Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

21 กุมภาพันธ์ 2559 กทค.หักค่าใช้จ่ายหลังประมูลคลื่น 1800-900 เมกะเฮิรตซ์เพิ่ม แตะ 200 ล้าน ก่อนส่งเป็นรายได้แผ่นดิน คืนสถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ปณ.ก่อนนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ซึ่งเป็นการหักเพิ่มเติมจากกรอบวงเงินที่ กทค.เคยมีมติอนุมัติไปแล้วก่อนหน้านี้จำนวน 174 ล้านบาท

ประเด็นหลักจับตา กทค.หักค่าใช้จ่ายหลังประมูลคลื่น 1800-900 เมกะเฮิรตซ์เพิ่ม แตะ 200 ล้าน ก่อนส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) วันที่ 18 ก.พ.2559 นี้ มีเรื่องที่น่าจับตา คือการหักค่าใช้จ่ายเตรียมการจัดประมูลคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ และ 900 เมกะเฮิรตซ์ โดยสำนักงาน กสทช.เตรียมเสนอขออนุมัติเงินประมาณ 22.8 ล้านบาท ที่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการเตรียมการจัดประมูลคลื่นความถี่ย่านทั้งสองย่านที่ผ่านมา คืนสถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ปณ.ก่อนนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ซึ่งเป็นการหักเพิ่มเติมจากกรอบวงเงินที่ กทค.เคยมีมติอนุมัติไปแล้วก่อนหน้านี้จำนวน 174 ล้านบาท


__________________________________________

กทค.หัก200ล. ค่าประมูลคลื่น ก่อนนำส่งคลังจับตา กทค.หักค่าใช้จ่ายหลังประมูลคลื่น 1800-900 เมกะเฮิรตซ์เพิ่ม แตะ 200 ล้าน ก่อนส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) วันที่ 18 ก.พ.2559 นี้ มีเรื่องที่น่าจับตา คือการหักค่าใช้จ่ายเตรียมการจัดประมูลคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ และ 900 เมกะเฮิรตซ์ โดยสำนักงาน กสทช.เตรียมเสนอขออนุมัติเงินประมาณ 22.8 ล้านบาท ที่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการเตรียมการจัดประมูลคลื่นความถี่ย่านทั้งสองย่านที่ผ่านมา คืนสถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ปณ.ก่อนนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ซึ่งเป็นการหักเพิ่มเติมจากกรอบวงเงินที่ กทค.เคยมีมติอนุมัติไปแล้วก่อนหน้านี้จำนวน 174 ล้านบาท

ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก กทค.เคยมีมติอนุมัติงบประมาณจำนวน 63 ล้านบาท แต่มีคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ 17 ก.ค.2557 ให้ กสทช.ชะลอการจัดประมูลคลื่นเป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งในช่วงเวลานั้นมีค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมการประมูลคลื่นเกิดขึ้นแล้ว 22.8 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการจัดประมูลคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ ประมาณ 22.4 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการเตรียมการจัดประมูลคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ ประมาณ 400,000 บาท โดยยืมเงินจากสถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ปณ. สำรองจ่ายไปก่อน จึงเห็นว่าควรตั้งงบมาชำระคืน.

http://www.thaipost.net/?q=กทคหัก200ล-ค่าประมูลคลื่น-ก่อนนำส่งคลัง

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.