Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

17 เมษยน 2556 อนุดิษฐ์ สั่ง TOT CAT เปลื่ยนวิธี เช่าเป็นลงทุนวงจรเชื่อมต่อต่างประเทศ ++ อ้างเพื่อเป็นหลักประกันความมั่งคงทางการสื่อสารของชาติ!!

ประเด็นหลัก


น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไปพิจารณาทบทวนการเช่าวงจรต่างประเทศ (เกตเวย์) ใหม่ โดยให้เปลี่ยนจากวิธีการเช่ามาเป็นการลงทุนแทน เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบมูลค่าการเช่า และการลงทุนแล้ว มีมูลค่าที่ใกล้เคียงกัน ฉะนั้นการลงทุนวงจรเชื่อมต่อต่างประเทศ แล้ว ทีโอ ที และ กสท มีทรัพยสินเพิ่มขึ้น จะเป็นผลดีต่อการนำทรัพย์สินนั้นมาสร้างรายได้นอกจากการจ่ายค่าเช่าเพียงอย่างเดียวทั้งนี้ให้เปลี่ยนจากวิธีการเช่าเป็นการลงทุนแทน เนื่องจากเปรียบเทียบมูลค่าการเช่าและการลงทุนแล้วใกล้เคียงกัน แต่การลงทุนวงจรเชื่อมต่อต่างประเทศ ทีโอที และกสท จะมีทรัพยสินเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อการนำทรัพย์สินนั้นมาสร้างรายได้นอกจากการจ่ายค่าเช่าเพียงอย่างเดียว

การลงทุนวงจรเชื่อมต่อต่างประเทศ นอกจากทีโอที และกสท จะได้ทรัพย์สินเป็นของตัวเองแล้ว ยังสร้างความมั่นคงให้ระบบการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศด้วย เพราะจะมีทางเลือกเชื่อมต่อวงจรต่างประเทศหลากหลายช่องทาง อีกทั้งยังขยายไปให้บริการประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วย โดย กสท และทีโอที ต้องเป็นคอนซอร์เตียมเข้าไปให้บริการในต่างประเทศ เพื่อมิให้แข่งขัน แย่งลูกค้ากันเอง ควรผนึกกำลังกันสร้างรายได้

น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า ปัจจุบันความต้องการใช้วงจรเชื่อมต่อต่างประเทศ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากต่อเนื่อง เป็นไปตามการใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ในอดีตการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยส่วนใหญ่เป็นเว็บไซต์ในประเทศ แต่ปัจจุบันใช้เว็บไซต์ต่างประเทศ จากเดิมมีสัดส่วนการใช้เว็บไซต์ในประเทศ 70% ต่างประเทศ 30% ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นเว็บไซต์ต่างประเทศ 80% และเว็บไซต์ในประเทศ 20%

ดังนั้นการขยายการลงทุนวงจรเชื่อมต่อต่างประเทศ จึงเป็นสิ่งจำเป็นต้องทำเพื่อรองรับความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น คาดว่ายอดผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใกล้ทะลุ 30 ล้านคน________________________________________
ไอซีทีจี้กสทลงทุนให้เช่าวงจร


น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไปพิจารณาทบทวนการเช่าวงจรต่างประเทศ (เกตเวย์) ใหม่ โดยให้เปลี่ยนจากวิธีการเช่ามาเป็นการลงทุนแทน เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบมูลค่าการเช่า และการลงทุนแล้ว มีมูลค่าที่ใกล้เคียงกัน ฉะนั้นการลงทุนวงจรเชื่อมต่อต่างประเทศ แล้ว ทีโอ ที และ กสท มีทรัพยสินเพิ่มขึ้น จะเป็นผลดีต่อการนำทรัพย์สินนั้นมาสร้างรายได้? นอกจากการจ่ายค่าเช่าเพียงอย่างเดียวการลงทุนวงจรเชื่อมต่อต่างประเทศ นอกจากทีโอทีและกสท จะได้ทรัพย์สินเป็นของตัวเองแล้ว ยังเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับระบบการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศด้วย เพราะจะมีทางเลือกในการเชื่อมต่อวงจรต่างประเทศที่หลากหลายช่องทาง อีกทั้งยังสามารถขยายไปให้บริการประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วยนายอนุดิษฐ์ กล่าว

โดยปัจจุบันความต้องการใช้วงจรเชื่อมต่อต่างประเทศ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากต่อเนื่อง เป็นไปตามการใช้บริการอินเตอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยในอดีตการใช้อินเตอร์เน็ตของคนไทยส่วนใหญ่เป็นเว็บไซต์ในประเทศ แต่ปัจจุบันส่วนใหญ่มีการใช้เว็บไซต์จากต่างประเทศ
____________________________________

