Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

24 เมษายน 2556 (เกาะติดประมูลDigital TV)รศ.ดร.นวลน้อย ชี้ จุดอ่อนใหญ่คือ!! ทีวีสาธารณะสามารถโฆษณาได้พอเพียงไม่แสวงหากำไร กสท.ยิ่งต้องเสนอแผนหลักเกณฑ์เพื่อป้องกันจุดอ่อน!!!


ประเด็นหลัก

รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์  อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า  กสท.ควรมีเกณฑ์คัดเลือกผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตทีวีดิจิทัลสาธารณะ โดยเฉพาะรายงานการเงินของผู้ที่รับใบอนุญาต ต้องได้รับการถูกตรวจสอบและประเมินผลจากกสท. ในขณะที่กฎหมายระบุให้ทีวีสาธารณะสามารถโฆษณาได้พอเพียงไม่แสวงหากำไร กสท.ยิ่งต้องเสนอแผนหลักเกณฑ์เพื่อป้องกันจุดอ่อนตามหลักเศรษฐศาสตร์ที่เงินจะไหลไปอยู่ที่อื่น เนื่องจากกสท. ได้กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตแบ่งช่วงเวลาให้ผู้อื่นเช่าใช้ออกอากาศอีกด้วย


____________________________
จัดเสวนาระดมความเห็นนักวิชาการ ทีวีดิจิทัลสาธารณะ ชงเข้าบอร์ดกสท.พิจารณาจันทร์หน้า ด้านอาจารย์นิเทศศาสตร์หอการค้าไทย หวั่นรัฐ หาผลประโยชน์งบประชาสัมพันธ์องค์กร
วันนี้(24 เม.ย.) ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบัน 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง  ทีวีดิจิทัล จุดเปลี่ยนประเทศไทยตอน ทีวีดิจิทัลสาธารณะ

น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กสทช.และคณะกรรมการกิจการกระจายสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) เปิดเผยถึงการจัดสัมมนาว่า จะรวบรวมความคิดเห็นของนักวิชาการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตทีวีดิจิทัลบริการสาธารณะ ในมุมมองด้านสื่อและกฎหมาย และด้านเศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่กำลังเป็นข้อถกเถียงในขณะนี้ เข้าที่ประชุมกสท.ในวันจันทร์ที่ 29 เม.ย.56  เพื่อให้มีการพิจารณาออกหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้ที่มาขอยื่นใบอนุญาตทีวีดิจิทัลสาธารณะ

ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์  อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า สำหรับการพิจารณาการจัดสรรใบอนุญาตทีวีดิจิทัลบริการสาธารณะ เป็นการเปิดช่องทางให้รัฐเข้ามาบริการเป็นส่วนใหญ่  และหากหน่วยงานรัฐเข้ามาบริหารทีวีดิจิทัลสาธาณะ อาจส่งผลให้หาประโยชน์จากงบประชาสัมพันธ์ในองค์กรและเกิดรูปแบบธุรกิจให้กลุ่มทุนธุรกิจเข้ามาเช่าช่องรายการได้  นอกจากนี้ กสท. ไม่มีการระบุเกณฑ์การพิจารณาภายในเพื่อคัดเลือกผู้ที่ยื่นขอใบอนุญาตช่องสาธารณะ  ซึ่งทำให้เกิดความคลุมเครือในการใช้ดุลพินิจของกรรมการได้

รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์  อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า  กสท.ควรมีเกณฑ์คัดเลือกผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตทีวีดิจิทัลสาธารณะ โดยเฉพาะรายงานการเงินของผู้ที่รับใบอนุญาต ต้องได้รับการถูกตรวจสอบและประเมินผลจากกสท. ในขณะที่กฎหมายระบุให้ทีวีสาธารณะสามารถโฆษณาได้พอเพียงไม่แสวงหากำไร กสท.ยิ่งต้องเสนอแผนหลักเกณฑ์เพื่อป้องกันจุดอ่อนตามหลักเศรษฐศาสตร์ที่เงินจะไหลไปอยู่ที่อื่น เนื่องจากกสท. ได้กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตแบ่งช่วงเวลาให้ผู้อื่นเช่าใช้ออกอากาศอีกด้วย

http://www.dailynews.co.th/technology/199682

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.