Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

04 เมษายน 2558 เลขาธิการ กสทช.ฐากร ระบุ เบื้องต้นใบอนุญาต 4G บนคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ จะมีจำนวน 2 ใบ ใบละ 12.5 เมกะเฮิรตซ์ กำหนดราคาการประมูลเริ่มต้นไว้ที่ 16,570 ล้านบาท ส่วนคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์จะมีจำนวน 2 ใบ ใบละ 10 เมกะเฮิรตซ์ กำหนดราคาการประมูลเริ่มต้นไว้ที่ 16,085 ล้านบาท

ประเด็นหลัก

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 มีมติเห็นชอบกรอบเวลาของกระบวนการประมูลคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ และ 900 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อให้บริการ 4G ตามที่สำนักงานกสทช.เสนอไป โดยคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ คาดว่าจะนำร่างประกาศประมูลคลื่นความถี่ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) ได้ในช่วงระยะเวลาวันที่ 17 กรกฎาคม-17 สิงหาคม 2558 และคาดว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ ไม่เกินวันที่ 26 สิงหาคม 2558 จากนั้นจะประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่มารับเอกสารประกอบในการเตรียมการประมูลประมาณวันที่ 28 สิงหาคม-28 กันยายน 2558 และกำหนดให้ผู้สนใจยื่นเอกสารเข้าร่วมประมูลในวันที่ 30 กันยายน 2558


ทั้งนี้ เบื้องต้นใบอนุญาต 4G บนคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ จะมีจำนวน 2 ใบ ใบละ 12.5 เมกะเฮิรตซ์ กำหนดราคาการประมูลเริ่มต้นไว้ที่ 16,570 ล้านบาท ส่วนคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์จะมีจำนวน 2 ใบ ใบละ 10 เมกะเฮิรตซ์ กำหนดราคาการประมูลเริ่มต้นไว้ที่ 16,085 ล้านบาท รวมแล้วราคาตั้งต้นประมูลทั้งหมด 4 ใบอนุญาต เท่ากับ 65,310 ล้านบาท ซึ่งราคาทั้งหมดต้องให้สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) ศึกษาอีกครั้ง
_____________________________________________________


กสทช.เปิดประมูล4Gพฤศจิกายนนี้ คาด4ใบทำเงินไม่ต่ำกว่า6.53หมื่นล.กสทช.รับลูกครม.เปิดประมูล 4G คลื่น 1800 MHz 11 พฤศจิกายนนี้ เคาะราคาเริ่มต้น ใบละ 16,570 ล้านบาท ส่วนคลื่น 900 MHz ประมูล 15 ธันวาคมนี้ เคาะราคาเริ่มต้นใบละ 16,085 ล้านบาท รวม 4 ใบทำเงินไม่ต่ำกว่า 65,310 ล้านบาท คาดคนไทยได้ใช้บริการไตรมาสแรกปี’59

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 มีมติเห็นชอบกรอบเวลาของกระบวนการประมูลคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ และ 900 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อให้บริการ 4G ตามที่สำนักงานกสทช.เสนอไป โดยคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ คาดว่าจะนำร่างประกาศประมูลคลื่นความถี่ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) ได้ในช่วงระยะเวลาวันที่ 17 กรกฎาคม-17 สิงหาคม 2558 และคาดว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ ไม่เกินวันที่ 26 สิงหาคม 2558 จากนั้นจะประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่มารับเอกสารประกอบในการเตรียมการประมูลประมาณวันที่ 28 สิงหาคม-28 กันยายน 2558 และกำหนดให้ผู้สนใจยื่นเอกสารเข้าร่วมประมูลในวันที่ 30 กันยายน 2558

จากนั้นคาดว่าจะพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลภายในช่วงระหว่างวันที่ 30 กันยายน-21 ตุลาคม 2558 และประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติได้ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 หลังจากนั้น มีการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เข้าร่วมการประมูล เพื่อซักซ้อมความเข้าใจกฎกติกาการประมูลให้ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเป็นผู้เข้าร่วมการประมูลในช่วงระยะเวลาวันที่ 22 ตุลาคม-10 พฤศจิกายน 2558 ภายหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนกระบวนการทั้งหมด คาดว่าจะจัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ได้ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 และจะรับรองผลและประกาศผลผู้ชนะการประมูลไม่เกินวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โดยผู้ชนะการประมูลต้องชำระเงินประมูลและรับใบอนุญาตภายในเดือนธันวาคม 2558

ส่วนคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ คาดว่าจะนำร่างประกาศประมูลคลื่นความถี่ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะระยะเวลาวันที่ 5 สิงหาคม-9 กันยายน 2558 และคาดว่าจะนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ ไม่เกินวันที่ 23 กันยายน 2558 จากนั้นจะประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่มารับเอกสารประกอบในการเตรียมการประมูล ได้ประมาณวันที่ 28 กันยายน-28 ตุลาคม 2558 และกำหนดให้ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารเพื่อเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ (ยื่นซองประมูล) วันที่ 30 ตุลาคม 2558 คาดว่าจะพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลภายในช่วงระหว่างวันที่ 2-20 พฤศจิกายน 2558 ประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

โดยจะจัดให้ความรู้ในการประมูลสำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเป็นผู้เข้าร่วมการประมูลในช่วงระยะเวลาวันที่ 23 พฤศจิกายน-
4 ธันวาคม 2558 ภายหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนกระบวนการทั้งหมด คาดว่าจะจัดประมูลคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ ได้ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 รับรองผลและประกาศผลผู้ชนะการประมูลไม่เกินวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ผู้ชนะประมูลต้องชำระเงินประมูลและรับใบอนุญาตภายในเดือนมกราคม 2559 เบื้องต้นคาดว่าภายในไตรมาส 1/2559 ประชาชนน่าจะได้ใช้บริการ 4G

ทั้งนี้ เบื้องต้นใบอนุญาต 4G บนคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ จะมีจำนวน 2 ใบ ใบละ 12.5 เมกะเฮิรตซ์ กำหนดราคาการประมูลเริ่มต้นไว้ที่ 16,570 ล้านบาท ส่วนคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์จะมีจำนวน 2 ใบ ใบละ 10 เมกะเฮิรตซ์ กำหนดราคาการประมูลเริ่มต้นไว้ที่ 16,085 ล้านบาท รวมแล้วราคาตั้งต้นประมูลทั้งหมด 4 ใบอนุญาต เท่ากับ 65,310 ล้านบาท ซึ่งราคาทั้งหมดต้องให้สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) ศึกษาอีกครั้ง


http://www.naewna.com/business/151648

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.