Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

07 มีนาคม 2557 กสทช.สุภิญญา ระบุ การสร้างความร่วมมือสร้างเครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์” หรือ เพชรบุรีโมเดล ที่กำลังจะเกิดขึ้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างมีกลไกการทำงานของผู้บริโภคระดับจังหวัด


ประเด็นหลัก


สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 10 มี.ค. 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 9/57 มีการพิจารณาวาระการคุ้มครองผู้บริโภคโดยใช้กลไกเครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ หรือ “เพชรบุรีโมเดล” ตามที่สำนักงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ รส. ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคสื่อ เมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา ใน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานจังหวัด หน่วยงานวิชาการ ภาคประชาสังคม และวิชาชีพสื่อใน จ.เพชรบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวังการโฆษณาในวิทยุและโทรทัศน์ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค จึงได้เกิดข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และสำนักงาน กสทช. ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยใช้กลไกเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ ตามแนวทางของแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2559) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน มิให้ถูกละเมิดจากการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ในลักษณะที่เป็นเท็จ บิดเบือน อคติ ไม่เป็นธรรม ครอบงำ หรือเป็นการเอาเปรียบเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยมุ่งเน้นการสร้างหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิ มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวก มีประสิทธิภาพ มีการเยียวยาแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพให้ประชาชนมีความตื่นตัว เข้มแข็ง รู้จักปกป้องตนเองสามารถเข้าถึงเข้าใจและใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ผ่านกระบวนการรู้เท่าทันสื่อและการรณรงค์ทางสังคม

นางสาวสุภิญญา กล่าวว่า “การสร้างความร่วมมือสร้างเครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์” หรือ เพชรบุรีโมเดล ที่กำลังจะเกิดขึ้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างมีกลไกการทำงานของผู้บริโภคระดับจังหวัด โดยมีหน่วยงานราชการ วิชาการ และสื่อมวลชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้บริโภคโดยผ่านการปฏิบัติการณ์จริงและใช้แนวทางที่ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งและองค์กรชุมชนเป็นแกนหลักร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้บริโภคในการรู้เท่าทันการโฆษณาเกินจริงทางสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ การจัดการฝ้าระวัง และการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ต่างๆผ่านสื่อท้องถิ่น ตลอดจนการเชื่อมร้อยผนึกกำลังหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้จริง นอกจากนี้ได้เตรียมขยายแผนงานสร้างความร่วมมือระดับจังหวัดต่างๆอีกประมาณ 9 โมเดลจังหวัด ต่อไป”


______________________________________


จับตาวาระกสท.เสนอเพชรบุรีโมเดล


จับตาวาระ กสท. อนุฯผู้บริโภค เสนอ “เพชรบุรีโมเดล” สร้างกลไกจังหวัดแก้ไขปัญหาผู้บริโภค

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 10 มี.ค. 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 9/57 มีการพิจารณาวาระการคุ้มครองผู้บริโภคโดยใช้กลไกเครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ หรือ “เพชรบุรีโมเดล” ตามที่สำนักงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ รส. ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคสื่อ เมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา ใน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานจังหวัด หน่วยงานวิชาการ ภาคประชาสังคม และวิชาชีพสื่อใน จ.เพชรบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวังการโฆษณาในวิทยุและโทรทัศน์ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค จึงได้เกิดข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และสำนักงาน กสทช. ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยใช้กลไกเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ ตามแนวทางของแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2559) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน มิให้ถูกละเมิดจากการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ในลักษณะที่เป็นเท็จ บิดเบือน อคติ ไม่เป็นธรรม ครอบงำ หรือเป็นการเอาเปรียบเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยมุ่งเน้นการสร้างหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิ มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวก มีประสิทธิภาพ มีการเยียวยาแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพให้ประชาชนมีความตื่นตัว เข้มแข็ง รู้จักปกป้องตนเองสามารถเข้าถึงเข้าใจและใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ผ่านกระบวนการรู้เท่าทันสื่อและการรณรงค์ทางสังคม

นางสาวสุภิญญา กล่าวว่า “การสร้างความร่วมมือสร้างเครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์” หรือ เพชรบุรีโมเดล ที่กำลังจะเกิดขึ้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างมีกลไกการทำงานของผู้บริโภคระดับจังหวัด โดยมีหน่วยงานราชการ วิชาการ และสื่อมวลชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้บริโภคโดยผ่านการปฏิบัติการณ์จริงและใช้แนวทางที่ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งและองค์กรชุมชนเป็นแกนหลักร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้บริโภคในการรู้เท่าทันการโฆษณาเกินจริงทางสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ การจัดการฝ้าระวัง และการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ต่างๆผ่านสื่อท้องถิ่น ตลอดจนการเชื่อมร้อยผนึกกำลังหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้จริง นอกจากนี้ได้เตรียมขยายแผนงานสร้างความร่วมมือระดับจังหวัดต่างๆอีกประมาณ 9 โมเดลจังหวัด ต่อไป”

