Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

10 มีนาคม 2558 ประชุม กทค. พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการกำหนดอำนาจและภาระหน้าที่ที่มีความลักลั่น

ประเด็นหลัก

“ค่อนข้างเป็นที่ชัดเจนว่า ในการจัดสรรเลขจะใช้วิธีการจัดประมูลโดยตรงกับประชาชนทั่วไปหรือนิติบุคคลที่สนใจ ดังนั้นสิ่งที่ที่ประชุม กทค. คงต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนคือรายละเอียดของหลักเกณฑ์ในทางปฏิบัติ เพราะร่างประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยนี้ยังข้อปัญหาในหลายจุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการกำหนดอำนาจและภาระหน้าที่ที่มีความลักลั่น กล่าวคือ มีหลายภารกิจที่กำหนดให้ต้องเสนอเรื่องต่อเลขาธิการ กสทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และถือเป็นที่สุด” รายงานระบุ
_____________________________________________________
บอร์ดกทค.นัดถก ในร่างหลักเกณฑ์ จัดสรร"เบอร์สวย" ย้ำประมูลโปร่งใส

รายงานจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) แจ้งว่า ในการประชุมบอร์ดกทค. ครั้งที่ 5/2558 ในวันจันทร์ที่ 9 มี.ค.2558 นี้ มีที่น่าสนใจคือ เรื่องการพิจารณาร่างหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย

“ค่อนข้างเป็นที่ชัดเจนว่า ในการจัดสรรเลขจะใช้วิธีการจัดประมูลโดยตรงกับประชาชนทั่วไปหรือนิติบุคคลที่สนใจ ดังนั้นสิ่งที่ที่ประชุม กทค. คงต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนคือรายละเอียดของหลักเกณฑ์ในทางปฏิบัติ เพราะร่างประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยนี้ยังข้อปัญหาในหลายจุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการกำหนดอำนาจและภาระหน้าที่ที่มีความลักลั่น กล่าวคือ มีหลายภารกิจที่กำหนดให้ต้องเสนอเรื่องต่อเลขาธิการ กสทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และถือเป็นที่สุด” รายงานระบุ

พร้อมยกตัวอย่างกรณีการวินิจฉัยหรือออกคำสั่งเพื่อให้การประมูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานกำหนดนั้นหากเกิดกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศ ก็ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

นอกจากนี้ ร่างประกาศยังกำหนดให้สำนักงานเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การประมูลสำคัญๆ หลายเรื่อง เช่น จำนวนเงินและเงื่อนไขในการวางหลักประกันการประมูล การกำหนดสัดส่วนของกลุ่มเลขหมายที่จะนำออกประมูล เป็นต้น

http://www.naewna.com/business/148192

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.