Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

12 พฤศจิกายน 2557 กสทช.สุภิญญา ระบุ กสทช.เตรียมโครงการจัดจ้างผู้ผลิตและจัดการดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ ทีวีดิจิตอล 63.5ล้านบาท แผนการใช้จ่ายงบประมาณกลางปี ภายใต้กรอบวงเงินจัดสรรอนุมัติต้นปี

ประเด็นหลัก


นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ (12 พ.ย. 2557) ที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. มีการพิจารณาทีโออาร์ โครงการจัดจ้างผู้ผลิตและจัดการดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สื่อ และกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านไป สู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล วงเงิน 63.5 ล้านบาท แผนการใช้จ่ายงบประมาณกลางปี ภายใต้กรอบวงเงินจัดสรรอนุมัติต้นปี ด้านสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ประจำปี 2557 และความคืบหน้าผลการแจกคูปองทีวีดิจิตอล รวมทั้งปัญหา และอุปสรรค ขณะเดียวกัน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กำลังช่วยตรวจสอบและระวังเรื่องนี้ด้วย


______________________________กสทช.เล็งผ่านงบ ทีโออาร์แผนทีวีดิจิตอล 63.5ล้านบาทบอร์ด กสทช. เตรียมพิจารณาผ่าน ทีโออาร์งบประชาสัมพันธ์ทีวีดิจิตอลมูลค่า 63.5 ล้านบาท ด้าน  สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. หวังสังคมจับตาการใช้งบเกิดผลสูงสุด...


นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ (12 พ.ย. 2557) ที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. มีการพิจารณาทีโออาร์ โครงการจัดจ้างผู้ผลิตและจัดการดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สื่อ และกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านไป สู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล วงเงิน 63.5 ล้านบาท แผนการใช้จ่ายงบประมาณกลางปี ภายใต้กรอบวงเงินจัดสรรอนุมัติต้นปี ด้านสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ประจำปี 2557 และความคืบหน้าผลการแจกคูปองทีวีดิจิตอล รวมทั้งปัญหา และอุปสรรค ขณะเดียวกัน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กำลังช่วยตรวจสอบและระวังเรื่องนี้ด้วย

ส่วนการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ หรือ กสท. วานนี้ (10 พ.ย.2557) ที่ผ่านมา มีมติให้สำนักงานตรวจสอบปัญหากล่องลม และการจำหน่ายสติกเกอร์ และรายงานผลปัญหาการส่งคูปองทุกวันจันทร์เช้าในที่ประชุม กสท.ทุกสัปดาห์ เพื่อการกำกับดูแลอีกทาง

นอกจากนี้ ยังเตรียมพิจารณาเรื่องที่สำนักงาน กสทช. เตรียมเสนอ แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างอัตราเงินเดือน การปรับฐานเงินเดือน และการกำหนดเงินประจำตำแหน่งของพนักงานและลูกจ้าง วาระร่างระเบียบฯว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนของพนักงานและลูกจ้าง  เรื่องร่างระเบียบฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับ3) และการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์


http://www.thairath.co.th/content/462772

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.