Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

06 สิงหาคม 2556 กระทรวงการคลัง ไม่เห็นชอบ ICT กรณีคลื่น 1800 ให้ CAT ทำต่อถึงปี 2568 ( การให้ครม.ออกมติใด ต้องไม่ขัดแข้งกับรัฐธรรมนูญ )


ประเด็นหลัก     พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการโทรคมนาคม (กทค.) และประธานคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมรองรับสัญญาสัมปทานย่านความถี่ 1800 MHz สิ้นสุดลง กล่าวว่า ได้รับทราบถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองชุดที่นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน ที่พิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการของความถี่1800 MHz โดยได้ข้อสรุปว่าไม่เห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เสนอขอใช้ความถี่ 1800 MHz ถึงปี 2568 เพราะตามหลักมติคณะรัฐมนตรีต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ดังนั้น กสทช.ก็จะได้สิทธินำความถี่ 1800 MHz มาเปิดประมูล 4G ในเดือน ก.ย. 2557 ต่อไป
   
       ทั้งนี้ กสทช.ได้ชี้แจง และได้ข้อยุติความเห็นจาก 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานอัยการสูงสุด, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) และ กสทช. ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าไม่สามารถขยายระยะเวลาสัมปทานได้ โดยคณะกรรมการกลั่นกรองได้พิจารณาเป็นแค่เรื่องรับทราบ และนำเข้า ครม.เพื่อรับทราบต่อไปเท่านั้น
   
       ขณะเดียวกัน กรณีที่ไอซีทีจะเสนอต่อรัฐสภาเพื่อให้พิจารณาแก้กฎหมายอย่างน้อย 3 มาตราใน พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (พ.ร.บ.กสทช.) ซึ่งในส่วนตัวเห็นว่าการร่างกฎหมายเป็นหน้าที่ของนิติบัญญัติ กสทช.ทำตามที่ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งสร้าง พ.ร.บ.มาให้ปฎิบัติ และ กสทช.ก็มีสิทธิอำนาจเต็มที่ตามกฎหมายที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้
   
       อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา กสทช.ได้มีการเจรจากับไอซีทีมาตลอด และมีความเห็นร่วมกันในหลายเรื่อง แต่ก็ยอมรับว่ายังมีบางมาตราในกฎหมายที่ต้องแก้ไขเพราะยังคลุมเครือ แต่ในเรื่องการคืนความถี่มาจัดสรรใหม่ในย่าน 1800 MHz นั้นมีความชัดเจนมากในอำนาจ และสิทธิที่ กสทช.ได้รับ ที่สำคัญตอนที่เจรจากันก็ไม่เห็นว่าไอซีทีจะโต้แย้งอะไร
   
     


______________________________________
กทค.ตีปีก ครม.เมินไอซีทีขอใช้ความถี่ 1800 MHz ถึงปี 2568


       กทค.เผยคณะกรรมการกลั่นกรองคณะรัฐมนตรีไม่เห็นชอบตามที่ไอซีทียื่นขอใช้ความถี่ 1800 MHz จนถึงปี 2568 ลั่นเดินหน้าเปิดประมูล 1800 MHz ก.ย. 2557
     
       พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการโทรคมนาคม (กทค.) และประธานคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมรองรับสัญญาสัมปทานย่านความถี่ 1800 MHz สิ้นสุดลง กล่าวว่า ได้รับทราบถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองชุดที่นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน ที่พิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการของความถี่1800 MHz โดยได้ข้อสรุปว่าไม่เห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เสนอขอใช้ความถี่ 1800 MHz ถึงปี 2568 เพราะตามหลักมติคณะรัฐมนตรีต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ดังนั้น กสทช.ก็จะได้สิทธินำความถี่ 1800 MHz มาเปิดประมูล 4G ในเดือน ก.ย. 2557 ต่อไป
     
       ทั้งนี้ กสทช.ได้ชี้แจง และได้ข้อยุติความเห็นจาก 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานอัยการสูงสุด, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) และ กสทช. ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าไม่สามารถขยายระยะเวลาสัมปทานได้ โดยคณะกรรมการกลั่นกรองได้พิจารณาเป็นแค่เรื่องรับทราบ และนำเข้า ครม.เพื่อรับทราบต่อไปเท่านั้น
     
       ขณะเดียวกัน กรณีที่ไอซีทีจะเสนอต่อรัฐสภาเพื่อให้พิจารณาแก้กฎหมายอย่างน้อย 3 มาตราใน พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (พ.ร.บ.กสทช.) ซึ่งในส่วนตัวเห็นว่าการร่างกฎหมายเป็นหน้าที่ของนิติบัญญัติ กสทช.ทำตามที่ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งสร้าง พ.ร.บ.มาให้ปฎิบัติ และ กสทช.ก็มีสิทธิอำนาจเต็มที่ตามกฎหมายที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้
     
       อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา กสทช.ได้มีการเจรจากับไอซีทีมาตลอด และมีความเห็นร่วมกันในหลายเรื่อง แต่ก็ยอมรับว่ายังมีบางมาตราในกฎหมายที่ต้องแก้ไขเพราะยังคลุมเครือ แต่ในเรื่องการคืนความถี่มาจัดสรรใหม่ในย่าน 1800 MHz นั้นมีความชัดเจนมากในอำนาจ และสิทธิที่ กสทช.ได้รับ ที่สำคัญตอนที่เจรจากันก็ไม่เห็นว่าไอซีทีจะโต้แย้งอะไร
     
       พ.อ.เศรษฐพงค์กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนการจัดประมูลความถี่ 1800 MHz นั้น กสทช.จะเริ่มดำเนินการตามลำดับ ได้แก่ ขั้นที่ 1 จัดทำแผนแม่บท ขั้นที่ 2 ปรับปรุงกฎกติกาที่เป็นอุปสรรคต่อการประมูล รวมทั้งสร้างความชัดเจนในประเด็นข้อกฎหมาย เรื่องผลของการสิ้นสุดสัมปทานกรณีความถี่ 1800 MHz ที่บริษัท กสท โทรคมนาคม ให้สัมปทานแก่เอกชนอยู่ ขั้นที่ 3 เตรียมจัดสรรโดยใช้ความถี่ 3G ซึ่งเป็นฐานไปสู่บริการ 4G อันเป็นการเตรียมรากฐานการประมูลความถี่ 1800 MHz
     
       ขั้นที่ 4 ประมูลความถี่ในกรอบเวลาที่กำหนด คือในเดือน ก.ย. 2557 ขั้นที่ 5 ประเมินผลการประมูลเพื่อนำไปปรับปรุงการประมูล ขั้นที่ 6 เร่งให้มีการสร้างเครือข่าย การติดตั้งโครงข่ายและทำให้บริการเกิดประโยชน์สูงสุด มีความเสถียรเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนความถี่และทำให้รากฐานการจัดสรรความถี่ 1800 MHz เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และขั้นที่ 7 เตรียมมาตรการเยียวยาเพื่อรองรับผู้ที่จะได้รับผลกระทบซึ่งจำเป็นต้องเตรียมให้เรียบร้อยก่อนประมูล
     

http://www.manager.co.th/CBiZReview/ViewNews.aspx?NewsID=9560000096903

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.