Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

18 ตุลาคม 2558 เนคเทค เปิดเผยว่า เนคเทค มีแผนเปิดตัว NETPIE แพลตฟอร์ม IoT (Internet Of Things) เพื่อนักพัฒนาและอุตสาหกรรมไทย ในวันที่ 16 กันยายน 2558 โดยวางเป้าหมายในระยะแรก คือ ให้นักพัฒนาเมกเกอร์ หรือผู้ประกอบการ SME เข้ามาร่วมใช้ NETPIE แพลตฟอร์ม IoT ในการพัฒนานวัตกรรม

ประเด็นหลัก


ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) เปิดเผยว่า เนคเทค มีแผนเปิดตัว NETPIE แพลตฟอร์ม IoT (Internet Of Things) เพื่อนักพัฒนาและอุตสาหกรรมไทย ในวันที่ 16 กันยายน 2558 โดยวางเป้าหมายในระยะแรก คือ ให้นักพัฒนาเมกเกอร์ หรือผู้ประกอบการ SME เข้ามาร่วมใช้ NETPIE แพลตฟอร์ม IoT ในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การเกิดธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ส่วนเป้าหมายในระยะยาวคือนักพัฒนาและผู้ประกอบการกลุ่มนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการนำ IoT ไปประยุกต์ใช้และสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น_______________________________________
เปิด‘เน็ตพาย’แพลตฟอร์มIoT ต่อยอดนักพัฒนาแอพ/อุตฯไอซีที/ตั้งเป้า 3 ปี1 ล้านชิ้น

เนคเทค เปิดตัวแพลตฟอร์ม IoT “NETPIE” เพื่อนักพัฒนาและอุตสาหกรรมไทย ตั้งเป้าให้เกิดอุปกรณ์ IoT ที่พัฒนาโดยคนไทยอย่างน้อย 1 ล้านอุปกรณ์ภายใน 3 ปี ระยะแรกเน้นหนุนนักพัฒนาและSMEs เพื่อสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมไทยขนาดใหญ่

1saran

ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) เปิดเผยว่า เนคเทค มีแผนเปิดตัว NETPIE แพลตฟอร์ม IoT (Internet Of Things) เพื่อนักพัฒนาและอุตสาหกรรมไทย ในวันที่ 16 กันยายน 2558 โดยวางเป้าหมายในระยะแรก คือ ให้นักพัฒนาเมกเกอร์ หรือผู้ประกอบการ SME เข้ามาร่วมใช้ NETPIE แพลตฟอร์ม IoT ในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การเกิดธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ส่วนเป้าหมายในระยะยาวคือนักพัฒนาและผู้ประกอบการกลุ่มนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการนำ IoT ไปประยุกต์ใช้และสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น

ทั้งนี้เนคเทคตั้งเป้าที่จะส่งเสริมให้เกิดอุปกรณ์ IoT ที่พัฒนาโดยคนไทยอย่างน้อย 1 ล้านอุปกรณ์ภายใน 3 ปี เพื่อวางรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต เพราะ IoT คือ ปัจจุบันและอนาคตของโลกและทุกคนซึ่งหมายรวมถึงบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ทั้งหลายกำลังแข่งขันกัน เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในเชิงธุรกิจในด้าน IoT NETPIE ซึ่งเป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของเนคเทคจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการส่งเสริมให้ธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของไทยเจริญเติบโตรองรับ InnovationEconomy สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก”

“ตามที่รัฐบาลได้ประกาศวิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2558-2563 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยได้กำหนดเป้าหมายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งเนคเทคมองว่าเศรษฐกิจนวัตกรรม (Innovation Economy) จะเป็นกลไกสำคัญของประเทศที่เป็นพื้นฐานให้กลไกอื่นในทุกภาคส่วนสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ ประเทศไทยต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายในประเทศให้มากขึ้นและพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศอย่างชาญฉลาด โดยการสร้างกลไกการสนับสนุนและจูงใจให้ภาคเอกชนไทยเป็นผู้นำในการพัฒนางานวิจัยการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ด้วยการนำเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์ผสานพลังเข้ากับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นทางเชื่อมต่อให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมในยุคหน้าผ่านนวัตกรรมดิจิตอล (Digital Innovation) สำหรับรองรับอุตสาหกรรมเชิงอนาคตต่อไป

ด้าน ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเครือข่ายเนคเทค หัวหน้าทีมพัฒนา NETPIE กล่าวว่า” NETPIE(Network Platform for Internet of Everything) คือ cloud platform ที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้น เพื่ออำนวยให้เกิดการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์หรือ things ในเครือข่าย IoT โดยมีประโยชน์ต่อนักพัฒนาและอุตสาหกรรมไทย อาทิ NETPIE ช่วยให้อุปกรณ์สามารถคุยกันได้โดยผู้พัฒนาไม่ต้องกังวลว่าอุปกรณ์นั้นจะอยู่ที่ใดทั้งในแง่ Physical และ Logical เพียงนำ NETPIE library ไปติดตั้งในอุปกรณ์ NETPIE จะรับหน้าที่ดูแลการเชื่อมต่อให้ทั้งหมดไม่ว่าอุปกรณ์นั้นจะอยู่ในเครือข่ายชนิดใดลักษณะใด หรือแม้กระทั่งเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่ใดผู้พัฒนาสามารถตัดปัญหากวนใจในการที่จะต้องมาออกแบบการเข้าถึงอุปกรณ์จากระยะไกล (Remote Access) ด้วยวิธีแบบเดิม

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3086 วันที่ 10-12 กันยายน พ.ศ. 2558

Tags
ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์
ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค)
อุปกรณ์ IoT
เศรษฐกิจนวัตกรรม (Innovation Economy)


http://www.thansettakij.com/2015/09/10/10387

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.