Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

25 พฤษภาคม 2559 PSI กสท. จึงมีมติให้สำนักงาน กสทช. มีคำสั่งทางปกครองให้บริษัทพีเอสไอฯ ระงับการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ หากไม่เลือกระบบจะนำเข้าสู่ช่อง 23 เป็นช่องเริ่มต้นโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการเปิดปิดกล่อง

ประเด็นหลัก

ทั้งนี้ บริษัทพีเอสไอฯได้ขึ้นเป็นเมนู “ช่องรายการแนะนำ” เพื่อให้ผู้ชมสามารถเลือกช่องรายการต่างๆ เป็นเวลาประมาณ 7 วินาที
หากไม่เลือกระบบจะนำเข้าสู่ช่อง 23 เป็นช่องเริ่มต้นโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการเปิดปิดกล่อง ก่อนที่ผู้ชมจะเปลี่ยนไปเลือกชมรายการช่องอื่น ซึ่งเป็นการใช้วิธีทางเทคนิคเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับช่อง 23 (Workpoint) เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศกสทช.

“กสท. จึงมีมติให้สำนักงาน กสทช. มีคำสั่งทางปกครองให้บริษัทพีเอสไอฯ ระงับการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว และให้แก้ไขปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้กำหนดค่าปรับทางปกครองในอัตราวันละไม่เกิน 20,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืน”


_____________________________________________
นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่าตามที่มีผู้ร้องเรียนขอให้ บริษัท พีเอสไอ บรอดแคสติ้ง จำกัด ยกเลิกช่องรายการแนะนำในกล่องรับสัญญาณดาวเทียม PSI

ทั้งนี้ บริษัทพีเอสไอฯได้ขึ้นเป็นเมนู “ช่องรายการแนะนำ” เพื่อให้ผู้ชมสามารถเลือกช่องรายการต่างๆ เป็นเวลาประมาณ 7 วินาที
หากไม่เลือกระบบจะนำเข้าสู่ช่อง 23 เป็นช่องเริ่มต้นโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการเปิดปิดกล่อง ก่อนที่ผู้ชมจะเปลี่ยนไปเลือกชมรายการช่องอื่น ซึ่งเป็นการใช้วิธีทางเทคนิคเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับช่อง 23 (Workpoint) เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศกสทช.

“กสท. จึงมีมติให้สำนักงาน กสทช. มีคำสั่งทางปกครองให้บริษัทพีเอสไอฯ ระงับการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว และให้แก้ไขปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้กำหนดค่าปรับทางปกครองในอัตราวันละไม่เกิน 20,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืน”

นางสาวสุภิญญากล่าวว่า ก่อนหน้านี้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มีความเห็นว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการใช้วิธีการทางเทคนิคที่ส่งผลให้ผู้ใช้บริการต้องรับชมข้อมูลเมนูแนะนำรายการโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และเมนูแนะนำรายการดังกล่าวได้บดบังพื้นที่หน้าจอโทรทัศน์บางส่วน ซึ่งขัดขวางการรับชมรายการโทรทัศน์อย่างปกติทั่วไปชั่วขณะหนึ่งทุกครั้งที่มีการเปิดกล่องฯ ดังนั้นการกระทำที่ทำให้ผู้บริโภคต้องถูกบังคับให้รับชมช่องรายการตามที่ผู้ประกอบกิจการกำหนดหรือบดบังการรับชมช่องรายการตามปกติทั่วไป

http://www.naewna.com/business/214572

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.