ไอซีทีสั่งทีโอที-กสทเปลี่ยนวิธี มุ่งลงทุนเกตเวย์แทนการเช่า

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์


"อนุดิษฐ์"แบ่งเค้กวงจรเชื่อมต่อต่างประเทศ ทีโอที-กสทเลิกเช่า เน้นลงทุนสร้างมูลค่าเพิ่ม รับปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตทะลุ 60 ล้านบาท


น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า ได้มอบนโยบายให้ บมจ.ทีโอที และบมจ. กสท โทรคมนาคม ไปพิจารณาทบทวนการเช่าวงจรต่างประเทศ (เกตเวย์) ใหม่

ทั้งนี้ให้เปลี่ยนจากวิธีการเช่าเป็นการลงทุนแทน เนื่องจากเปรียบเทียบมูลค่าการเช่าและการลงทุนแล้วใกล้เคียงกัน แต่การลงทุนวงจรเชื่อมต่อต่างประเทศ ทีโอที และกสท จะมีทรัพยสินเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อการนำทรัพย์สินนั้นมาสร้างรายได้นอกจากการจ่ายค่าเช่าเพียงอย่างเดียว

การลงทุนวงจรเชื่อมต่อต่างประเทศ นอกจากทีโอที และกสท จะได้ทรัพย์สินเป็นของตัวเองแล้ว ยังสร้างความมั่นคงให้ระบบการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศด้วย เพราะจะมีทางเลือกเชื่อมต่อวงจรต่างประเทศหลากหลายช่องทาง อีกทั้งยังขยายไปให้บริการประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วย โดย กสท และทีโอที ต้องเป็นคอนซอร์เตียมเข้าไปให้บริการในต่างประเทศ เพื่อมิให้แข่งขัน แย่งลูกค้ากันเอง ควรผนึกกำลังกันสร้างรายได้

น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า ปัจจุบันความต้องการใช้วงจรเชื่อมต่อต่างประเทศ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากต่อเนื่อง เป็นไปตามการใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ในอดีตการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยส่วนใหญ่เป็นเว็บไซต์ในประเทศ แต่ปัจจุบันใช้เว็บไซต์ต่างประเทศ จากเดิมมีสัดส่วนการใช้เว็บไซต์ในประเทศ 70% ต่างประเทศ 30% ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นเว็บไซต์ต่างประเทศ 80% และเว็บไซต์ในประเทศ 20%

ดังนั้นการขยายการลงทุนวงจรเชื่อมต่อต่างประเทศ จึงเป็นสิ่งจำเป็นต้องทำเพื่อรองรับความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น คาดว่ายอดผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใกล้ทะลุ 30 ล้านคน

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า วันที่ 12 เม.ย. กสท ทำหนังสือถึงคณะกรรมการกฤษฏีกา ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการให้บริการโทรศัพท์มือถือรูปแบบใหมเพื่อให้บริการ 3จี บนคลื่นความถี่ 850 เมกะเฮิตรซ์ ด้วยเทคโนโลยีเอชเอสพีเอ ระหว่าง กสท กับกลุ่มทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า การทำสัญญาดังกล่าวเข้าข่ายพ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมการงาน หรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.ร่วมทุน) หรือไม่

การหารือดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจน ก่อนนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติโครงการให้บริการโทรศัพท์มือถือรูปแบบใหม่ของ กสท มูลค่า 29,000 ล้านบาท

การทำหนังสือขึ้นนี้ เกิดจากที่ได้หารือไปยังกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้น กสท 100% แล้วแต่กระทรวงการคลังพิจารณาตอบข้อหารือไม่ได้ โดยเฉพาะประเด็นกฎหมายที่ยังเห็นแตกต่างกันว่า การใช้คลื่นความถี่ ถือเป็นการใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือไม่ บางหน่วยงานแจ้งว่าเป็น แต่บางหน่วยงานแจ้งว่าไม่ได้เป็น ฉะนั้นจึงต้องส่งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการกฤษฏีการพิจารณาให้ความเห็น เพื่อเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน

นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท ระบุว่า ต้องสร้างความชัดเจนให้เกิดขึ้นสำหรับสัญญา 3 จี ดังกล่าว เพื่อ กสท จะได้เดินหน้าการทำธุรกิจ เนื่องจากเวลาผ่านไปกว่า 2 ปี กสท ก็ยังรับรู้รายได้จากการประกอบกิจการไม่ได้ หากปล่อยเวลาให้ผ่านไปจะสูญเสียรายได้ปีละ 20,000 -25,000 ล้านบาท และอาจมีผลต่อฐานะการเงินของ กสท ด้วย


http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20130417/500147/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8
%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0
%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5-
%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B
8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5-
%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8
%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E
0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%
B2.html

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.