Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

04 พฤศจิกายน 2557 กสทช. มีมติให้ตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามช่อง5 ให้ปฏิบัติตามบอนุญาตช่องรายการสาธารณะเพื่อความมั่นคง รายการที่เป็นข่าวสารและสาระ 70% มีโฆษณาได้ 8-10 นาทีต่อชั่วโมง

ประเด็นหลัก


     
       นายสมบัติ ลีลาพตะ รักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สายงานกระจายเสียงและโทรทัศน์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีมติให้ตั้งคณะทำงานเพื่อติดตาม และประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ให้เป็นไปตามรูปแบบใบอนุญาตช่องรายการสาธารณะเพื่อความมั่นคง
     
       ทั้งนี้ ช่อง 5 จะต้องดำเนินการปรับผังให้เป็นช่องความมั่นคงภายใน 4 ปี โดยในปี 2560 จะต้องมีรายการที่เป็นข่าวสารและสาระ 70% มีโฆษณาได้ 8-10 นาทีต่อชั่วโมง จากปัจจุบัน ที่รายการข่าวและสาระอยู่ในสัดส่วน 40% และจะเพิ่มเป็น 50% ในปี 2558 และเพิ่มเป็น 60% ในปี 2559
     
       สำหรับนักวิชาการที่คณะกรรมการ กสท. ได้แต่งตั้งให้อยู่ในคณะทำงานชุดนี้ คือ ผศ.พิรง


______________________________กสท. ตั้งคณะกรรมการตรวจผังช่อง 5 สู่ทีวีความมั่นคงภายใน 4 ปี        กสท.มีมติตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ของช่อง 5 ให้เป็นไปตามรูปแบบการขอใบอนุญาตช่องรายการสาธารณะเพื่อความมั่นคงให้เสร็จภายใน 4 ปี เผยต้องมีรายการข่าวสารและสาระ 70% มีโฆษณา 8-10 นาทีต่อ ชม. ด้านความคืบหน้างบประชาสัมพันธ์ทีวีดิจิตอล 63.5 ล้านบาท เตรียมส่งเรื่องเข้าที่ประชุม กสทช.วันที่ 12 พ.ย.
     
       นายสมบัติ ลีลาพตะ รักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สายงานกระจายเสียงและโทรทัศน์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีมติให้ตั้งคณะทำงานเพื่อติดตาม และประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ให้เป็นไปตามรูปแบบใบอนุญาตช่องรายการสาธารณะเพื่อความมั่นคง
     
       ทั้งนี้ ช่อง 5 จะต้องดำเนินการปรับผังให้เป็นช่องความมั่นคงภายใน 4 ปี โดยในปี 2560 จะต้องมีรายการที่เป็นข่าวสารและสาระ 70% มีโฆษณาได้ 8-10 นาทีต่อชั่วโมง จากปัจจุบัน ที่รายการข่าวและสาระอยู่ในสัดส่วน 40% และจะเพิ่มเป็น 50% ในปี 2558 และเพิ่มเป็น 60% ในปี 2559
     
       สำหรับนักวิชาการที่คณะกรรมการ กสท. ได้แต่งตั้งให้อยู่ในคณะทำงานชุดนี้ คือ ผศ.พิรงรอง รามสูตร อาจารย์จากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการปรับเปลี่ยนครั้งนี้เป็นไปตาม มาตรา 82 พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551
     
       นอกจากนี้ ยังเตรียมเรียกผู้ประกอบการช่องรายการเด็ก 3 ช่อง คือ ช่อง 9 คิดส์แอนด์แฟมิลี่ ช่อง 3 แฟมิลี่ และช่องโลก้า (Loca) มาทำความเขัาใจเรื่องผังรายการอีกครั้ง หลังจากคณะกรรมการ กสท. ยังไม่อนุมัติผังรายการทั้ง 3 ช่อง เนื่องจากไม่มีรายการประเภท ป (ประถมวัย) ซึ่งไม่สอดคล้องต่อการเป็นช่องรายการเด็ก
     
       ขณะที่ความคืบหน้าของงบการประชาสัมพันธ์ทีวีดิจิตอล จำนวน 63.5 ล้านบาทนั้น คณะกรรมการ กสท. ได้กำหนดกรอบแผนประชาสัมพันธ์ต่างๆ ไว้แล้ว เพื่อเตรียมนำเสนอให้คณะกรรมการ กสทช. ชุดใหญ่พิจารณาอนุมัติวันที่ 12 พ.ย. ส่วนในวันที่ 7 พ.ย. นี้ จะเชิญผู้ประกอบการโครงข่าย ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลทุกช่องมาประชุมหารือแนวทางการแจกจ่ายคูปองในเฟสที่ 2 ด้วย
     

http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9570000126492&Keyword=%A1%CA%B7

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.