Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

04 พฤศจิกายน 2557 ICT จัดงาน “eGovernment Forum 2014” ครั้งที่ 2 กระตุ้นภาครัฐนำไอทีใช้งาน เกือบ 200 หน่วยงาน กำหนดมาตรฐานการนำไอซีทีไปใช้ในการพัฒนาประเทศรับการเปิดเออีซี

ประเด็นหลัก        สำหรับหัวข้อในการสัมมนาประกอบด้วย หัวข้อเรื่อง Rethinking eGovernment-Citizen Centric for Happier Society ทุกโจทย์ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ต้องมุ่งไปเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน การบริการประชาชนจะต้องดีขึ้นในทุกมิติ รัฐต้องเอาประชาชนเป็นตัวตั้ง ต้องปฏิรูปแนวคิดที่เอาเทคโนโลยีเป็นตัวผลักดัน, หัวข้อเรื่อง Successful models of eGovernment (Korea & Malaysia Model) เจาะลึก มองให้ทะลุมิติแห่งความสำเร็จ ของประเทศต้นแบบ อาทิเช่น ประเทศเกาหลี ประเทศมาเลเซีย ฟังผู้มีประสบการณ์ในการวางนโยบายระดับชาติทางด้าน ICT มาร่วมผ่านโยบาย eGovernement ของประเทศเหล่านี้ให้ฟัง ว่ามีเคล็ดลับอย่างไร, หัวข้อเรื่อง eGovernment and Best Practices in Digital Economy สู่โลกเศรษฐกิจดิจิตอล ต้องการบริการอะไร อย่างไร จากรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หนทางหรือเคล็ดลับสู่ความเป็นรัฐบาลที่ตอบสนองโลกเศรษฐกิจดิจิตอลนั้น ต้องมีองค์ประกอบอะไร, หัวข้อเรื่อง Government services for Everyone อะไรคือนิยามของคำว่า เท่าเทียมและทั่วถึง การแก้ปัญหาระดับชาติคือ ทำอย่างไรให้ประชาชนในทุกระดับชนชั้น สามารถเข้าถึงและได้รับบริการจากภาครัฐอย่างเท่าเทียม รัฐได้ใช้องค์ความรู้ทั้งหมดทางด้าน ICT เพื่อตอบสนองอย่างทันท่วงทีหรือไม่ ต้องตระหนักเสมอว่า ความเหลื่อมล้ำ เป็นรากแห่งปัญหาประเทศที่ต้องแก้ไข
   ______________________________ไอซีทีจัดงาน “eGovernment Forum 2014” กระตุ้นภาครัฐนำไอทีใช้งาน


 ไอซีทีจัดงาน “eGovernment Forum 2014” กระตุ้นภาครัฐนำไอทีใช้งาน
นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที

        กระทรวงไอซีที จับมือ เอทีซีไอ เดินหน้าจัดโครงการ eGovernment Forum 2014 ครั้งที่ 2 งานอบรมสัมมนาทางวิชาการด้านไอซีทีเพื่อการบริหารงานภาครัฐ หวังกระตุ้นภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน เกือบ 200 หน่วยงาน กำหนดมาตรฐานการนำไอซีทีไปใช้ในการพัฒนาประเทศรับการเปิดเออีซี
     
       นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวว่า กระทรวงไอซีที ได้เข้าร่วมสนับสนุนและเป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (เอทีซีไอ) ในการจัดโครงการ eGovernment Forum 2014 เป็นครั้งที่ 2 โดยเป็นงานอบรมสัมมนาทางวิชาการด้านไอทีเพื่อการบริหารงานภาครัฐ ในวันที่ 20-21 พ.ย.นี้ เพื่อกำหนดมาตรฐานการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาประเทศพร้อมรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) โดยงานนี้เป็นเวทีสำคัญ ที่จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสำหรับภาครัฐในระดับภูมิภาค เป็นศูนย์รวมเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมนวัตกรรมใหม่สำหรับภาครัฐ และจะมีส่วนช่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านไอซีที ให้มีขีดความรู้ความสามารถที่ดีขึ้น อันเป็นรากฐานสำคัญที่จะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านไอซีที และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งการสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมไอซีทีของประเทศไทยต่อไป
     
       นายอดิเรก ปฏิทัศน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (เอทีซีไอ) กล่าวว่า สำหรับงาน eGovernment Forum 2014 มีกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการปาฐกถาพิเศษจากผู้บริหารระดับสูง การเสวนาจากหน่วยงานต่างๆ และผู้สนับสนุน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และอบรมนวัตกรรม พร้อมส่วนแสดงการสาธิตนวัตกรรมจากผู้ประกอบการชั้นนำที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท แทนเจอรีน จำกัด และบริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด อีกทั้งยังมีกิจกรรมบนเวที และในส่วนของ CIO Evening Talk เป็นต้น

ไอซีทีจัดงาน “eGovernment Forum 2014” กระตุ้นภาครัฐนำไอทีใช้งาน

        สำหรับหัวข้อในการสัมมนาประกอบด้วย หัวข้อเรื่อง Rethinking eGovernment-Citizen Centric for Happier Society ทุกโจทย์ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ต้องมุ่งไปเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน การบริการประชาชนจะต้องดีขึ้นในทุกมิติ รัฐต้องเอาประชาชนเป็นตัวตั้ง ต้องปฏิรูปแนวคิดที่เอาเทคโนโลยีเป็นตัวผลักดัน, หัวข้อเรื่อง Successful models of eGovernment (Korea & Malaysia Model) เจาะลึก มองให้ทะลุมิติแห่งความสำเร็จ ของประเทศต้นแบบ อาทิเช่น ประเทศเกาหลี ประเทศมาเลเซีย ฟังผู้มีประสบการณ์ในการวางนโยบายระดับชาติทางด้าน ICT มาร่วมผ่านโยบาย eGovernement ของประเทศเหล่านี้ให้ฟัง ว่ามีเคล็ดลับอย่างไร, หัวข้อเรื่อง eGovernment and Best Practices in Digital Economy สู่โลกเศรษฐกิจดิจิตอล ต้องการบริการอะไร อย่างไร จากรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หนทางหรือเคล็ดลับสู่ความเป็นรัฐบาลที่ตอบสนองโลกเศรษฐกิจดิจิตอลนั้น ต้องมีองค์ประกอบอะไร, หัวข้อเรื่อง Government services for Everyone อะไรคือนิยามของคำว่า เท่าเทียมและทั่วถึง การแก้ปัญหาระดับชาติคือ ทำอย่างไรให้ประชาชนในทุกระดับชนชั้น สามารถเข้าถึงและได้รับบริการจากภาครัฐอย่างเท่าเทียม รัฐได้ใช้องค์ความรู้ทั้งหมดทางด้าน ICT เพื่อตอบสนองอย่างทันท่วงทีหรือไม่ ต้องตระหนักเสมอว่า ความเหลื่อมล้ำ เป็นรากแห่งปัญหาประเทศที่ต้องแก้ไข
     
       ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายที่สำคัญของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยหน่วยงานภาครัฐ 20 กระทรวง รัฐวิสาหกิจ 118 องค์กร และ 51 องค์การมหาชน รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของแต่ละกระทรวง รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละกรม ทบวงและสำนักงาน ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายต่างๆ วิศวกรระบบคอมพิวเตอร์/ผู้ชำนาญการระบบ นักวิชาการชำนาญด้านต่างๆ และเจ้าหน้าที่ในกระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน


http://www.manager.co.th/CbizReview/ViewNews.aspx?NewsID=9570000126465

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.