Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

20 กันยายน 2555 TOT รอด(ศาลปกครองชี้หน้า TRUE )(ผิดศีลธรรม ขัดกับต่อความสงบเรียบร้อย)ร้องค่าเชื่อมโครงข่ายสมัยโบราณ200บ.รวม9175ล.สู้ต่อ

TOT รอด(ศาลปกครองชี้หน้า TRUE )(ผิดศีลธรรม ขัดกับต่อความสงบเรียบร้อย)ร้องค่าเชื่อมโครงข่ายสมัยโบราณ200บ.รวม9175ล.สู้ต่อ
ประเด็นหลักวันนี้ ( 19 ก.ย.) ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ 1659/2555 และคดีหมายเลขแดงที่ 1660/2555 เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ในข้อพิพาทระหว่างบมจ.ทีโอที กับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น มีนายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล เป็นประธานคณะอนุญาโตตุลาการ ตามที่ บมจ.ทีโอที ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่ชี้ขาดให้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่ บมจ.ทีโอทีนำบริการพิเศษมาใช้ผ่านโครงข่ายของ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ตามสัญญาร่วมงานระหว่างบมจ.ทีโอที-บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

โดยให้ บมจ.ทีโอทีแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับจริงเฉพาะส่วนที่นำมาผ่านโครงข่าย ของ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่นในอัตราร้อยละ 50 ส่วนกรณีที่ไม่อาจคำนวณแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนได้ให้ถือว่า ส่วนแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนจากการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่มีจำนวน เป็นสัดส่วนของจำนวนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานของโครงข่ายบมจ.ทีโอที โครงข่ายบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และโครงข่ายบมจ.ทีทีแอนด์ที

ศาลปกครอง กลางได้มีคำสั่งในเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ได้ตัดสิ้นให้ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เป็นผู้ชำระค่าเสียหาย จากกรณีที่กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) เรียกร้องขอส่วนแบ่งรายได้ จากค่าเชื่อมโยงโครงข่ายจากทีโอที ที่ได้รับจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ในอัตรา 200 บาทต่อเดือนต่อเลขหมาย รวม 1 ล้านเลขหมาย โดยทรู ได้ชี้แจงว่าการเชื่อมโครงข่ายดังกล่าว มีการใช้โครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน จึงต้องการให้ทีโอทีชำระค่าเสียหายจำนวน 9,175 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5%


และ ให้ถือว่าส่วนแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนของบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น มีจำนวนเท่ากับผลลัพธ์ของจำนวนเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานที่มีผู้ใช้โครงข่าย บมจ.ทรูคอร์ ปอเรชั่นในปี 2540 คูณด้วยจำนวนผลประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดที่ บมจ.ทีโอทีได้รับจากการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่กับจำนวนหมายเลข โทรศัพท์พื้นฐานของโครงข่ายบมจ.ทีโอที โครงข่ายบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และโครงข่ายบมจ.ทีทีแอนด์ที แล้วหารด้วยจำนวนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานที่มีผู้ใช้ใน2540ของทั้ง3โครงข่าย ผลลัพธ์ที่เป็นส่วนแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนเฉพาะส่วนโครงข่ายของบมจ.ทรูคอร์ ปอเรชั่น ให้ บมจ.ทีโอทีนำมาคำนวณแบ่งให้ บมจ.ทรู คอร์ ปอเรชั่นในอัตราร้อยละ 50ของผลลัพธ์ดังกล่าว

ทั้งนี้ ศาลให้เหตุผลว่า คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าว เป็นคำชี้ขาดที่ไม่ชอบด้วยสัญญาร่วมงานระหว่างบมจ.ทีโอที กับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนด้าน นายมนต์ชัย หนูสง รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีโอที กล่าวว่า ถือเป็นเรื่องปกติที่ TRUE จะยื่นอุทธรณ์ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทีโอทีจะทำหลังจากนี่คือเตรียมแก้คำอุทธรณ์ ที่กลุ่ม TRUE จะต้องยื่นต่อศาลภายใน 30 วัน__________________________________________

ศาล ปค.ยกฟ้องคดี 'ทรู' เรียกเงินส่วนแบ่งรายได้ 9,175 ล.-ทรูเตรียมอุทธรณ์

วันนี้ (19 ก.ย.) ศาลปกครองกลางมีคำสั่งเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ได้ตัดสินให้ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เป็นผู้ชำระค่าเสียหาย จากกรณีที่กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) เรียกร้องขอส่วนแบ่งรายได้ จากค่าเชื่อมโยงโครงข่ายจากทีโอที ที่ได้รับจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ในอัตรา 200 บาทต่อเดือนต่อเลขหมาย รวม 1 ล้านเลขหมาย โดยทรู ได้ชี้แจงว่าการเชื่อมโครงข่ายดังกล่าว มีการใช้โครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน จึงต้องการให้ทีโอทีชำระค่าเสียหายจำนวน 9,175 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5%

