Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

29 กรกฎาคม 2558สารี อ๋องสมหวัง ติ (สปช.) กล่าวว่า อ เรื่องของอำนาจหน้าที่ของกรรมการ และการสรรหากรรมการเข้ามาทำหน้าที่ เนื่องจากที่ผ่านมาการหาคนที่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้ามาทำงาน ทำให้การแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่คืบหน้า ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการคิดค่าโทร.เป็นวินาที การกำหนดค่าบริการ 3G

ประเด็นหลัก


ด้านนางสาวสารี อ๋องสมหวัง ประธานกรรมาธิการปฏิรูปคุ้มครองผู้บริโภค สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวว่า ปัญหาที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีอยู่คือ เรื่องของอำนาจหน้าที่ของกรรมการ และการสรรหากรรมการเข้ามาทำหน้าที่ เนื่องจากที่ผ่านมาการหาคนที่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้ามาทำงาน ทำให้การแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่คืบหน้า ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการคิดค่าโทร.เป็นวินาที การกำหนดค่าบริการ 3จี ที่ไม่เกิน 99 สตางค์ต่อนาที อีกทั้งยังทำให้การคุ้มครองผู้บริโภคไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้นรัฐบาลควรแก้ให้ตรงจุด เกาให้ถูกที่ ไม่ใช่แก้เฉพาะในส่วนการบริหารงบประมาณของ กสทช.


___________________________________________
สื่อจวกรื้อกม.กสทช. ชี้เกาไม่ถูกที่และที่มากรรมการมีช่องโหว่สมาพันธ์-สมาคมวิชาชีพสื่อจวกร่าง พ.ร.บ.กสทช.แก้ไม่ตรงจุด ชี้ที่มากรรมการไม่มีการบ่งชัดถึงความชำนาญในหน้าที่ ด้าน สปช.แนะหน่วยงานสื่อทำร่าง พ.ร.บ.คู่ขนาน เพื่อร่วมพิจารณา

นางจำนรรค์ ศิริตัน นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กล่าวว่า การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในมิติที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณาทั้งในด้านของอำนาจหน้าที่หน่วยงานที่กำกับดูแล และสิทธิหน้าที่ของสื่อมวลชน เมื่อพิจารณาในเนื้อหาของ พ.ร.บ.จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 (กสทช.ฉบับปัจจุบัน) การแก้ไขเพิ่มเติมในกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งอยู่ระหว่างที่รอเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นั้น มีเนื้อหาเพิ่มเติมที่แก้ไขยังไม่ตรงจุด มีหลายประเด็นที่มีปัญหา ทั้งเรื่องการสรรหากรรมการที่เข้ามากำกับดูแล ไม่ได้เน้นค้นหาคนที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน

ทั้งนี้ อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในวิชาชีพสื่อ รวมถึงผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรม ทั้งที่เป็นกระจายเสียงและโทรคมนาคมออกมารวมตัวกันเพื่อผลักดันให้การแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวมีความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

อย่างไรก็ตาม ในยุคที่สังคมไทยเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิตอล ทำให้สื่อเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจครอบคลุมไปถึงการดำเนินชีวิตของประชาชน ซึ่งการที่ภาครัฐดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมองค์รวมของกฎหมายทั้งหมด และบัญญัตให้ต้องปฏิรูปสื่อมวลชนเพื่อให้รองรับและสอดคล้องต่อการปฏิรูปประเทศนั้น จะต้องเป็นไปตามหลักสากลของอารยประเทศที่มีการกำหนดบัญญัติสิทธิไว้

ด้านนางสาวสารี อ๋องสมหวัง ประธานกรรมาธิการปฏิรูปคุ้มครองผู้บริโภค สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวว่า ปัญหาที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีอยู่คือ เรื่องของอำนาจหน้าที่ของกรรมการ และการสรรหากรรมการเข้ามาทำหน้าที่ เนื่องจากที่ผ่านมาการหาคนที่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้ามาทำงาน ทำให้การแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่คืบหน้า ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการคิดค่าโทร.เป็นวินาที การกำหนดค่าบริการ 3จี ที่ไม่เกิน 99 สตางค์ต่อนาที อีกทั้งยังทำให้การคุ้มครองผู้บริโภคไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้นรัฐบาลควรแก้ให้ตรงจุด เกาให้ถูกที่ ไม่ใช่แก้เฉพาะในส่วนการบริหารงบประมาณของ กสทช.

ขณะที่นายพนา ทองมีอาคม สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวว่า ตนมองว่าทุกปัญหาย่อมมีทางแก้ได้ กฎหมายก็เช่นกัน แต่ต้องแก้ให้ตรงจุด ซึ่งอยากเสนอให้องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสื่อที่มีความเป็นห่วงเรื่องการแก้ไขร่างเพิ่มเติม พ.ร.บ.กสทช.นั้น ทำร่างกฎหมายขึ้นมาเพื่อคู่ขนาน เพื่อเป็นรายละเอียดตามที่องค์กรนั้นๆ ต้องการออกมาให้เห็นเป็นลายลักษณ์อักษรมากขึ้น จะได้ช่วยในการพิจารณาว่าส่วนใดควรแก้อย่างไร เชื่อว่าหากทุกฝ่ายร่วมกันก็จะผลักดันให้กฎหมายที่ออกมามีประสิทธิภาพและให้สิทธิ์กับทุกฝ่าย.


http://www.thaipost.net/?q=สื่อจวกรื้อกมกสทช-ชี้เกาไม่ถูกที่และที่มากรรมการมีช่องโหว่

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.