Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

22 พฤศจิกายน 2558 (เกาะติดประมูล4G) กสทช.ลงมติรับรองผลประมูล4จี คาดว่าจะออกใบอนุญาตได้ประมาณ วันที่ 25 พ.ย.2558 ต่อไป เนื่องจากต้องรอการสลับคลื่นจากทางกระทรวงไอซีทีก่อน

ประเด็นหลักพ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) และรองประธานคณะกรรมการกิจการกรจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กทค.เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2558 มีมติรับรองผลการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 2 ชุดคลื่นความถี่ ในจำนวนชุดละ 15 เมกะเฮิรตซ์ อายุสัญญา 18 ปี ซึ่งผู้ประกอบการที่เป็นผู้ชนะการประมูล คือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ได้รับใบอนุญาตชุดที่ 1 ในมูลค่าราคาประมูล 39,792 ล้านบาท และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ได้รับใบอนุญาตในชุดที่ 2 มูลค่า 40,986 ล้านบาท

ทั้งนี้ผู้ชนะการประมูลสามารถนำเงินมาจ่ายค่าใบอนุญาตงวดแรกในอัตรา 50% ได้ทันทีตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย.2558 เป็นต้นไป จนถึง ภายใน 90 วัน ในการจ่ายงวดแรก และจ่ายงวดที่ 2 และงวดที่ 3 ในอัตรา 25% อีกทั้ง ผู้ชนะการประมูลจะต้องขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมประชากร 40% ภายใน 4 ปี และ 50% ภายใน 8 ปี ตามเงื่อนไขสัญญาใบอนุญาต

นอกจากนี้ สำนักงานได้มีการกำหนดไว้ในเงื่อนไขของการประมูลตั้งแต่ต้นแล้วว่า อัตราค่าบริการ 4 จี จะต้องถูกกว่าค่าบริการ 3 จี บนคลื่นความถี่ 2100 เมกะเฮิรตซ์ และเงื่อนไขการประมูลยังระบุในส่วนการคุ้มครองผู้บริโภคว่า ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดให้มีแพ็กเกจราคาประหยัดสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อย ที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท โดยผู้รับใบอนุญาตจะต้องส่งแผนต่อ กทค.ก่อนเริ่มให้บริการ และต้องดำเนินการตามแผนภายใน 1 ปี นับจากวันที่เริ่มให้

"อย่างไรก็ตาม ผู้ชนะการประมูลได้ติดต่อเข้ามาว่าจะเข้ามาจ่ายงวดแรกได้ประมาณวันที่ 23 พ.ย.นี้ และคาดว่าจะออกใบอนุญาตได้ประมาณ วันที่ 25 พ.ย.2558 ต่อไป เนื่องจากต้องรอการสลับคลื่นจากทางกระทรวงไอซีทีก่อน" เลขาธิการ กสทช.__________________
กสทช.ลงมติรับรองผลประมูล4จีกทค.รับรองประมูล 1800 พร้อมขยายเยียวยาออกไป จนกว่าได้คำตอบจาก คสช.ยืนยันซิมไม่ดับ

พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) และรองประธานคณะกรรมการกิจการกรจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กทค.เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2558 มีมติรับรองผลการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 2 ชุดคลื่นความถี่ ในจำนวนชุดละ 15 เมกะเฮิรตซ์ อายุสัญญา 18 ปี ซึ่งผู้ประกอบการที่เป็นผู้ชนะการประมูล คือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ได้รับใบอนุญาตชุดที่ 1 ในมูลค่าราคาประมูล 39,792 ล้านบาท และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ได้รับใบอนุญาตในชุดที่ 2 มูลค่า 40,986 ล้านบาท

ทั้งนี้ผู้ชนะการประมูลสามารถนำเงินมาจ่ายค่าใบอนุญาตงวดแรกในอัตรา 50% ได้ทันทีตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย.2558 เป็นต้นไป จนถึง ภายใน 90 วัน ในการจ่ายงวดแรก และจ่ายงวดที่ 2 และงวดที่ 3 ในอัตรา 25% อีกทั้ง ผู้ชนะการประมูลจะต้องขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมประชากร 40% ภายใน 4 ปี และ 50% ภายใน 8 ปี ตามเงื่อนไขสัญญาใบอนุญาต

นอกจากนี้ สำนักงานได้มีการกำหนดไว้ในเงื่อนไขของการประมูลตั้งแต่ต้นแล้วว่า อัตราค่าบริการ 4 จี จะต้องถูกกว่าค่าบริการ 3 จี บนคลื่นความถี่ 2100 เมกะเฮิรตซ์ และเงื่อนไขการประมูลยังระบุในส่วนการคุ้มครองผู้บริโภคว่า ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดให้มีแพ็กเกจราคาประหยัดสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อย ที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท โดยผู้รับใบอนุญาตจะต้องส่งแผนต่อ กทค.ก่อนเริ่มให้บริการ และต้องดำเนินการตามแผนภายใน 1 ปี นับจากวันที่เริ่มให้

ด้านนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ส่วนกรณีการเยียวยาผู้ใช้บริการในคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ นั้น กสทช.ได้ส่งหนังสือสอบถามความคิดเห็นไปที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อีกครั้ง โดยระหว่างที่รอคำตอบกลับมาสำนักงานจะขยายระยะเวลาการเยียวยาออกไปจนกว่าจะได้รับคำตอบจาก คสช. ซึ่งขอยืนยันว่า ซิมการ์ดบนคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ จะยังใช้งานได้ต่อไป ซิมไม่ดับแน่นอน

"อย่างไรก็ตาม ผู้ชนะการประมูลได้ติดต่อเข้ามาว่าจะเข้ามาจ่ายงวดแรกได้ประมาณวันที่ 23 พ.ย.นี้ และคาดว่าจะออกใบอนุญาตได้ประมาณ วันที่ 25 พ.ย.2558 ต่อไป เนื่องจากต้องรอการสลับคลื่นจากทางกระทรวงไอซีทีก่อน" เลขาธิการ กสทช.

http://www.thaipost.net/?q=กสทชลงมติรับรองผลประมูล4จี

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.