Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

06 สิงหาคม 2556 กสทช.เปิดผลการตรวจสอบค่าบริการ 3G 2100 (เฉพาะผู้ที่ได้รับใบอนุญาติตอนประมูลคลื่น) ในเดือนกรกฎาคม ( ถือว่าว่าทุกเจ้าลดราคาต่ำกว่า 15 % แล้ว)


ประเด็นหลัก


ผลการตรวจสอบรายการส่งเสริมการขายเดิม พบว่า บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) มีการนำเสนอรายการส่งเสริมการขาย 2G เดิม ที่นำไปใช้ให้บริการ 3G ย่านความถี่ 2.1 GHz จำนวน 6 รายการ ได้แก่ คุยสะใจ โทรสะใจ Smart Phone package 339 Smart Phone package 509 Smart Phone package 679 และ Smart Phone package 849 ทั้ง 6 รายการ ได้ปรับลดค่าบริการลงมากกว่าร้อยละ 15 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาต ส่วนบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด (RF) นำเสนอรายการส่งเสริมการขาย 2G ที่ไปใช้ให้บริการ 3G บนโครงข่าย 2.1 GHz จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ค่าบริการรายเดือน (2G) 399 บาท, (2G) 599บาท, และ (2G) 899 บาท ได้ปรับลดอัตราค่าบริการลงแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาต สำหรับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN) ที่เพิ่งให้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา มีการนำรายการส่งเสริมการขาย 2G เดิมมาให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz จำนวน 3 รายการ ได้แก่ dtacSaveSave, Airtab 299 และ SMP 399 ซึ่งทั้ง 3 รายการก็ได้ปรับลดอัตราค่าบริการลงแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตเช่นกัน

ในส่วนของรายการส่งเสริมการขายใหม่ สำนักงาน กสทช. ดำเนินการตรวจสอบอัตราค่าบริการเฉลี่ยจากรายงานการนำส่งโครงสร้างและอัตราค่าบริการโทรคมนาคมจากผู้รับใบอนุญาตที่นำส่งมาให้เป็นประจำทุกสิ้นเดือนกับข้อมูลที่ผู้ประกอบการเผยแพร่ในเว็บไซต์และสื่อต่างๆในการคำนวณอัตราค่าบริการเฉลี่ยดังกล่าว แล้วนำมาเทียบกับอัตราค่าบริการเฉลี่ย ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2555 ว่าลดลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ตามเงื่อนไขใบอนุญาตหรือไม่ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ได้รายงานโครงสร้างและอัตราค่าบริการโทรคมนาคมประจำเดือนกรกฎาคม 2556 มีรายการส่งเสริมการขายทั้งหมด 316 รายการ แบ่งเป็นรายการส่งเสริมการขายในระบบ Postpaid 131 รายการ Prepaid 91 รายการ และ Ontop 88 รายการ พบว่าค่าบริการได้ลดลงมากกว่าร้อยละ 15 เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตแล้ว ส่วนบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด (RF) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ได้รายงานโครงสร้างและอัตราค่าบริการโทรคมนาคมประจำเดือนกรกฎาคม 2556 มีรายการส่งเสริมการขายทั้งหมด 4 รายการ โดยเป็นรายการส่งเสริมการขายในระบบ Postpaid ทั้ง 4 รายการ พบว่าผลการตรวจสอบยังไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาต และได้ขอให้ RF ปรับลดอัตราค่าบริการลง เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตและมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 10/2556

สำหรับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN) มีการรายงานโครงสร้างและอัตราค่าบริการโทรคมนาคมประจำเดือนกรกฎาคม 2556 มายังสำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ว่าบริษัทมีรายการส่งเสริมการขายทั้งหมด 36 รายการ แบ่งเป็นรายการส่งเสริมการขายในระบบ Postpaid 20 รายการ และPrepaid 16 รายการ ค่าบริการได้ลดลงมากกว่าร้อยละ 15 เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตแล้ว


______________________________________
ผลตรวจสอบอัตราค่าบริการ 3G บนคลื่น 2.1 GHz เดือนกรกฎา

เลขาธิการ กสทช. เผยผลการตรวจสอบอัตราค่าบริการโทรศัพท์มือถือ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz เดือนกรกฎา พร้อมจี้ผู้ประกอบการต้องปรับลดอัตราค่าบริการลง 15 %

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้ทำการติดตามตรวจสอบและกำกับค่าบริการสำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย่านความถี่ 2.1 GHz หรือ 3G บนคลื่น 2.1 GHz ตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม หมวด 3 เงื่อนไขเฉพาะสำหรับผู้รับใบอนุญาต ภาคผนวก ก ข้อ 7.5 ที่กำหนดให้ “ผู้รับใบอนุญาตจะต้องกำหนดอัตราค่าบริการให้เป็นธรรม สมเหตุสมผลและไม่เอาเปรียบผู้บริโภค โดยในการเปิดให้บริการผู้รับใบอนุญาตจะต้องกำหนดอัตราค่าบริการที่ลดลงโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการประเภทเสียง (voice) และบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง (non-voice) ที่มีการให้บริการอยู่ในตลาด ณ วันที่ได้รับใบอนุญาต(วันที่ 7 ธันวาคม 2555)