ซึ่ง ในวันนี้ บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งให้เพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ กรณีข้อพิพาทกับบมจ.ทีโอที เกี่ยวกับค่าเชื่อมโยงโครงข่าย โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 21 ก.พ.49 บริษัทได้รายงานคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ มายังตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว และหลังจากที่ศาลปกครอง กลางมีคำสั่งในวันนี้ บริษัทก็จะพิจารณาดำเนินการ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทต่อไป

ต่อกรณีดังกล่าว นายอธึก อัศวานันท์รองประธานกรรมการและหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม TRUE หลังจากที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตที่ให้ บมจ. ทีโอที ต้องจ่ายส่วนแบ่งรายได้กรณีนำบริการมือถือผ่านโครงข่ายให้กับทรู 9,000 ล้านบาท

ด้านนายมนต์ชัย หนูสง รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีโอที กล่าวว่า ถือเป็นเรื่องปกติที่ TRUE จะยื่นอุทธรณ์ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทีโอทีจะทำหลังจากนี่คือเตรียมแก้คำอุทธรณ์ ที่กลุ่ม TRUE จะต้องยื่นต่อศาลภายใน 30 วัน

ขณะที่น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ผู้บริหารระดับสูงได้รายงานให้ตนทราบเกี่ยวกับข้อพิพาทและผลการตัดสินของศาล แล้ว ซึ่งตนได้กำชับต่อไปยังทีโอทีแล้ว ในการให้ฝ่ายกฎหมายรวบรวมคำสั่งศาล เพื่อมาชั้นในการเตรียมสำนวนต่อสู้ในชั้นศาลปกครองสูงสุดต่อไป นอกจากนี้ในช่วงที่ทีโอทียังไม่มีบอร์ด อยากร้องขอให้ผู้บริหารที่เกี่ยงข้อง ดำเนินการให้เต็มความสามารถและถูกต้อง เพื่อผลประโยชน์ขององค์การ ภายใต้กฎหมายและคำสั่งศาล

ฐานเศษรฐกิจ
http://www.thanonline.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=143317&catid=176&Itemid
=524_____________________________________


เพิกถอนคำชี้ขาดทีโอทีจ่ายเงินทรู

ศาลปกครองสั่งเพิกถอนคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการที่ให้ทีโอทีจ่ายตอบค่าตอบแทนโครงข่ายให้ทรู
วันนี้ ( 19 ก.ย.) ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ 1659/2555 และคดีหมายเลขแดงที่ 1660/2555 เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ในข้อพิพาทระหว่างบมจ.ทีโอที กับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น มีนายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล เป็นประธานคณะอนุญาโตตุลาการ ตามที่ บมจ.ทีโอที ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่ชี้ขาดให้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่ บมจ.ทีโอทีนำบริการพิเศษมาใช้ผ่านโครงข่ายของ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ตามสัญญาร่วมงานระหว่างบมจ.ทีโอที-บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

โดยให้ บมจ.ทีโอทีแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับจริงเฉพาะส่วนที่นำมาผ่านโครงข่าย ของ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่นในอัตราร้อยละ 50 ส่วนกรณีที่ไม่อาจคำนวณแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนได้ให้ถือว่า ส่วนแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนจากการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่มีจำนวน เป็นสัดส่วนของจำนวนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานของโครงข่ายบมจ.ทีโอที โครงข่ายบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และโครงข่ายบมจ.ทีทีแอนด์ที

และให้ถือ ว่าส่วนแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนของบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น มีจำนวนเท่ากับผลลัพธ์ของจำนวนเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานที่มีผู้ใช้โครงข่าย บมจ.ทรูคอร์ ปอเรชั่นในปี 2540 คูณด้วยจำนวนผลประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดที่ บมจ.ทีโอทีได้รับจากการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่กับจำนวนหมายเลข โทรศัพท์พื้นฐานของโครงข่ายบมจ.ทีโอที โครงข่ายบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และโครงข่ายบมจ.ทีทีแอนด์ที แล้วหารด้วยจำนวนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานที่มีผู้ใช้ใน2540ของทั้ง3โครงข่าย ผลลัพธ์ที่เป็นส่วนแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนเฉพาะส่วนโครงข่ายของบมจ.ทรูคอร์ ปอเรชั่น ให้ บมจ.ทีโอทีนำมาคำนวณแบ่งให้ บมจ.ทรู คอร์ ปอเรชั่นในอัตราร้อยละ 50ของผลลัพธ์ดังกล่าว

ทั้งนี้ ศาลให้เหตุผลว่า คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าว เป็นคำชี้ขาดที่ไม่ชอบด้วยสัญญาร่วมงานระหว่างบมจ.ทีโอที กับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

เดลินิวส์
http://www.dailynews.co.th/technology/156230

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.