Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

30 มิถุนายน 2559 CTH แจ้งยุติการให้บริการช่องรายการทางกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม PSI กรณีที่ผู้ใช้บริการมีใบเสร็จค่ากล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม ให้นำใบเสร็จมายื่นเพื่อยืนยันค่ากล่องรับสัญญาณ

ประเด็หลัก
ส่วนกรณีที่บริษัท ซีทีเอช เคเบิลทีวี จำกัด แจ้งยุติการให้บริการช่องรายการทางกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมพีเอสไอตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 นั้น

ที่ประชุม กสท. เห็นชอบแผนการชดเชยเยียวยาตามที่พีเอสไอแจ้งมา โดยทางพีเอสไอได้หารือร่วมกับบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด เพื่อให้มีการชดเชยเยียวยาผู้ใช้บริการ ตามแผนการชดเชยเยียวยาของ ซีทีเอช โดยพีเอสไอมีแผนการชดเชยในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของ พีเอสไอ ดังนี้

1.ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีใบเสร็จค่ากล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม ให้นำใบเสร็จมายื่นเพื่อยืนยันค่ากล่องรับสัญญาณ และ

2.ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่มีใบเสร็จค่ากล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม บริษัทฯ จะคำนวณจากราคาโดยประมาณ โดยมีวิธีการคำนวณเงินชดเชย คือ นำจำนวนวันตามแพ็กเกจ หารด้วยราคาค่ากล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม แล้วคูณด้วยจำนวนวันที่ไม่ได้รับชม
______________________________________________________________ บอร์ด กสท.อนุมัติแผนเยียวยาลูกค้า CTH-PSI

นายภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 21/2559 (27 มิ.ย. 2559) เห็นชอบหลักการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล สำหรับครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์เพิ่มเติม โดยเปลี่ยนจากการใช้คูปองแบบเดิมเป็นการใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ส่วนขั้นตอนการดำเนินการโครงการสำหรับครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์เพิ่มเติม ให้สำนักงาน กสทช. จัดทำรายละเอียดและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ส่วนกรณีที่บริษัท ซีทีเอช เคเบิลทีวี จำกัด แจ้งยุติการให้บริการช่องรายการทางกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมพีเอสไอตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 นั้น

ที่ประชุม กสท. เห็นชอบแผนการชดเชยเยียวยาตามที่พีเอสไอแจ้งมา โดยทางพีเอสไอได้หารือร่วมกับบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด เพื่อให้มีการชดเชยเยียวยาผู้ใช้บริการ ตามแผนการชดเชยเยียวยาของ ซีทีเอช โดยพีเอสไอมีแผนการชดเชยในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของ พีเอสไอ ดังนี้

1.ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีใบเสร็จค่ากล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม ให้นำใบเสร็จมายื่นเพื่อยืนยันค่ากล่องรับสัญญาณ และ

2.ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่มีใบเสร็จค่ากล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม บริษัทฯ จะคำนวณจากราคาโดยประมาณ โดยมีวิธีการคำนวณเงินชดเชย คือ นำจำนวนวันตามแพ็กเกจ หารด้วยราคาค่ากล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม แล้วคูณด้วยจำนวนวันที่ไม่ได้รับชม

ทั้งนี้ พีเอสไอจะทำการชดเชยผู้ใช้บริการโดยการคืนเงินตามส่วนดังกล่าว โดยกำหนดระยะเวลาของการแจ้งคืนกล่องรับสัญญาณภายใน 1 เดือน ทั้งนี้หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว พีเอสไอ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ผู้ใช้บริการ

และพีเอสไอจะชดเชยเฉพาะการเปิดโอกาสให้นำกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมมาคืนตามความสมัครใจเท่านั้นในส่วนของการชดเชยจำนวนวันที่ไม่ได้รับชมตามแพ็คเกจบริษัทฯไม่อาจชดเชยเยียวยาได้ เนื่องจากเป็นหน้าที่ของซีทีเอช

ซึ่งซีทีเอชได้จัดทำแผนชดเชยเยียวยาเสนอต่อคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและ กสท. แล้ว โดยซีทีเอช จะคืนเงินให้แก่ลูกค้าเฉพาะในกลุ่มที่ได้ทำการชำระเงินค่าแพ็กเกจล่วงหน้า และได้รับชมไม่ครบตามมูลค่าที่ได้ชำระไว้ให้แก่ ซีทีเอช

นอกจากนี้ที่ประชุม กสท. รับทราบแผนการชดเชยเยียวยาเพิ่มเติมตามที่ บริษัท สตาร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม sun box กล่าวคือ บริษัท สตาร์ซฯ ไม่ประสงค์จะมีการชดเชยเยียวยาเพิ่มเติม โดยได้ยืนยันแผนการชดเชยเยียวยาตามที่เคยได้แจ้งไว้แต่เดิม ว่า สตาร์ซฯ ไม่อาจกำหนดแนวทางการชดเชยเยียวยาเพิ่มเติมใดๆ


http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1467078350

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.