Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

08 สิงหาคม 2556 กสทช. แจ้งตัวเลขประมูล4Gช้าเสียหาย1.6 แสนล้านบาทของTDRI !! ( อย่าเอาตัวเลขอ้างอิงสมมติฐานตอนทำ3G 2100มาเทียบ4G 1800 ไม่ได้)


ประเด็นหลัก


นายก่อกิจ กล่าวว่า ยืนยันเป็นตัวเลขดังกล่าวอ้างอิงสมมติฐาน ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบการคำนวณค่าเสียหายจากความล่าช้ากรณี 3 จีมาเทียบกับเรื่องคลื่น 1800 เมกะเฮิร์ตซะ  เนื่องจากลักษณะของคลื่นความถี่ มีความแตกต่างกันและสถานการณ์การใช้งานคลื่นความถี่ก็แตกต่างกัน เพราะคลื่น 1800 เมกะเฮิร์ตซ ยังมีการใช้งานอยู่ และกสทช. มุ่งคุ้มครองผลประโยชน์ประชาชนมากกว่า  โดยเห็นว่า หากเร่งรัดการประมูล ละเลยปัจจัยแวดล้อม จะทำให้ประเทศชาติเสียหาย เนื่องจากประชาชนผู้ใช้บริการในระบบกว่า 17-18 ล้านเลขหมาย ไม่สามารถใช้บริการโทรศัพท์ได้ต่อเนื่อง อาจส่งผลเสียมากกว่าผลดี______________________________________
กสทช.โต้ทีดีอาร์ไอถ้าไม่ประมูลคลื่น1800 จะเสียหายมหาศาล


กสทช.โต้ ทีดีอาร์ไอ แย้งตัวเลขเสียหาย 1.6 แสนล้านบาท หากไม่เปิดประมูล 1800 เมกะเฮิร์ตซในปี 56 ชี้คำนึงถึงผู้ที่ใช้งานในระบบกว่า 17-18 ล้านเลขหมาย

วันนี้(8ส.ค.)นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ด้านภารกิจโทรคมนาคม เปิดเผยว่า จากกรณีนางเดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)   ให้ข้อมูลว่า กสทช. ขยายเวลาให้เอกชนมีสิทธิ์ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิร์ตซ ออกไประยะเวลา  1 ปี เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการให้มีเวลาเพียงพอในการตัดสินใจย้ายผู้ให้บริการตามความต้องการ  สร้างความเสียหายให้กับประเทศและประชาชนเบื้องต้นเป็นมูลค่า 1.6 แสนล้านบาท หากไม่สามารถเปิดประมูลคลื่น 1800 เมกะเฮิร์ตซได้ในปี2556


สำหรับตัวเลขดังกล่าวเป็นไปตามผลการวิจัยของสถาบันอนาคตประเทศไทยที่เคยประเมินความเสียหายจากความล่าช้าในการประมูลใบอนุญาตให้บริการ 3 จี 2.1 กิกะเฮิร์ตซ รวมถึงตัวอย่างผลการศึกษาของประเทศอังกฤษที่ประมูลคลื่น 3 จี ล่าช้าเช่นเดียวกัน และทำให้ประเทศต้องเสียโอกาสทางธุรกิจประมาณ 1.4 แสนล้านบาท

นายก่อกิจ กล่าวว่า ยืนยันเป็นตัวเลขดังกล่าวอ้างอิงสมมติฐาน ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบการคำนวณค่าเสียหายจากความล่าช้ากรณี 3 จีมาเทียบกับเรื่องคลื่น 1800 เมกะเฮิร์ตซะ  เนื่องจากลักษณะของคลื่นความถี่ มีความแตกต่างกันและสถานการณ์การใช้งานคลื่นความถี่ก็แตกต่างกัน เพราะคลื่น 1800 เมกะเฮิร์ตซ ยังมีการใช้งานอยู่ และกสทช. มุ่งคุ้มครองผลประโยชน์ประชาชนมากกว่า  โดยเห็นว่า หากเร่งรัดการประมูล ละเลยปัจจัยแวดล้อม จะทำให้ประเทศชาติเสียหาย เนื่องจากประชาชนผู้ใช้บริการในระบบกว่า 17-18 ล้านเลขหมาย ไม่สามารถใช้บริการโทรศัพท์ได้ต่อเนื่อง อาจส่งผลเสียมากกว่าผลดี

http://www.dailynews.co.th/technology/224822

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.