Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

28 ธันวาคม 2559 13 นโยบายหลักในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ในปี 2560 จะคืนคลื่นวิทยุของสถานีวิทยุที่สำนักงาน กสทช. ดูแล (1 ปณ) อย่างน้อยจำนวน 9 สถานี ในต้นปี 2560

ประเด็นหลัก 6. จะคืนคลื่นวิทยุของสถานีวิทยุที่สำนักงาน กสทช. ดูแล (1 ปณ) อย่างน้อยจำนวน 9 สถานี ในต้นปี 2560 ____________________________________________ 16 ธ.ค.59 ที่โรงแรงกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. ได้ประกาศ 13 นโยบายหลักในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ในปี 2560 ที่เน้นคุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนสูงสุด ดังนี้ 1.การสร้างองค์กรโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง โดยจะเน้นตั้งแต่กระบวนการการจัดตั้งงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนงานบริการประชาชนในการออกใบอนุญาตต่างๆ ให้มีความโปร่งใสในการทำงานทุกขั้นตอน 2.สำนักงานฯ จะรีบนำเงินรายได้ในปี 2559 หักจากหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของสำนักงานแล้ว นำเงินส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินในต้น ม.ค. 2560 ในทันทีโดยยังไม่รอผลการตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

โดยคาดว่าปี 2559 จะมีเงินนำส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดินมากกว่า 4,300 ล้านบาทขึ้นไป 3.สำนักงานฯ จะมีการกระจายอำนาจในการออกใบอนุญาตทุกประเภทให้สำนักงาน กสทช. ภาคทั้ง 4 ภาค สามารถดำเนินการแทนสำนักงาน กสทช.ในส่วนกลางได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในทุกภูมิภาค ในการยื่นขอใบอนุญาตต่างๆ ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาในกรุงเทพอีกต่อไป พร้อมกันนี้จะรีบจัดตั้งสำนักงาน กสทช. เขต ที่ยังขาดอยู่อีก 4 เขต ให้ครบจำนวน 21 เขต เพื่อจะได้สนับสนุนการทำงานกับหน่วยงานรัฐอื่นๆ ในเรื่องการตรวจสอบเนื้อหาต่างๆ ทั้งทางด้านวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ตลอดจนการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของประชาชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเป็นหลัก 4. จะสนับสนุนและผลักดันในการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิตอล ทั้งที่มติที่ประชุม กสทช.ได้เห็นชอบในหลักการแล้ว และในส่วนที่อยู่ในขั้นตอนที่จะต้องนำเสนอต่อไปก็ตาม โดยมีหัวข้อหลักๆ ดังนี้การสนับสนุนให้ใช้เงินกองทุนของ กสทช. ในการนำช่องรายการไปขึ้นบนสัญญาณดาวเทียมตามกฎ Must Carry โดยจะรีบผลักดันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว การยกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมรายปี จากการออกอากาศรายการเกี่ยวกับการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้ถือเป็นรายการข่าวสารประโยชน์ที่นำมาลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมได้ การขยายงวดการชำระเงินค่าประมูลในงวดที่ 4 งวดที่ 5 และงวดที่ 6 ออกเป็นหลายๆ งวด เพื่อจะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล การแจกคูปองดิจิตอลเพิ่มเติมอีก 4 ล้านใบเศษ

ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้เคยประกาศว่าจะมีการแจกในเดือน พ.ย. 2559 นั้น สำนักงาน กสทช.ต้องขออภัยประชาชนที่จะต้องเลื่อนไปแจกในไม่เกินกลางเดือน ม.ค. 2560 ทั้งนี้เนื่องจาก สำนักงาน กสทช. ได้มีการจัดวางระบบการแจกคูปองใหม่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากที่สุด และจะต้องมีขั้นตอนในการดำเนินการที่โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรมตามนโยบายของรัฐบาล โดยการแจกคูปองใหม่นี้ ประชาชนจะสามารถนำบัตรประชาชนเพียงใบเดียวสามารถนำไปใช้งานในการแลกเซ็ตท็อปบ็อกซ์ หรือส่วนลดทีวีดิจิตอลได้ทันที โดยมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับกรมการปกครองในการดำเนินการดังกล่าว เร่งรัดการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลโดยเฉพาะสถานีเสริมเพื่อให้ครอบคลุมการออกอากาศ และมีคุณภาพสัญญาณการรับชมเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน การขยายระยะเวลาการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนฯ โดยพิจารณาจากผลประกอบกิจการในปี 2560 ซึ่งส่งผลให้เป็นการขยายระยะเวลาการนำส่งเงินส่งเข้ากองทุนออกไปเป็นปี พ.ศ. 2561 การลดอัตราค่าธรรมเนียมรายปี โดยใช้บังคับกับรายได้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งจะส่งผลให้ภาระค่าธรรมเนียมรายปีโดยรวมลดลงกว่าร้อยละ 50

5. จะเร่งสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับโทรทัศน์ดิจิตอล เพื่อให้สอดรับกับ นโยบาลของรัฐบาล สำนักงาน กสทช. จะเร่งรัดมาตรการป้องกันและปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