ทั้งนี้ เกี่ยวเนื่องกับแผนงานคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี พ.ศ. 2557 สำนักงาน กสทช.ได้มีการสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ โดยมติ กสท.ครั้งที่ผ่านมา (ครั้งที่ 8/57 วันที่ 3 มี.ค.) ได้เห็นชอบการจัดทำ ข้อตกลงความเข้าใจ(MOU) ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคนานาชาติ Consumer International (CI) และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เพื่อสร้างองค์ความรู้ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีกรอบความร่วมมือได้แก่ การพัฒนาบุคลากร การสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งของผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ การแลกเปลี่ยนและสร้างสรรค์เอกสารต่างๆ ตลอดจนองค์ความรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ร่วมทั้งการจัดกิจกรรมสัมมนานานาชาติ International Conference : Consumer Protection in the Digital Age ในระหว่างวันที่ 3 – 4 เม.ย. นี้ ณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ผลการประชุมเป็นอย่างไรชวนจับตา

http://www.posttoday.com/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C/282363/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5

__________________________________


?เสนอตั้งเพชรบุรีโมเดล แก้ปัญหาสื่อบิดเบือน?
จับตาวาระ กสท. อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เสนอ “เพชรบุรีโมเดล” สร้างกลไกจังหวัดแก้ไขปัญหาผู้บริโภค เล็งขยายแผนสร้างความร่วมมือกับจังหวัดอื่นอีก 9 โมเดลจังหวัด


นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ในวันที่ 10 มี.ค.57 ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) จะพิจารณาวาระการคุ้มครองผู้บริโภคโดยใช้กลไกเครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุ–โทรทัศน์ หรือ “เพชรบุรีโมเดล” ตามที่สำนักงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.) ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคสื่อ เมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา กับสำนักงานจังหวัด หน่วยงานวิชาการ ภาคประชาสังคม และวิชาชีพสื่อใน จ.เพชรบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวังการโฆษณาในวิทยุและโทรทัศน์ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค จึงเกิดข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และสำนักงาน กสทช. ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยใช้กลไกเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ ตามแนวทางของแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2559) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ไม่ให้ถูกละเมิดจากการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ในลักษณะที่เป็นเท็จ บิดเบือน อคติ ไม่เป็นธรรม ครอบงำ หรือเป็นการเอาเปรียบเพื่อประโยชน์ทางการค้า

"จะเน้นการสร้างหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิ โดยมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวก มีประสิทธิภาพ มีการเยียวยาแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพให้ประชาชนมีความตื่นตัว เข้มแข็ง รู้จักปกป้องตนเองสามารถเข้าถึงเข้าใจและใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ผ่านกระบวนการรู้เท่าทันสื่อและการรณรงค์ทางสังคม" นางสาวสุภิญญา กล่าว

นางสาวสุภิญญา กล่าวว่า การสร้างความร่วมมือดังกล่าว จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างกลไกการทำงานของผู้บริโภคระดับจังหวัด โดยมีหน่วยงานราชการ วิชาการ และสื่อมวลชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้บริโภคโดยผ่านการปฏิบัติการณ์จริงและใช้แนวทางที่ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งและองค์กรชุมชนเป็นแกนหลักร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้บริโภคในการรู้เท่าทันการโฆษณาเกินจริงทางสื่อวิทยุ–โทรทัศน์ การจัดการฝ้าระวัง และการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ต่างๆ ผ่านสื่อท้องถิ่น ตลอดจนการเชื่อมร้อยผนึกกำลังหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้จริง อีกทั้ง ได้เตรียมขยายแผนสร้างความร่วมมือระดับจังหวัดอื่นอีกประมาณ 9 โมเดลจังหวัด

ทั้งนี้ เกี่ยวเนื่องกับแผนงานคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี พ.ศ. 2557 สำนักงาน กสทช.ได้มีการสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ โดยมติ กสท.เมื่อวันที่ 3 มี.ค.ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบการจัดทำ ข้อตกลงความเข้าใจ ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคนานาชาติ Consumer International (CI) และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สร้างองค์ความรู้ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีกรอบความร่วมมือได้แก่ การพัฒนาบุคลากร การสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งของผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ การแลกเปลี่ยนและสร้างสรรค์เอกสารต่างๆ ตลอดจนองค์ความรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ร่วมทั้งการจัดกิจกรรมสัมมนานานาชาติ International Conference : Consumer Protection in the Digital Age ในระหว่างวันที่ 3 – 4 เม.ย. นี้ ที่จ.เชียงใหม่

http://www.dailynews.co.th/Content/IT/221547/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5+%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.