Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

23 สิงหาคม 2558 กสทช.คลอดประกาศคุ้มครองผู้ใช้โทรคมนาคม-แนวทางคุมค่าบริการบรอดแคสต์ หากมีผู้บริโภคร้องเรียนมา กสทช.จะตรวจสอบ และให้ผู้ให้บริการชี้แจงภายใน 15 วัน หากเห็นว่ามีการเอาเปรียบผู้บริโภคจริง กสทช. มีอำนาจสั่งระงับการดำเนินการ หากยังฝ่าฝืนจะปรับได้สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท และหากยังฝ่าฝืนอีกจะสั่งปรับเพิ่มได้อีกวันละไม่เกิน 1 แสนบาท

ประเด็นหลัก"หากมีผู้บริโภคร้องเรียนมา กสทช.จะตรวจสอบ และให้ผู้ให้บริการชี้แจงภายใน 15 วัน หากเห็นว่ามีการเอาเปรียบผู้บริโภคจริง กสทช. มีอำนาจสั่งระงับการดำเนินการ หากยังฝ่าฝืนจะปรับได้สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท และหากยังฝ่าฝืนอีกจะสั่งปรับเพิ่มได้อีกวันละไม่เกิน 1 แสนบาท"

_____________________________________________________


กสทช.คลอดประกาศคุ้มครองผู้ใช้โทรคมนาคม-แนวทางคุมค่าบริการบรอดแคสต์ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อ 19 ส.ค. 2558 ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศคุ้มครองผู้บริโภคที่สำคัญ 2 ฉบับ ทั้งด้านโทรคมนาคมและบรอดแคสต์

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด กสทช. มีมติเห็นชอบให้นำ (ร่าง) ประกาศ กสทช.เรื่อง การกระทำอันน่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมโดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร  หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ พ.ศ. .... ไปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

สำหรับสาระสำคัญของร่างประกาศนี้จะคุ้มครองไม่ให้มีการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยใช้เครือข่ายการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ซึ่งจะครอบคลุมถึงการไม่แจ้งรายละเอียดของบริการอย่างชัดเจนและครบถ้วน การบังคับให้ใช้บริการโดยไม่ได้เป็นความประสงค์ของผู้ใช้บริการ การโฆษณาเกินจริงจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญ การคิดค่าบริการที่ไม่เป็นธรรมหรือค้ากำไรเกินควร การส่งข้อความโฆษณาจนโดยไม่ได้รับอนุญาตจนเป็นความเดือดร้อนรำคาญ  เว้นแต่เป็นการแจ้งเงื่อนไขการให้บริการ หรือแจ้งเหตุเพื่อเป็นการป้องกันหรือบรรเทาสาธารณภัยหรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ

"หากมีผู้บริโภคร้องเรียนมา กสทช.จะตรวจสอบ และให้ผู้ให้บริการชี้แจงภายใน 15 วัน หากเห็นว่ามีการเอาเปรียบผู้บริโภคจริง กสทช. มีอำนาจสั่งระงับการดำเนินการ หากยังฝ่าฝืนจะปรับได้สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท และหากยังฝ่าฝืนอีกจะสั่งปรับเพิ่มได้อีกวันละไม่เกิน 1 แสนบาท"

นอกจากนี้ยังได้มีมติเห็นชอบนำ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการกำกับดูแลอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย

สาระสำคัญคือ จะกำหนแนวทางคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมในการเก็บค่าบริการด้านบรอดแคสต์ ที่จะต้องมีการกำหนดอัตราค่าบริการต้องสอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการและคำนึงประโยชน์สาธารณะ

โดยให้อำนาจคณะกรรมการกำหนดว่า ตลาดหรือบริการใดในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์มีผู้มีอำนาจเหนือตลาดและมีโอกาสที่จะกำหนดอัตราค่าบริการไม่สะท้อนต้นทุนหรือสูงกว่าความเป็นจริง จะให้อำนาจ กสท. ส่งข้อมูลเพื่อประกอบการกำกับดูแลการกำหนดอัตราค่าบริการเพื่อให้ไม่เป็นการเอาเปรียบผู้ใช้บริการ

และหากมีการร้องเรยนจากผู้บริโภคว่า เก็บค่าบริการไม่เป็นธรรม หรือกำหนดค่าบริการไม่สอดคล้องต้นทุนเป็นการกีดกันการแข่งขันหรือทำให้ตลาดมีการแข่งขันน้อยลง ให้ กสท.มีอำนาจสั่งการให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามโครงสร้างอัตราค่าบริการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1439985228

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.