโลยีสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต แบบ IP Star ที่ระดับความเร็ว 10/2 Mbps ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 เครื่อง เครื่องพิมพ์ Laser Printer จำนวน 1 เครื่องเครื่องรับโทรทัศน์ LED พร้อมอุปกรณ์รับสัญญาณ TV จานดาวเทียม จำนวน 1 ชุด เครื่องโปรเจกเตอร์พร้อมจอภาพ จำนวน 1 ชุด เครื่องเล่น DVD จำนวน 1 ชุด”

ทีโอที ส่งมอบศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนเพิ่มก่อนปิดเฟส 2 ภายในปีนี้

       นายวุฒิดนัย กล่าวว่า USO เป็นโครงการที่ทีโอทีได้รับอนุญาตจาก กสทช.ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงระบบสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่ ช่วยสร้างโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยที่ผ่านมา ทีโอที ได้ดำเนินการโครงการ USO เกือบจะครบ 2 เฟสแล้ว ประกอบด้วย
     
       เฟส 1 ปี 2549-2552 ทีโอที ได้รับอนุญาตจาก กสทช.ในการสนับสนุนการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม หรือ USO ระยะที่ 1 โดยสนับสนุนการติดตั้งและให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์สาธารณะพร้อมการบำรุงรักษาให้กับหมู่บ้าน ชุมชนผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการ และหน่วยงานช่วยเหลือสังคม รวมทั้งสิ้น 21,607 เลขหมาย โดย ทีโอทีได้นำระบบสื่อสารไม่ว่าจะเป็นระบบข่ายสายเคเบิลทองแดง ระบบเคเบิลใยแก้ว ระบบสื่อสารไร้สาย Wireless Link หรือ Wi-Net และเทคโนโลยี LTE รวมถึงการจัดอุปกรณ์สื่อสารที่เหมาะสมเพื่อให้การเข้าถึงบริการโทรคมนาคมพื้นฐานเป็นไปอย่างทั่วถึง

ทีโอที ส่งมอบศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนเพิ่มก่อนปิดเฟส 2 ภายในปีนี้

       เฟส 2 ปี 2553-2556 ทีโอที ได้ดำเนินโครงการ USO ระยะที่ 2 ซึ่งนอกจากภารกิจการบำรุงรักษาโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์สาธารณะตามโครงการ USO ระยะที่ 1 จำนวน 21,607 แห่งแล้ว ทีโอที ได้ติดตั้งและให้บริการโทรศัพท์สาธารณะในหมู่บ้านอีกจำนวน 302 เลขหมาย รวมถึงการจัดสร้าง USO Net ศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน จำนวน 206 แห่ง และศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน จำนวน 118 แห่ง รวมถึงศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเพิ่มอีกจำนวน 25 แห่ง ซึ่งในเฟสที่ 2 นี้ทีโอทีคาดว่า จะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปีนี้
     
       นายวุฒิดนัย กล่าวว่า ส่วนในปี 2557 นี้ ทีโอทีได้ร่วมประมูลและเสนอราคาต่ำสุดในโครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดหนองคาย เพื่อให้บริการติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะ 114 แห่ง สร้างศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนประจำตำบล USO 19 แห่ง และให้บริการอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน สถานอนามัย และอบต. 321 แห่ง แต่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการชะลอโครงการ


http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9570000094701

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.