6. จะคืนคลื่นวิทยุของสถานีวิทยุที่สำนักงาน กสทช. ดูแล (1 ปณ) อย่างน้อยจำนวน 9 สถานี ในต้นปี 25607. จะสนับสนุนเร่งรัดในการติดตั้งอินเตอร์เน็ตหมู่บ้านตามภารกิจบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ซึ่งหมู่บ้านที่อยู่ในการดูแลของสำนักงาน กสทช. ในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน และพื้นที่ที่รัฐบาลมอบหมายให้ดำเนินการเพิ่มเติมอีก 15,000 หมู่บ้าน โดยจะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด โดยคาดว่าจะสามารถทยอยเปิดดำเนินการได้ในเดือน ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าว สำนักงาน กสทช. ได้ทำหนังสือแจ้งทางกรมบัญชีกลางเพื่อขอบรรจุโครงการดังกล่าวเป็นโครงการข้อตกลงทางด้านคุณธรรม เพื่อยืนยันว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นโครงการที่ดำเนินการด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม

8. การประมูลเบอร์มือถือสวย สำนักงานฯ จะมีการเปิดประมูลเบอร์มือถือสวยจำนวน 1,500 เลขหมาย ในปี 2560 อย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการทยอยเปิดให้มีการประมูลทุกรายไตรมาส โดยในไตรมาสที่ 1 จะมีการนำเลข 6 ตัวเหมือน และ 7 ตัวเหมือน ไม่น้อยกว่า 100 เลขหมายนำมาเปิดให้ประชาชนประมูลได้ในวันเสาร์ 18 และอาทิตย์ที่ 19 มี.ค. 2560 และในส่วนที่เหลือก็จะทยอยประมูลในไตรมาส 2, 3 และ 4 ต่อไป โดยเงินรายที่เกิดจากการประมูลหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินทั้งหมด9. การสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการงานในระบบพร้อมเพย์ หรือ โมบายเพย์เม้นต์ โดยในปลายไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 สำนักงาน กสทช. จะให้มีการลงทะเบียนซิมเติมเงินที่เปิดเบอร์ใหม่ เป็นการลงทะเบียนแบบสแกนลายนิ้วมือ โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงไปในการลงทะเบียนด้วย ซึ่งจะมีการตรวจสอบฐานข้อมูลกับกรมการปกครองในการลงทะเบียนเพื่อยืนยันข้อมูลให้ถูกต้อง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ใช้งานในระบบพร้อมเพย์ หรือ โมบายเพย์เม้นต์ต่างๆ ว่า เมื่อมาใช้งานในระบบนี้แล้ว เงินในบัญชีของประชาชนจะไม่มีการสูญหายอีกต่อไป สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนไว้เดิม สำนักงาน กสทช. ขอเรียนยืนยันว่าประชาชนไม่จำเป็นจะต้องมาลงทะเบียนในระบบใหม่เพิ่มเติมอีก แต่หากประชาชนที่ลงทะเบียนในระบบเดิมต้องการสร้างความมั่นใจในการไปทำธุรกรรมทางการเงินในระบบพร้อมเพย์ หรือ โมบายเพย์เม้นต์ สามารถมาลงทะเบียนในระบบใหม่ได้ โดยในขณะนี้มีประชาชนที่ใช้ในระบบโมบายเพย์เม้นต์อยู่ประมาณ 14 ล้านบัญชี สำนักงาน กสทช.จะรวมมือกับทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย ค่ายมือถือทุกค่าย ในการที่จะดูแลเลขหมายทั้ง 14 ล้านบัญชีเป็นพิเศษ เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีความมั่นใจในการใช้งาน

10.ซิมคนพิการ สำหรับคนพิการที่ซื้อซิมใหม่จะได้รับส่วนลดค่าบริการ 10% สำหรับซิมเก่า เมื่อนำไปแสดงตน สามารถรับส่วนลดค่าบริการ 10% ได้เช่นกัน ทั้งนี้ซิมดังกล่าวจะสามารถให้บริการได้ไม่เกินเดือนมี.ค. 2560

11.การนำสารสื่อสารลงดินและการจัดระเบียบสายสื่อสาร สำนักงาน กสทช. จะเร่งดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโดยดำเนินการร่วมผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน โดยจะรีบทยอยดำเนินการ

12.เรื่องเงินรายได้ในช่วงเยียวยา 1800 และ 900 จะรีบนำเสนอให้ได้ข้อยุติภายในไตรมาสแรกของปี 2560 เพื่อจะนำรายได้ที่เกิดจากการให้บริการในช่วงดังกล่าวนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน

13.เรื่องการคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนในการใช้บริการ ในเรื่องดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานคุ้มครองผู้บริโภคทางด้านโทรคมนาคม ทั้งเรื่องการคิดอัตราค่าบริการ คุณภาพสัญญาณของการให้บริการ เรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เข้ามา งานทางด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ เรื่องโฆษณาที่เกินจริง โฆษณาที่ผิดกฎหมายต่างๆ สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของประชาชนให้มากที่สุด นโยบายทั้ง 13 ข้อ ดังกล่าวเป็นนโยบายที่สำนักงาน กสทช. ตั้งเป้าที่จะดำเนินการเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชน

http://www.naewna.com/business/249031

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.