Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

05 กันยายน 2557 กสทช. เตือนมิจฉาชีพแอบอ้างรับแลกกล่องทีวีดิจิตอลทั้งนี้ กสทช. แจ้งว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงสามารถสอบถามหรือแจ้งมายัง สำนักงาน กสทช. ที่สายด่วนหมายเลข 1200

ประเด็นหลัก


ทั้งนี้ กสทช. แจ้งว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง หากประชาชนผู้บริโภคมีข้อสงสัย ข้อร้องเรียนหรือพบเห็นการกระทำที่เป็นการหลอกลวงดังกล่าวข้างต้น สามารถสอบถามหรือแจ้งมายัง สำนักงาน กสทช. ที่สายด่วนหมายเลข 1200 หรือถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.) โทร. 0 2271 0151 ต่อ 882 สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) โทร. 0 2231 5682 และสำนักสื่อสารองค์กร (สบ.) โทร 0 2271 0151 ต่อ 306


______________________________
กสทช. เตือนมิจฉาชีพแอบอ้างรับแลกกล่องทีวีดิจิตอลรายงานระบุว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้รับการร้องเรียนว่ามี บริษัท องค์กร และบุคคลแอบอ้างเป็นตัวแทนของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แจกใบปลิวเรื่องการแลกรับกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (Set-Top-Box) โดยขอสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อดำเนินการแทนในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ กสทช. แจ้งว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง หากประชาชนผู้บริโภคมีข้อสงสัย ข้อร้องเรียนหรือพบเห็นการกระทำที่เป็นการหลอกลวงดังกล่าวข้างต้น สามารถสอบถามหรือแจ้งมายัง สำนักงาน กสทช. ที่สายด่วนหมายเลข 1200 หรือถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.) โทร. 0 2271 0151 ต่อ 882 สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) โทร. 0 2231 5682 และสำนักสื่อสารองค์กร (สบ.) โทร 0 2271 0151 ต่อ 306

http://thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=245352:2014-09-05-03-22-42&catid=176:2009-06-25-09-26-02&Itemid=524#.VAlbaUtAeuw

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.