Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

18 กรกฎาคม 2556 (สิ่งที่ แก้ไขในร่าง พ.ร.บ.คอมฯใหม่เข้าครม.ในอีก2เดือน) ที่น่าสนใจคือ ผู้ให้บริการเช่าใช้เซิร์ฟเวอร์จะมีสิทธิสั่งปิดผู้เช่าใช้ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมไม่สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ในภายหลัง.


ประเด็นหลักสำหรับ เนื้อหาในร่าง พ.ร.บ.คอมพิว เตอร์ฉบับใหม่นั้น จะเน้นใน 2 ข้อหลักคือ 1. การปรับปรุงให้เข้ากับเทคโนโลยีปัจจุบันเนื่องจากกฎหมายที่ประกาศใช้ในปี 2550 เป็นการเข้ามาของเทคโนโลยีในช่วงปีนั้น ดังนั้น กฎหมายฉบับใหม่จะต้องคำนึงถึงเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ากว่า พ.ร.บ.ฉบับเก่า 2.การให้สิทธิการควบคุมกันเอง โดยเฉพาะผู้ให้บริการเช่าใช้เซิร์ฟเวอร์จะมีสิทธิสั่งปิดหรือระงับการให้บริการของผู้เช่าใช้ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมได้โดยไม่ต้องรอถึงกระบวนการทางกฎหมายโดยผู้เช่าใช้ไม่สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ในภายหลัง.

______________________________________

‘อนุดิษฐ์’ เตรียมดันพ.ร.บ.คอมฯใหม่เข้าครม.


“อนุดิษฐ์” ระบุ พ.ร.บ.คอมฯ ฉบับใหม่ต้องก้าวทันเทคโนโลยี อีกทั้งผู้ให้เช่าใช้บริการสามารถปิดบริการได้ทันทีหากพบผู้เช่ามีพฤติกรรมส่อผิด พ.ร.บ.คอมฯ คาดดันเข้า ครม.ภายใน 2 เดือนนี้

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าและทันสมัยมากขึ้น การเข้ามาของผู้ไม่หวังดีผ่านโซเชียลมีเดียก็เพิ่มมากขึ้นด้วย กระทรวงไอซีทีถือเป็นหน่วยงานที่ต้องสอดส่องและให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่บังคับใช้ในปัจจุบันจะต้องมีการปรับปรุงให้เข้ากับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นด้วย

สำหรับความคืบหน้า (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิว เตอร์ พ.ศ. 2556 ฉบับปรับปรุงนั้น ขณะนี้ ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็น (ประชาพิจารณ์) ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคกฎหมาย ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการลงทุน และภาคประชาชน เป็นต้น ซึ่งถือว่าครบทุกภาคส่วนแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างประมวลความคิดเห็นและเทียบกับข้อมูลเดิมเพื่อให้ครบถ้วนทุกความคิดเห็นและทุกภาคส่วน

“คาดว่าจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ภายใน 2 เดือนต่อจากนี้ หลังจากนั้นต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร และที่ประชุมวุฒิสภา คาดว่าใช้ระยะเวลาอย่างเร็วประมาณ 6 เดือนถึง
2 ปี ก่อนประกาศลงราชกิจจานุเบกษา” น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าว

สำหรับ เนื้อหาในร่าง พ.ร.บ.คอมพิว เตอร์ฉบับใหม่นั้น จะเน้นใน 2 ข้อหลักคือ 1. การปรับปรุงให้เข้ากับเทคโนโลยีปัจจุบันเนื่องจากกฎหมายที่ประกาศใช้ในปี 2550 เป็นการเข้ามาของเทคโนโลยีในช่วงปีนั้น ดังนั้น กฎหมายฉบับใหม่จะต้องคำนึงถึงเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ากว่า พ.ร.บ.ฉบับเก่า 2.การให้สิทธิการควบคุมกันเอง โดยเฉพาะผู้ให้บริการเช่าใช้เซิร์ฟเวอร์จะมีสิทธิสั่งปิดหรือระงับการให้บริการของผู้เช่าใช้ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมได้โดยไม่ต้องรอถึงกระบวนการทางกฎหมายโดยผู้เช่าใช้ไม่สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ในภายหลัง.


http://www.dailynews.co.th/technology/219645

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.