Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

08 ธันวาคม 2557 (เกาะติดประมูล4G) กสทช. ขอ คสช. อนุมัติให้ กสทช. ดำเนินการได้ในช่วงเดือนมกราคม 2558 คาดว่าการประมูล 4จี จะเกิดขึ้นช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2558 เบื้องต้นจะใช้กติกาเดิม ที่จัดทำไว้ก่อนที่ คสช.จะมีคำสั่งให้เลื่อนประเด็นหลักนายฐากรกล่าวว่า หาก คสช. อนุมัติให้ กสทช. ดำเนินการได้ในช่วงเดือนมกราคม 2558 กรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) จะจัดทำกรอบระยะเวลา (โรดแมป) การประมูล 4จี เบื้องต้นคาดว่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 จะเริ่มกระบวนการต่างๆ อาทิ ยกร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวกับการประมูล การทำประชาพิจารณ์ในการจัดทำประกาศ การขอความเห็นจาก คสช. ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนออกประกาศ หลังจากออกประกาศ จะออกหนังสือชี้ชวนการลงทุน (ไอเอ็ม) คาดกระบวนการดังกล่าวจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2558 คาดว่าการประมูล 4จี จะเกิดขึ้นช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2558

นายฐากรกล่าวว่า การประมูล 4จี เบื้องต้นจะใช้กติกาเดิม ที่จัดทำไว้ก่อนที่ คสช.จะมีคำสั่งให้เลื่อนออกไป เช่น วิธีการประมูล จะใช้กติกาเดียวกับการประมูล 3จี บนคลื่นความถี่ย่าน 2100 เมกะเฮิรตซ์ คือ เคาะราคาการประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีออคชั่น การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ และ 900 เมกะเฮิรตซ์ จะเปิดประมูลคลื่นความถี่ละ 2 ใบอนุญาต การประมูลแต่ละคลื่นความถี่จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีผู้เข้าประมูลมากกว่าจำนวนใบอนุญาต หรือไม่น้อยกว่า 3 ราย ขณะนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าการจัดประมูล 4จี ทั้ง 2 คลื่นความถี่จะดำเนินการพร้อมกัน หรือแยกประมูลกันคนละช่วงเวลา

นายฐากรกล่าวว่า ส่วนราคาตั้งต้นประมูลที่เดิมตั้งไว้บนคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 2 ใบ

______________________________กสทช.ขอ "คสช." ประมูล 4จี - เล็งใช้กติกาเดิมเปิดประมูลเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า จากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯระบุว่าการประมูล 4จี จะเกิดขึ้นในปี 2558 นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างทำเรื่องขออนุญาตจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการจัดทำประกาศ กสทช. ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ กติกา เกี่ยวกับการประมูล 4จี บนคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ และ 900 เมกะเฮิรตซ์ ล่วงหน้าก่อน ผลของประกาศ คสช. ฉบับที่ 94 ที่ให้เลื่อนการประมูล 4จี ออกไปอีก 1 ปี จะสิ้นสุดผลในเดือนกรกฎาคมนี้

นายฐากรกล่าวว่า หาก คสช. อนุมัติให้ กสทช. ดำเนินการได้ในช่วงเดือนมกราคม 2558 กรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) จะจัดทำกรอบระยะเวลา (โรดแมป) การประมูล 4จี เบื้องต้นคาดว่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 จะเริ่มกระบวนการต่างๆ อาทิ ยกร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวกับการประมูล การทำประชาพิจารณ์ในการจัดทำประกาศ การขอความเห็นจาก คสช. ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนออกประกาศ หลังจากออกประกาศ จะออกหนังสือชี้ชวนการลงทุน (ไอเอ็ม) คาดกระบวนการดังกล่าวจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2558 คาดว่าการประมูล 4จี จะเกิดขึ้นช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2558

นายฐากรกล่าวว่า การประมูล 4จี เบื้องต้นจะใช้กติกาเดิม ที่จัดทำไว้ก่อนที่ คสช.จะมีคำสั่งให้เลื่อนออกไป เช่น วิธีการประมูล จะใช้กติกาเดียวกับการประมูล 3จี บนคลื่นความถี่ย่าน 2100 เมกะเฮิรตซ์ คือ เคาะราคาการประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีออคชั่น การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ และ 900 เมกะเฮิรตซ์ จะเปิดประมูลคลื่นความถี่ละ 2 ใบอนุญาต การประมูลแต่ละคลื่นความถี่จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีผู้เข้าประมูลมากกว่าจำนวนใบอนุญาต หรือไม่น้อยกว่า 3 ราย ขณะนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าการจัดประมูล 4จี ทั้ง 2 คลื่นความถี่จะดำเนินการพร้อมกัน หรือแยกประมูลกันคนละช่วงเวลา

นายฐากรกล่าวว่า ส่วนราคาตั้งต้นประมูลที่เดิมตั้งไว้บนคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 2 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 12.5 เมกะเฮิรตซ์ เริ่มที่ 11,600 ล้านบาท และคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 11,262 ล้านบาท สำหรับใบละ 10 เมกะเฮิรตซ์ ราคา 8,445 ล้านบาท สำหรับใบละ 7.5 เมกะเฮิรตซ์ อาจเปลี่ยนแปลงเนื่องจากระยะเวลาการประมูลมีการเปลี่ยนแปลง จึงจ้องประเมินมูลค่าคลื่นที่แท้จริงใหม่ที่มา : นสพ.มติชน
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1418014381

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.