โดยดำเนินการตรวจสอบเป็น 2 กรณี คือ รายการส่งเสริมการขายเดิมที่นำไปใช้ให้บริการบนโครงข่ายย่าน 2.1 GHz ที่ผู้ให้บริการจะต้องปรับลดอัตราค่าบริการลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 และรายการส่งเสริมการขายใหม่จะต้องกำหนดอัตราค่าบริการที่ลดลงโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการประเภทเสียง (voice) และบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง (non-voice) ที่มีการให้บริการอยู่ในตลาด ณ วันที่ได้รับใบอนุญาต จะต้องปรับลดอัตราค่าบริการลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 เช่นกัน

ผลการตรวจสอบรายการส่งเสริมการขายเดิม พบว่า บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) มีการนำเสนอรายการส่งเสริมการขาย 2G เดิม ที่นำไปใช้ให้บริการ 3G ย่านความถี่ 2.1 GHz จำนวน 6 รายการ ได้แก่ คุยสะใจ โทรสะใจ Smart Phone package 339 Smart Phone package 509 Smart Phone package 679 และ Smart Phone package 849 ทั้ง 6 รายการ ได้ปรับลดค่าบริการลงมากกว่าร้อยละ 15 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาต ส่วนบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด (RF) นำเสนอรายการส่งเสริมการขาย 2G ที่ไปใช้ให้บริการ 3G บนโครงข่าย 2.1 GHz จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ค่าบริการรายเดือน (2G) 399 บาท, (2G) 599บาท, และ (2G) 899 บาท ได้ปรับลดอัตราค่าบริการลงแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาต สำหรับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN) ที่เพิ่งให้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา มีการนำรายการส่งเสริมการขาย 2G เดิมมาให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz จำนวน 3 รายการ ได้แก่ dtacSaveSave, Airtab 299 และ SMP 399 ซึ่งทั้ง 3 รายการก็ได้ปรับลดอัตราค่าบริการลงแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตเช่นกัน

ในส่วนของรายการส่งเสริมการขายใหม่ สำนักงาน กสทช. ดำเนินการตรวจสอบอัตราค่าบริการเฉลี่ยจากรายงานการนำส่งโครงสร้างและอัตราค่าบริการโทรคมนาคมจากผู้รับใบอนุญาตที่นำส่งมาให้เป็นประจำทุกสิ้นเดือนกับข้อมูลที่ผู้ประกอบการเผยแพร่ในเว็บไซต์และสื่อต่างๆในการคำนวณอัตราค่าบริการเฉลี่ยดังกล่าว แล้วนำมาเทียบกับอัตราค่าบริการเฉลี่ย ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2555 ว่าลดลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ตามเงื่อนไขใบอนุญาตหรือไม่ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ได้รายงานโครงสร้างและอัตราค่าบริการโทรคมนาคมประจำเดือนกรกฎาคม 2556 มีรายการส่งเสริมการขายทั้งหมด 316 รายการ แบ่งเป็นรายการส่งเสริมการขายในระบบ Postpaid 131 รายการ Prepaid 91 รายการ และ Ontop 88 รายการ พบว่าค่าบริการได้ลดลงมากกว่าร้อยละ 15 เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตแล้ว ส่วนบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด (RF) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ได้รายงานโครงสร้างและอัตราค่าบริการโทรคมนาคมประจำเดือนกรกฎาคม 2556 มีรายการส่งเสริมการขายทั้งหมด 4 รายการ โดยเป็นรายการส่งเสริมการขายในระบบ Postpaid ทั้ง 4 รายการ พบว่าผลการตรวจสอบยังไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาต และได้ขอให้ RF ปรับลดอัตราค่าบริการลง เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตและมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 10/2556

สำหรับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN) มีการรายงานโครงสร้างและอัตราค่าบริการโทรคมนาคมประจำเดือนกรกฎาคม 2556 มายังสำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ว่าบริษัทมีรายการส่งเสริมการขายทั้งหมด 36 รายการ แบ่งเป็นรายการส่งเสริมการขายในระบบ Postpaid 20 รายการ และPrepaid 16 รายการ ค่าบริการได้ลดลงมากกว่าร้อยละ 15 เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตแล้ว

image

อัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลดลง 15 % นี้เฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ใหม่บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้บริการอยู่เพียงล้านกว่าเลขหมายเท่านั้น ในขณะที่ยอดผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยมีจำนวนสูงถึง 60 ล้านเลขหมาย โดยส่วนใหญ่ยังคงใช้บริการในระบบ 2 G และ 3 G เดิมก็จะไม่ได้รับส่วนลดในครั้งนี้

กสทช.คาดในอนาคตถ้าโครงข่าย 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ครอบคลุมทั่วประเทศ เชื่อว่าจำนวนผู้ใช้บริการในระบบ 3G คลื่นความถี่ 2.1 GHz น่าจะเพิ่มขึ้น และประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์จาการปรับลดอัตราค่าบริการลง 15% ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย สำนักงาน กสทช. อยากให้ประชาชนผู้ใช้บริการร่วมตรวจสอบคุณภาพสัญญาณและอัตราค่าบริการ 3G คลื่นความถี่ 2.1 GHz หากพบปัญหาในการใช้งาน หรืออัตราค่าบริการไม่เป็นธรรมในใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถร้องเรียนมาได้ที่ Call Center สำนักงาน กสทช. 1200 หรือ SMS 1200 หรือ เว็บไซต์สำนักงาน กสทช.

http://newsite.adslthailand.com/news/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%
E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8
4%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2/#.UgDJndaROvo.twitter

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.